” نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور)”

 

چکیده

توجه به عامل انسانی و رهبری مؤثر در سازمانها یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در نظام کارآمد بوده و ابزاری مؤثر جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده ها از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری جهت خدمت رسانی مطلوبتر محسوب می گردد. از مواردی که در تعیین کارآیی نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش قابل توجهی دارد، میزان استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان است. استرس ضمن آنکه سلامت و بهداشت روانی را به مخاطره می اندازد، کارآیی افراد را نیز کاهش می دهد و برعکس رضایت شغلی با افزایش انگیزه، کارآیی را مضاعف می سازد. بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان واحد مورد مطالعه بمنظور تحقق مناسبتر اهداف سازمانی از ضروریات مدنظر محقق بوده لذا به نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان در منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور پرداخته، متغیرهای اصلی تعیین و ارتباط بین آنها بررسی شد. جامعه آماری پژوهش را ۱۲۰ نفر از کارکنان فنی تشکیل دادند که نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۱۰۴ نفر انتخاب شد.

پژوهش حاضر توصیفی بوده و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد، از نوع پژوهش های همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها تک مقطعی بوده و با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اکسل انجام شده است. در سطح توصیفی ضمن بررسی جمعیت شناسی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و نمودار و جداول استفاده شده است. نتایج حاصله و تایید آزمون فرضیات مبتنی بر یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. همچنین نشان داده شد ویژگی های شغل به واسطه متغیر توانمندسازی کارکنان به عنوان میانجی گری دارای تأثیر منفی بر استرس شغلی و تأثیر مثبت بر رضایت شغلی است.

واژه های کلیدی: استرس شغلی، رضایت شغلی، توانمندسازی کارکنان، منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۳۱page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.