مقایسه سلامت روان و خصومت در بیماران سرطانی و مراقبت کنندگان از آن‌ها در شهر گچساران

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت روان و خصومت در بیماران سرطانی و مراقبت‌کنندگان از آن‌ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز آزمایشگاهی در شهرستان گچساران بود. براساس جدول کرجسی مورگان تعداد۵۰ بیمار  و ۵۰ مراقبت کننده آن‌ها به صورت نمونه‌گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری داده‌های از نمونه مورد مطالعه، از دو پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه سلامت روان گلدنبرگ ۲۸ سؤالی و پرسشنامه خصومت ردفورد- ویلیامز استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با کمک برنامه آماری ۱۶-SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین بیماران ابتلا به سرطان، سلامت روان، خشونت، افسردگی، اختلال اجتماعی رابطه وجود دارد و بر مراقبت کنندگان آن‌ها نیز تأثیر دارد.

 

کلمات کلیدی: سرطان، افسردگی، سلامت روان، گچساران.

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

۱۰۹ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.