شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

 

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تأکید بر اهمیت و جایگاه آن‌ها در بانک‌ها صورت پذیرفته است.  به منظور تهیه مطالب نظری از طریق کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اقدام به تهیه مطالب و منابع موردنیاز گردیده و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده  و مطالعه عملی و بهره‌گیری از مطالعات نظری اقدام به طراحی پرسشنامه شده است .جامعه پاسخگویان عبارت‌اند از کلیه‌ی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، روش انجام تحقیق روش توصیفی پیمایشی از شاخه علی بوده، تجزیه تحلیل داده‌ها از هر دو روش توصیفی و  استنباطی (و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS)  استفاده‌شده است. در این تحقیق ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک به ۴ پارامتر تفکیک شده است. این ۴ پارامتر عبارت‌اند از : حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از بیماران خاص، حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر و حمایت از محیط‌زیست.نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر جامعه، حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از محیط‌زیست و حمایت از بیماران خاص،به ترتیب بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک‌های کشاورزی استان بوشهر تأثیر دارند.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ،ظرفیت موجود در جامعه.

 

 

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۱۶page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.