مطالعه برهمکنش کلروفیلین به عنوان رنگ خوراکی طبیعی با ساختار DNA دو رشته ای با استفاده از تکنیک های اسپکتروفتومتری و الکتروشیمیایی

 

چکیده:

در کار تحقیقاتی ارائه شده، برهمکنش رنگ کلروفیلین با مولکول DNA اسپرم ماهی با استفاده از روش­های اسپکتروسکوپی (اسپکتروفوتومتری) و الکتروشیمی (ولتامتری چرخه ای) مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مطالعه پیدا کردن ارتباط بین خواص ضد سرطانی و نوع پیوندرنگ با DNA دو رشته ای می باشد. مقدار ثابت پیوندی غیر الکترواستاتیکی با افزایش قدرت یونی تقریباً ثابت باقی مانده است. در حالی که نسبت   افزایش یافته است، این نتایج بیانگر این واقعیت است که برهمکنش بین رنگ کلروفیلی و DNA ترکیبی از برهمکنش‌های الکترواستاتیکی و غیرالکترواستاتیکی است. تکنیک‌های طیف‌سنجی و الکتروشیمیایی وجود نفوذ رنگ کلروفیلین را بین جفت بازهای DNA نشان می‌دهد ثابت پیوندی و برخی پارامترهای دیگر مانند  ،  و  این برهمکنش‌های از طریق اسپکتروفتومتری به دست آمده و محاسبه گردید.

کلید واژه: کلروفیلی، اسپرم ماهی، ولتامتری، اسپکتروفتومتری، ترمودینامیک.

 پایان نامه کارشناسی ارشد

صفحات ۸۶

word

Sorry, the comment form is closed at this time.