فرآیند سل – ژل ( Sol-Gel) / نانو کاتالیست ها به روش سل ژل

 

فرآیند سُل- ژل (sol-gel) یک روش شیمیایی تر برای ساخت مواد (مثلاً از یک اکسید فلزی) می باشد، که از یک محلول شیمیایی (sol مخفف solution) و یا ذرات کلوئیدی (sol برای نانو ذرات) برای تولید یک شبکه کامل شده، استفاده می شود. پیش سازها و شروع کننده ها اکسیدهای فلزی و کلریدهای فلزی هستند که تحت واکنش های هیدرولیز شدن و تراکم پذیری (Poly condensation ) یک کلوئید را تشکیل می دهند که یک سیستم ترکیب شده از ذرات جامد پراکنده شده (با سایز یک نانومتر تا یک میکرون) در یک حلال می باشد. با پراکنده شدن ذرات جامد در حلال، سُل باز می شود و سپس به سمت تشکیل یک شبکه پیوسته معدنی حاوی یک فاز مایع (ژل) پیش می رود.

تعداد صفحات : حدودا ۶۰ صفحه

کیفیت : عالی

Word

Sorry, the comment form is closed at this time.