شبیه سازی و مقایسه فرایند های تزریق گاز به روش ریزش ثقلی و تزریق متناوب و همزمان آب و گاز به منظور ازدیاد برداشت نفت در مخازن نفتی

 

چکیده

افزایش تقاضا برای نفت از یک طرف و کاهش ذخایر قابل تولید از طرف دیگر­، لزوم استفاده از روشهای ازدیاد برداشت برای افزایش ذخایر قابل تولید را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. فرآیند تزریق گاز همراه  با ریزش ثقلی یا  GAGD از جمله روشهای نوینی هست که بدلیل توانایی آن به منظور افزایش بازیافت نفت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه مقایسه و ارزیابی سناریوهای مختلف تزریقی همانند تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی ، تزریق متناوب و همزمان آب و گاز  در یکی از مخازن نفتی ایران به منظور افزایش بازیافت نفت می باشد. برای این منظورسناریوهای مختلف با استفاده از نرم­افزار ECLIPSE 100 شبیه سازی شد و پارامترهای مختلف همانند دبی تزریق آب و گاز بررسی گردید و در پایان نتایج این سناریوها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که تزریق گاز همراه با ریزش ثقلی باعث  افزایش بازیافت نفت شده و عملکرد بهتری در مقایسه با سایر سناریوها خواهد داشت.

 

کلمات کلیدی : ازدیاد برداشت، ریزش ثقلی، تزریق متناوب و همزمان آب و گاز

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نفت

۱۰۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.