مطالعه تجربی رابطه آزمایشات دوره ای و سلامت کارکنان در صنعت نفت گچساران

 

افراد حدود یک سوم زندگی خود را در محیط کارشان به سر می برند و برخی بیماری های شغلی که در دراز مدت برای افراد ایجاد می شوند معمولاً غیرقابل درمان هستند. امروزه بیماری ها و سوانح ناشی از صنعت به عنوان دومین علت مرگ و میر در جهان صنعتی محسوب می شود. بیماری های اسکلتی- عضلانی به ویژه کمردرد، بیماری عصبی، کاهش شنوایی ناشی از مواجهه با سر و صدا، بیماری های پوستی و تنفسی از جمله شایع ترین بیماری های ناشی از فعالیت های شغلی است.

در هر سازمانی منابع نیروی انسانی، سرمایه های با ارزش و اثرگذار محسوب می گردند. حفظ و پایش سلامت جسمی و روحی- روانی کارکنان بایستی یکی از دغدغه های مدیران ارشد باشد. معاینات شغلی که توسط واحد طب صنعتی در وزارت نفت انجام می گیرد، یکی از مهمترین و شاخص ترین واحدها جهت ارائه گزارش از صحت و سلامت پرسنل می باشد. لذا برخورداری از برنامه های معاینات شغلی و ارجاع کارکنان و اطمینان ازپیگیری های لازم یکی از سنجه های مدیریتی می باشد که سلامت کارکنان را رصد نموده و آرامش و ایمنی روحی و روانی آنان، همکارانشان و خانواده هایشان را موجب می گردد.هدف: ضرورت آشنایی کامل مدیران در حیطه معاینات شغلی بدو استخدام و دوره ای کارکنان روش: این مطالعه مروری با استفاده از منابع فارسی و انگلیسی در حوزه معاینات شغلی با استفاده از کلید واژه های معاینات شغلی سلامتی و ایمنی شغلی تهیه گردیده است. یافته های بالینی: معاینات بدو استخدام از مهمترین معاینات شغلى مى باشند که با هدف اصلی ارزیابى توانایى هاى جسمانى و روحى – روانى فردجهت احراز شغل پیشنهادى و بررسى تناسب پزشکى و ثبت اطلاعات پایه سلامت فرد از نظر قانونى انجام مى شوند. رعایت اصول در انجام معاینات بدو استخدام منجر به کاهش عوارضجسمانى و روانى ناشى از عوامل زیان آور محیط کار در کارکنان و افزایش سطح ایمنى و انجام ایمن تر وظایف کارکنان در حین کار مى شود. عدم رعایت اصول و الزامات در انجام معاینات بدواستخدام مى تواند منجر به افزایش و تشدید بیماریهاى کارکنان گردد. معاینات دوره ای نیز این پروسه سلامت را در طول دوران کاری پایش نموده و با تشخیص به موقع و اقدام لازم، هزینهدرمان را صرفه جویی نموده و در مراحل اولیه میتواند سلامتی کارکنان را تضمین نماید.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی * سه فصل اول *

۶۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.