مطالعات اسپکتروفتومتری و الکتروشیمیایی رنگ خوراکی آمارانت در برهمکنش با DNA

 

چکیده

در کار تحقیقاتی ارائه‌شده برهمکنش رنگ خوراکی آمارانت با مولکول DNA با استفاده از روش‌های اسپکتروسکوپی و ولتامتری چرخه‌ای موردبررسی قرارگرفته است. هدف این مطالعه  پیدا کردن ارتباط بین رنگ خوراکی آمارانت و نوع  پیوند این رنگ با DNA می‌باشد. مقدار ثابت پیوندی  برهمکنش از طریق تیتراسیون فوتومتری افزایش DNA به رنگ
۱۰۴ × ۹۷/۵ لیتر بر مول به دست آمد. مشاهدات اثر قدرت یونی در برهمکنش رنگ خوراکی آمارانت با DNA  نشان داد مقدار  (ثابت پیوندی غیر الکترواستاتیکی) با افزایش غلظت یون تقریباً ثابت باقی‌مانده است درحالی‌که نسبت  افزایش‌یافته است. این نتایج بیانگر این واقعیت است که برهمکنش بین رنگ خوراکی آمارانت و DNA  ترکیبی از برهمکنش‌های الکترواستاتیکی و غیر الکترواستاتیکی است.

ولتامتری چرخه­ای آمارانت دارای سه پیک کاتدی در پتانسیل­های تقریبی ۴۷/۰ ، ۴/۰- و ۸/۰- میکروولت
می­باشد که می­تواند مربوط به احیای گروه آزو و حلقه­های آروماتیک در ساختار رنگ باشد. جریان پیک­های احیا در حضور DNA کاهش قابل‌توجهی داشته است که می­تواند مربوط به پیوند DNA بارنگ و کاهش در ضریب نفوذ باشد. علاوه بر آن پتانسیل پیک در موقعیت ۴۷/۰ ولت به سمت پتانسیل­های مثبت­تر جابه‌جاشده است، که نشانگر تشکیل ترکیب پایدارتر در فرم کاهش در حضور DNA است.

تکنیک‌های طیف‌سنجی و الکتروشیمیایی وجود نفوذ رنگ خوراکی آمارانت را بین جفت بازهای DNA  نشان می‌دهد.

 

واژه‌های کلیدی: آمارانت، DNA، ولتامتری چرخه‌ای، اسپکتروسکوپی،ویسکومتری.

صفحات : ۱۰۰     قالب  : word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.