همبندی شبکه بر تراشه / فایل با کیفیت بالا

 

فصل ۱-    شبکه روی تراشه پویا ۷

۱-۱-     مقدمه  ۷

۱-۲-     مکانیزمهای ارتباطی درون تراشه سنتی.. ۸

فصل ۲-    شبکه روی تراشه. ۱۰

۲-۱-    مقدمه  ۱۰

۲-۲-     معرفی شبکه بر روی تراشه. ۱۲

۲-۳-     چرا شبکه روی تراشه؟. ۱۷

۲-۴-     اهمیت NoC.. 19

۲-۵-     روند تکنولوژی.. ۲۰

۲-۶-     مشخصات متمایز کننده NoC.. 22

۲-۷-     ویژگی های اساسی شبکه های روی تراشه. ۲۳

۲-۷-۱-      همبندی   ۲۳

۲-۷-۲-      الگوریتم مسیریابی.. ۲۳

۲-۷-۳-      روش های راهگزینی.. ۲۶

۲-۸-     لایه بندی شبکه بر روی تراشه. ۳۱

۲-۹-     معماری روی تراشه. ۳۴

فصل ۳-    طراحی اجزای شبکه روی تراشه. ۳۷

۳-۱-     طراحی سوییچ.. ۳۷

۳-۲-     طراحی پیوند ۳۹

۳-۳-     طراحی واسط شبکه ۴۰

۳-۴-    معرفی چند الگوریتم مسیریابی.. ۴۰

۳-۵-     الگوریتم های مسیریابی وفقی جزیی Torus 46

۳-۶-     . الگوریتم EFM… 47

۳-۷-     الگوریتم مسیریابی SLM… 49

۳-۸-     الگوریتم مسیریابی  SNWE.. 50

۳-۹-     الگوریتم های مسیریابی پیشنهادی Torus 52

فصل ۴-   کنترل و نظارت متمرکز در شبکه روی تراشه. ۵۵

۴-۱-    کنترل و نظارت متمرکز در شبکه روی تراشه. ۵۵

۴-۲-    ساختار کلی شبکه کنترل و نظارت… ۵۶

۴-۳-    مسیرهای ارتباطی در شبکه کنترل و نظارت… ۵۷

۴-۴-    سوئیچ شبکه روی تراشه با قابلیت پشتیبانی از شبکه کنترل و نظارت… ۵۹

۴-۵-    نحوه ارسال و دریافت اطلاعات… ۶۰

 

 

pages : 68

Quality : A

Seminar of Tehran uni

 

Sorry, the comment form is closed at this time.