مطالعه عوامل موثر مالی و حمایتی در رونق تولید صنایع دستی در بخش روستایی شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل موثر مالی و حمایتی در رونق تولید صنایع دستی در بخش روستایی شهرستان گچساران است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهشی(۵  فرضیه) ارائه شدند. سپس داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته ۲۸ سوالی (استاندارد شده: روایی صوری و تایید پایایی از طریق آلفای کرونباخ بالای ۷۰%) بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان فرهنگی در سطح استان و اداره میراث فرهنگی  و گردشگری و صنایع دستی  جمع آوری شد. در نهایت همه  فرضیه ها  با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمام فرضیه های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می گیرد. و در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیه های پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: رونق تولید صنایع دستی، توسعه صادرات، مبادلات فرهنگی، تعادل بخشی بازار کار، توسعه صنعت توریسم.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۱۲ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.