نقش فناوری اطلاعات در حفظ پایداری منابع انسانی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در حفظ پایداری منابع انسانی در شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل۱۱۰ نفراز پرسنل بخش فناوری اطلاعات می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۹ سوال می باشد که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

 نتایج نشان داد که؛ نقش فناوری اطلاعات بر حفظ پایداری منابع انسانی در شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز شهرستان گچساران اثر دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، حفظ پایداری منابع انسانی، دانش مدیریتی و فنی مدیران و سرعت بالای فناوری اطلاعات.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

۱۱۶ page

w0rd

Sorry, the comment form is closed at this time.