شناسایی و رتبه بندی مولفه های بهره وری سازمان های تولیدی و انتخاب بهترین سازمان با توجه به معیارهای شناسایی شده با استفاده از رویکرد AHP

 

Abstract

The purpose of this research is to identify and rank the components of the productivity of the manufacturing industry and to select the best organization according to the criteria identified using the AHP approach. First, we have identified productivity indicators using a prior literature study and various articles. These factors were based on the Delphi questionnaire and their validity was evaluated. The approved indicators were based on the HP questionnaire and weighted. Among the weighted indices, the labor productivity index (weighted by weight) was 61. Got the most weight. And among the alternatives (C), the company c (486 votes) was selected as the top company.

 

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مولفه های بهره وری صنایع تولیدی و انتخاب بهترین سازمان با توجه به معیارهای شناسایی شده با استفاده از رویکرد AHP می باشد . ابتدا با استفاده از مطالعه سوابق پیشین و مقالات مختلف شاخص های بهره وری را شناسایی کردیم . این عوامل مبنای پرسشنامه دلفی قرار گرفتند و صحت آنها ارزیابی شد . شاخص های تایید شده مبنای پرسشنامه ای اچ پی قرار گرفتند و وزن دهی شدند . از بین شاخص های وزن دهی شده شاخص بهره وری نیروی کار با وزن ۶۱/. بیشترین وزن را بدست آوردند . و از بین گزینه های(آلترناتیو) مورد بررسی شرکت c با وزن ۴۸۶/ به عنوان شرکت برتر انتخاب شد.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۱۷page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.