نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمداست. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۴ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت‌های صادراتی استان کهکیلویه و بویر احمد به تعداد ۶۵ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های صادراتی جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌های  پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: آموزش تجاری بازرگانان تجار و تولید کنندگان ، توسعه صادرات، ارتقای فضای کسب و کار، رقابت مندی محصول و سیاست‌های حمایتی تعرفه ای.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۹۷ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.