نقش محیط و فضای فیزیکی در میزان رضایتمندی مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. طراحی و ساخت یک شعبه بانک، در برگیرنده فرآیند پیچیده‌ای است که شامل دادوستد عالی و اطلاعات است و لیکن از همه مهمتر خدمات‌دهی صحیح موجب تعلق خاطر مشتریان می‌باشد.پژوهش حاضر با هدف نقش محیط و فضای فیزیکی در میزان رضایت مندی مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری ۱۶۹ نفراز مشتریان هفتگی شعب بانک صادرات شهرستان  گچساران  می باشند .  ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۴۰ سوال   بود  که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش تصادفی ساده در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS   استفاده شد. این پژوهش شامل بررسی ۵ فرضیه می باشد که از طریق آزمون رگرسیون خطی همگی تایید شدند. در نهایت پیشنهاداتی در راسای پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مسئولین بانک قرار بگیرد.

 

کلید واژه ها: محیط و فضای فیزیکی، میزان رضایت مندی مشتریان ، سبک های مدرن چیدمان و ادب و تواضع کارکنان.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۲۲ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.