کاربرد روغن های روان کننده در صنعت

 

Word

 

فهرست مطالب

عناوین——————————————- صفحه

فصل اول – مقدمه و تاریخچه

تاریخچه صنعت نفت و روانکاری————————– ۲

دانستنی های کوتاه روانکاری—————————- ۵

روانکارها سنتتیک، سیالاتی با کارایی بهینه—————— ۸

معایب روغن های معدنی به عنوان سیال انتقال حرارت———– ۱۱

طبقه بندی مواد روغنی——————————— ۱۲

 

فصل دوم روغن

روغن ها——————————————- ۱۶

روغن های نفتی————————————– ۱۷

نقاط ضعف روغن های سینتتیک————————– ۲۳

بهبود خواص روغن های روان کننده و هیدرولیک صنعتی——– ۳۰

اثرات تشعشع بر روی محصولات نفتی———————- ۳۶

روغن های چرب کننده——————————— ۴۱

اندیس کربونیزاسیون یااندیس کنرادسون——————– ۵۴

روغن موتورهای دیزل——————————— ۶۵

اثرات مصرف روغن نامناسب—————————- ۷۲

روغنکاری بصورت پرتابی—————————— ۸۱

 

فصل سوم گریس

گریس ها—————————————— ۸۵

طبقه بندی گریس از نظر کاربرد————————– ۸۸

آزمون های کنترل کیفی گریس————————— ۹۳

گریس های با پایه صابون مخلوط————————- ۱۰۰

گریس بنتون

Sorry, the comment form is closed at this time.