شست و شوی غشای فرآیند RO با بهینه سازی غلظت اسمزی محلول نمک شور

 

چکیده

ﯾﮑﯽاز ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺑﺨﺼﻮص درﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ کیفیت آب ﺧـﻮراک آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده و ﯾا سیستم‌های ﭘـﯿﺶ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﮐـﺎرآﯾﯽ ﻣﻄﻠـﻮﺑﯽ در ﺣـﺬف ذرات و ﺟﺎﻣـﺪات ﻣﻌﻠـﻖ آب ﺧـﻮراک ﻧﻈﯿـﺮ ﻣﻮاد ﮐﻠﻮﺋﯿﺪی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺠﻤﻊ ذرات ﻓﻮﻟﯿﻨﮓ در سمت ﺧﻮراک روی ﺳـﻄﺢ غشاء می‌باشد ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮراک و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اختلاف فشار آن ﺑﯿﻦ دو ﺳﻤﺖ ﺧﻮراک و ﻣﺤﺼﻮل می‌گردد. درﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ شست شوی غشاء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از شست وشوی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ غشاء و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ زﯾﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯽ‌ﮔﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﻤﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻬﺖ از بین بردن گرفتگی غشاء ﯾﮑﯽ از روش‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. در این پروژه جهت انجام فرایند شست وشوی غشاء به روش اسمز مستقیم با محلول شور، از  پایلوت نیمه صنعتی استفاده شده است. این پایلوت شامل پمپ، مخزن مخصوص خوراک، مخزن مخصوص محلول شور، رگولاتور هوا، گیج دمای خوراک، محفظه‌ی نگهدارنده‌ی غشاء و گیج فشار ورودی و خروجی غشاء می‌باشد. با در سرویس قرار دادن سیستم به مدت چندین روز، روند آلوده شدن غشاء و کاهش فلوی محصول در فشار ثابت۱۰ بار مورد بررسی قرار گرفت جهت شست و شوی غشاء به روش اسمز مستقیم از محلول شور، با غلظت‌های ۸ و ۱۰ و۱۲ درصد استفاده شد که به صورت تابع ضربان به محلول ورودی قبل از پمپ اضافه شده است. به علت غلظت بالای محلول و ایجاد فشار اسمزی و غلبه آن بر فشار عملیاتی فرآیند از حالت معکوس (Reverse) به حالت مستقیم Direct)) تبدیل شده و موجب شست و شوی غشای شود. در این فشار پس از شست شوی غشاء با محلول ۸ درصد نمک مقدار غلظت اسمزی بهینه ۶mg/lit  در شار  ml/m2.s 5.01 و با محلول ۱۰ درصد مقدار بهینه غلظت اسمزی  mg/lit 7 در شار  ml/m2.s  ۴٫۵ و با محلول ۱۲ درصد مقدار بهینه ی غلظت اسمزی  mg/lit 5 در شار  ml/m2.s5 اندازه‌گیری شد و همچنین هرچه مقدار پالس بین تزریق کوتاه‌تر و حجم محلول کمتر باشد نتایج مطلوب‌تر می باشد.

کلمات کلیدی: اسمز معکوس، شست و شوی غشاء، محلول نمک شور.

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

۱۲۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.