مطالعه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی: نقش هویت، تنوع شغلی، حمایت سازمانی و سازگاری شغلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

 

در هزاره سوم مزیت رقابتی سازمان­ها در میزان هوش، دانایی، دانش خردمندانه و شایستگی نیروی انسانی آنها نهفته است. در اقتصاد دانش بنیان عصر کنونی نیز دارایی فکری، به خصوص سرمایه های انسانی جز مهم­ترین دارایی های سازمان به حساب می آیند و موفقیت پنهان سازمان ریشه در توانایی فکری نیروی انسانی سازمان دارد(خدایار،۱۳۹۲: ۳۷).

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی بر کسی پوشیده نیست. در بین عوامل تولید نیروی انسانی با ارزش ترین عامل است که بی توجهی به آن نه تنها کارایی و اثربخشی سازمان را کاهش میدهد بلکه افزایش ضایعات و نارضایتی از شغل را به همراه خواهد داشت(مظفری و فتحی­نژاد، ۱۳۹۶: ۱).

در واقع نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها به حساب می اید. از این رو مدیریت اثر بخش منابع انسانی، یه یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است.  در دهه اخیر در پی وقوف به اهمیت استراتژیک منابع انسانی، اتخاذ استراتژی هاییی مناسب برای مدیریت این منابع، دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان ها محسوب می شود(ذبیحی و نیک­پور، ۱۳۹۳: ۲).

توجه به شایستگی مدیران منابع انسانی کمک می کند تا سازمان­ها رقابت جهانی، ملی و منطقه ای را بهتر درک کرده، عملکرد حرفه ای شان را بهبود بخشیده و تضمین دهند که واحد منابع انسانی خدمات با ارزش افزوده­ای در حمایت اهداف کسب و کار فراهم سازند. از آنجائیکه فرایندهای منابع انسانی با مدیریت و رهبری مدیران منابع انسانی تاثیر مستقیمی بر کسب مزیت رقابتی یک سازمان دارند، ضروری است مدیران منابع انسانی بر اساس مدل شایستگی خاص هر کشور و صنعت  به صورت مستمر بهبود و توسعه یابند. ارزیابی مدیران منابع انسانی بر اساس مدل شایستگی می­تواند روشن کننده وضعیت فعلی آنان و مقدمه­ای برای ترسیم نقشه راه آینده در شرایط مطلوب و مطابق روندهای جدید کسب و کار خودشان باشد(ایرانژاد و زنجانی، ۱۳۹۵: ۴۸).

نقش هویت، تنوع شغلی، حمایت سازمانی و سازگاری شغلی باعث شده است که در دو دهه گذشته توجه زیادی به نقش مدیران منابع انسانی در سازمان ها معطوف شود(روچ و تیگو[۱]، ۲۰۱۲: ۱۳۳۵).

هویت سازمانی، تنوع شغلی و حمایت سازمانی برای مدیریت منابع انسانی استراتژیک می­تواند شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی چین را به­طور مثبتی پیش بینی کند

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی * سه فصل اول *

۶۰ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.