مطالعه دینامیک بستر جاذب کربن غربال مولکولی در جداسازی هوا

 

چکیده

آنچه در این پروژه مد نظر است، جداسازی نیتروژن و اکسیژن از هوا می باشد که مدل مربوط به آن، از نوع سینیتیکی است. در این بررسی سعی شده است، مدل جامعی که قابلیت استفاده در موارد مشابه را داشته باشد، ارائه گردد. در این مدل از رابطه ایزوترم دوجزئی لانگمیر برای بیان ایزوترم تعادل، استفاده شده است. برای حل معادلات مدل نیز روش استاده شده است. بمنظور تطبیق نتایج حاصل از حل تئوریک از حل تئوریک مدل با نتایج تجربی، از دستگاه آزمایشگاهی هم در جهت تعیین ایزوترم جذب و هم منحنی اشباع استفاده شده که توافق خوبی بین نتایج تئوری و تجربی حاصل دیده می شود.

فصل اول : غربالهای مولکولی دریک نگاه

فصل دوم : ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال

فصل سوم : جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی با استفاده از نانو جاذب های زئولیتی

فصل چهارم : اصول کار و مبانی دستگاههای تولید اکسیژن طبی با توجه به مطالعه ی دینامیک بستر جاذب کربن

تعداد صفحات : ۷۰ صفحه

کیفیت : عالی

Sorry, the comment form is closed at this time.