شنا سایی و اولویت بندی روشهای موثر انتقال تکنولوژی در منطقه ۱ (عملیات انتقال گاز خوزستان)

 

چکیده

فرایند انتقال تکنولوژی درهرمرحله ازقبیل انتخاب پروژه ی انتقال تکنولوژی ،انتخاب تکنولوژی ،انتخاب عرضه کنندگان ،انتخاب گیرندگان وانتخاب روش انتقال تکنولوژی نیازمندتصمیم گیری است. در هر پروژه پس از شناخت اجزای فوق اولویت بندی روش های ممکن از اهمیت بالایی برخورداراست تا درمذاکرات برآن تاکید شود.

این پایان نامه شناسایی و اولویت بندی روش های موثر انتقال تکنولوژی در منطقه ۱(عملیات انتقال گاز خوزستان) را با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و با استفاده از مدل تصمیم گیری تاپسیس با توجه به معیار های ذکر شده درتحقیق ارائه کرده و هدف آن انتخاب موثرترین و مناسب ترین روش انتقال تکنولوژی برای دستیابی به توسعه صنعتی عملیات انتقال گاز در منطقه ۱ ( خوزستان ) می باشد.

این تحقیق توصیفی _پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت ملی انتقال گاز ایران ،شرکت گاز رسانی ایران، شرکت توسعه مهندسی گاز ایران ومناطق ده گانه عملیات انتقال گاز می باشد که تعداد فعالان در این بخش ۳۰۰۰ نفر هستند. روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی ساده می باشدو روایی پرسشنامه این تحقیق با نظراستاد راهنماوخبرگان تایید گردید و در پژوهش حاضر، جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده عدد  ۸۲۴ / . بدست آمد، و اعتبار بالای پرسشنامه به تایید رسید.

در نهایت با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند شاخصه ، نتایج رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی در منطقه یک عملیات انتقال گاز خوزستان نشان دهنده ی این است که روش های سرمایه گذاری مشترک ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آموزش فنی کارکنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

واژگان کلیدی: تکنولوژی، روش های انتقال تکنولوژی، تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)، روش TOPSIS

پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۰۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.