مطالعه شیمی فیزیکی برهمکنش اسید آمینه های هیستدین، تیروزین و سیستئین ، با برخی عناصر قلیایی به روش DFT

 

چکیده

آمینواسیدها واحد‌های سازنده پروتئین‌ها و همچنین بافت‌های ماهیچه ای‌ هستند. همچنین آنها نقش قابل توجهی‌ در فرایند‌های فیزیولوژیکی مرتبط با انرژی، ریکاوری، حالات، عملکرد مغز، ماهیچه‌ها و به­دست آوردن قدرت و چربی­سوزی ایفا می­کنند. در این تحقیق ابتدا آمینواسیدهای سیستئین[۱]، هیستدین[۲]، تیروزین[۳]، مورد بررسی قرار گرفتند. همه آمینواسیدها بهینه شده و انرژی کل و همچنین  اوربیتالهای مولکولی  و آنها محاسبه شد. در ادامه اثر برهمکنش این آمینو اسیدها بر روی فلزات   ، ، ، ، مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام انرژی جذب برای هر یک از آنها بدست آمد. در انتها اختلاف انرژی گپ در هر مورد محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی اوربیتال مولکولی نشان داد دو کاتیون فلزی لیتیم و سدیم بهترین برهمکنش را با آمینو اسیدها داشتند. در همه موارد بیشترین انرژی مربوط به سیستئین و کمترین انرژی مربوط به هیستیدین بود. نتایج حاصل از اختلاف انرژی گپ نشان داد که در همه موارد لیتیم بیشتر از دیگر عناصر تمایل به واکنش با آمینواسید ها را داشت. سرانجام از بررسی انرژی جذب مشخص شد که در این سری واکنش ها بیشترین جذب با لیتیم بود است.

 

واژه‌های کلیدی: آمینو اسید، سیستئین، هیستدین، تیروزین، فلزات

 

 

[۱] Cysteine

[۲] Histidine

[۳] Tyrosine

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۹۵

فایل:word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.