مدل‌سازی جذب سولفید هیدروژن توسط محلول‌ های آمینی در برج سیم مرطوب

 

پایان نامه کارشناسی ارشد
Word 2003 & PDF

تعداد صفحات : ۱۲۱ صفحه

چکیده

جذب سولفیدهیدروژن توسط محلول‏های آمین، یکی از فرآیند‏های پیچیده در واحدهای پالایشگاهی است.

برج‏های سینی‏دار و پرشده از تجهیزات متداول در زمینه جذب سولفیدهیدروژن هستند. برای مدل‏سازی این‏گونه تجهیزات مدل‏های تعادلی و بر پایه سرعت مختلفی استفاده می‏شود. با توجه به این‏که جذب سولفیدهیدروژن توسط محلول‏های حاوی آمین به‏صورت واکنشی است، استفاده از مدل‏های تعادلی نتایج دقیقی به‏دست نخواهد داد.

در این پژوهش با معرفی برج جذب سیم مرطوب و ساخت پایلوت فشار پائین جذب سولفیدهیدروژن توسط محلول‏های حاوی آمین در برج جذب سیم مرطوب و انجام آزمایش‏های مختلف، ضریب انتقال جرم و حرارت در فاز گاز به صورت تجربی براساس دبی مایع، دمای گاز و مایع ورودی و غلظت آمین و میزان سولفیدهیدروژن در محلول، به‏دست آمدند. همچنین با در نظر گرفتن توزیع محوری برای جریان مایع، توزیع سرعت مایع روی هر سیم و ضریب انتقال جرم در فاز مایع براساس دبی مایع و دمای متوسط جریان گاز و مایع محاسبه گردید سپس رابطه‏ای برای عدد شروود بر حسب اعداد بدون بعد رینولدز و اشمیت به‏دست آورده شد. مدل‏سازی برج توسط یک مدل برپایه سرعت و با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گردید و نتایج حاصل از مدل‏سازی تطابق خوبی با داده‏های آزمایشگاهی نشان داد. درادامه تاثیر پارامترهای مختلف ازجمله دبی فاز مایع و دمای هر دو فاز بر میزان جذب بررسی گردید.

Sorry, the comment form is closed at this time.