مطالعه روشهای متداول و نوین شیرین سازی گاز و نم زدایی و ارائه روشهای اقتصادی و کاربردی با توجه به وضعیت صنعت نفت کشور

 

مطالعه روشهای متداول و نوین شیرین سازی گاز و نم زدایی و ارائه روشهای اقتصادی و کاربردی با توجه به وضعیت صنعت نفت کشور

فصل اول- کلیات شیرین سازی———— ۱۴

فصل دوم- آلکانول آمین ها————- ۲۲

فصل سوم- شیرین سازی بوسیله بسترهای جامد  ۸۴

فصل چهارم- روشهای جذب فیزیکی——— ۱۰۶

فصل پنجم- فرایند های کربنات———-۱۲۳

فصل ششم : نم زدایی از گاز………………..۱۳۵

فصل هفتم: مقایسه فنی و اقتصادی روشهای جداسازی گاز ۱۴۰

—————————————————————————————————————-

Sorry, the comment form is closed at this time.