نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز به تعداد۱۷۰ نفر می باشد که با توجه به حجم جامعه آماری و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد ۱۳۵ نفراز طریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از  پرسشنامه های چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ،۱۹۹۹)، مدیریت دانش (جوزف حداد، ۲۰۰۶) و نوآوری سازمانی  (امید و همکاران، ۲۰۰۲) استفاده گردید که روایی محتوایی این پرسشنامه ها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و میزان پایایی بر اساس شیوه آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۲/۰، ۸۱/۰ و ۸۶/۰ بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون و کنی استفاده شد و نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و بین نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای معنادار دارد.

 

کلمات کلیدی:چابکی سازمانی ، مدیریت دانش ، نوآوری سازمانی، کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۲۵ page

word

 

Sorry, the comment form is closed at this time.