مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت پلی سولفون در محلول پلیمری بر ساختار غشاهای الیاف توخالی برای تصفیه پسابهای روغنی

 

چکیده

تصفیه پسابهای با فرایند غشایی بدلیل مزایای بیشمار، بسیار مورد توجه محققین قرار گرفته است. معمولا پسابهای تولید شده در پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی حاوی مقادیر متفاوتی روغن می باشند که جهت کاهش آلودگی زیست محیطی باید حذف شوند. در تحقیق حاضر غشاهای آلترافیلتراسیون الیاف توخالی پلی سولفون (PSF) بروش جداسازی فازی ساخته شده اند. با در نظر گرفتن غلظت پلیمر در محلول، ساختار غشاهای الیاف توخالی تولید شده با آزمون های میکرسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، تراوایی نیتروژن، زاویه درجه تخلخل کلی، شار اب خالص و جداسازی آب-روغن تعیین مشخصات شده است. از تست SEM مشاهده شد که با افزودن غلظت پلیمر، غشاها دارای حفره های بند انگشتی کوچکتر و نازکتر می باشند. نتایج تست تراوایی گازی نشان داد غشای تولید شده با ۱۵% پلیمر دارای اندازه متوسط حفره کوچکتر و تخلخل موثر سطحی بیشتری است که مربوط به افزایش سرعت جداسازی فازی در فرایند ساخت می باشد. غشای بهینه با ۱۵% پلیمر دارای اندازه متوسط حفره ۲۷ نانومتر و تخلخل سطحی ۶۰۵۰ m-1 می باشد. همچنین غشای بهینه دارای درجه تخلخل کلی ۷۶% می باشد که مربوط به ساختار باز با حفره های بند انگشتی بزرگ می باشد.  غشای توسعه یافته شار اب خالص تقریبی ۱۶ L/m2 h در اختلاف فشار ۴ بار نشان دادند که مربوط به تخلخل سطحی بالا غشا می باشد. غشاهای تولید شده با ۱۵ و ۱۷% پلیمر میزان پسزنی روغن تقریبا ۹۹% و شار ثابت تراوایی ۱۱ L/m2 h پس از ۱۵۰ دقیقه نشان دادند که بدلیل ساختار بهبود یافته غشاها می باشد.

 

کلمات کلیدی: غشای الیاف توخالی پلی سولفون، غلظت پلیمر، تصفیه پساب ، جداسازی آب-روغن.

 

۷۸page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.