شناسایی و اولویت بندی معیارهای برون‌سپاری فعالیتهای مدیریتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

چکیده

برون سپاری امروزه تبدیل به یک تصمیم راهبردی شده است که به سازمان ها اجازه می‌دهد قابلیت‌های مورد نیاز خود را برای رقابت در محیط کسب و کار جهانی رشد و توسعه دهند. یکی از مشکلات برون‌سپاری مشخص کردن فعالیت‌هایی است که باید برو‌سپاری شوند. هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای برون‌سپاری و تعیین اوزان آنها و همچنین ارائه روش مناسب به منظور تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری در راستای رشد و تعالی هر چه بیشتر مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران است، از این رو این تحقیق با یک مطالعه اکتشافی به منظور شناسایی معیارهای برون‌سپاری آغاز شده و پس از شناسایی معیارها، با بهره‌گیری از آمار استنباطی (تحلیلی عاملی) و توصیفی مدل تحلیلی طراحی گردید. پرسشنامه تهیه شده بر مبنای مدل تحلیلی توسط ۴۰ نفر از کارشناسان و روسای بخش های مختلف مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران که خبره در امر برون سپاری بودند تکمیل و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پنج بعد اصلی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها در مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران مؤثر است. این ابعاد عبارتند از: بعد مالی، بعد سازمانی، بعد رقابتی، بعد تأمین‌کنندگان و بعد رشد و نو آوری.

 

کلید واژه : شناسایی، اولویت بندی، برون سپاری، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

۱۲۶ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.