نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران

 

چکیده

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود. با توجه به اهمیت موضع فناوری اطلاعات و ارتباطاعات در عصر حاضر و پیشرفت های چشمگیری که در این عرصه ایجاد می­شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل۱۰۰ نفراز مدیران و مسئولین فنی صنایع تولیدی شهرستان گچساران می باشند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۲۶ بودند که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

نتایج نشان داد که؛ سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی اثر دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و مسئولین شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، صنایع تولیدی، مدیریت.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۱۱ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.