شبیه سازی عددی غیر فوریه‌ای انتقال حرارت در نانولوله کربنی با استفاده از حساب کسری

 

چکیده

 

نانولوله‌های کربنی موادی هستند که به‌طور گسترده در ساخت سنسورها و حسگر گاز و……به کار برده شده‌اند بنابراین تحلیل گرمایی این مواد بسیار موردتوجه قرارگرفته است. معادله فوریه در بعضی از کاربردهای انتقال حرارت در وضعیت‏های ریزمقیاس و حتی در زمان انتقال حرارت کوچک این معادله قادر به پیش‌بینی توزیع دما نیست.بنابراین در سال‌های اخیر مبحث انتقال حرارت غیر فوریه‌ای بسیار موردتوجه محققین قرارگرفته است و از سوی دیگر حساب کسری نیز قابلیت‌های بالای خود را در مدل نمودن رفتارهای غیرعادی و میانی در بسیاری از پدیده‌های انتقال حرارت نشان داده است هدایت حرارتی نانولوله کربنی با استفاده از مدل‌های غیر فوریه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی‌شده‌اند اما تاکنون از طریق مدل‌های بر پایه حساب کسری بررسی نشده‌اند در این پایان‌نامه از قابلیت‌های حساب کسری در مدل نمودن  رفتارهای غیرعادی در پدیده انتقال حرارت در نانولوله‌های کربنی استفاده گردیده است برای این منظور از یک مدل فیزیکی که در آن از روش ضمنی برای حل معادلات حاکم استفاده‌شده است.نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده برتری مدل حساب کسری نسبت به سایر مدل‌ها در بررسی انتقال حرارت غیر فوریه‌ای در نانولوله کربنی می‌باشد

کلمات کلیدی: انتقال حرارت غیر فوریه ریزمقیاس هدایت حرارتی نانولوله کربنی

پایان نامه ارشد رشته مکانیک

۸۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.