مطالعه آزمایشگاهی اثر همزمان دما و نانوسورفکتانت آمفوتری بر ضریب کشش سطحی آب و تزریق به مخازن نفتی برای بهبود بازیافت نفت

 

چکیده

هدف از انجام این پروژه، مطالعه آزمایشگاهی اثر همزمان دما و نانوسورفکتانت آمفوتری بر ضریب کشش سطحی آب و تزریق به مخازن نفتی برای بهبود بازیافت نفت می شد. در این پروژه از نانو سورفکتانت های  آمفوتری کوکو امید پروپیل بتائین (CAPB) و کوکونات دی اتانول امید(CDEA)  بر پایه آب استفاده شده است. و تأثیرات غلظت سورفکتانت (۰ تا ۴/۰ درصد حجمی) و دما (۲۵، ۴۰ و ۶۰ درجه سانتی گراد) بر روی ضریب کشش سطحی و میزان ازدیاد برداشت نفت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجربی نشان می دهد که با افزودن سورفکتانت های کوکو امید پروپیل بتائین و کوکونات دی اتانول امید به سیال پایه (آب خالص) در کشش سطحی کاهش می یابد. برای مثال کشش سطحی نانو سورفکتانت کوکو امید پروپیل بتائین با غلظت های ۱۵/۰ و ۴/۰ درصد حجمی به ترتیب ۳۲/۵۵  و ۱۰۱ و نانوسورفکتانت کوکونات دی اتانول امید با غلظت های ۱۵/۰ و ۴/۰ درصد حجمی به ترتیب ۶۴/۶۰ و ۹/۱۲۵ درصد نسبت به سیال پایه (آب) کاهش می یابد. با افزودن نانوسورفکتانت های کوکو امید پروپیل بتائین و کوکونات دی اتانول امید به سیال پایه (آب خالص) و افزایش دما کشش سطحی کاهش می یابد. همچنین با تزریق نانوسورفکتانت های کوکو امید پروپیل بتائین و کوکونات دی اتانول امید به نفت درصد بازیافت نفت افزایش می یابد. برای مثال درصد بازیافت نفت با تزریق کوکو امید پروپیل بتائین با غلظت های ۱۵/۰ و  ۴/۰ درصد حجمی  به ترتیب ۳۱/۹ و ۹۷/۱۰۹ و با تزریق کوکونات دی اتانول امید با غلظت های ۱۵/۰ و ۴/۰ درصد حجمی  به ترتیب ۱۶ و ۱/۱۲۹ درصد نسبت به آب افزایش می یابد.

 

کلید واژه ها: کشش سطحی، نانوسورفکتانت، کوکو امید پروپیل بتائین (CAPB)، کوکونات دی اتانول امید(CDEA) ، ازدیاد برداشت

 

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۸۴

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.