مقایسه سلامت روان و خصومت در بیماران سرطانی و مراقبت‌کنندگان از آن‌ها در شهر گچساران

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان و خصومت در بیماران سرطانی و مراقبت‌کنندگان از آن‌ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران سرطانی مراجعه‌کننده به مراکز آزمایشگاهی در شهرستان گچساران بود.که ۲۰۰ نفر شناسایی شدند و تعداد۵۰ بیمار  و ۵۰ مراقبت‌کننده آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌های از نمونه مورد مطالعه، از دو پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ ۲۸ سؤالی و پرسشنامه خصومت ردفورد- ویلیامز استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام و با کمک برنامه آماری ۲۲-SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سلامت روان، خصومت، افسردگی، اختلال اجتماعی و نشانه‌های جسمانی بیماران و مراقبت‌کنندگان آن‌ها رابطه وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: افسردگی، اضطراب، نشانه‌های جسمانی ،سلامت روان، خصومت.

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۰۸

نوع فایل :WORD

 

Sorry, the comment form is closed at this time.