پروژه حسابداری مالی شرکت شکلات فرمند

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

«تعریف حسابها». ۱

۱ـ دارایی ها: ۱

داراییهای جاری: ۱

داراییهای غیر جاری: ۱

۲ـ بدهیها: ۱

بدهیهای جاری: ۲

۳ـ درآمدها: ۲

۴ـ هزینه‌ها: ۲

۵ ـ سـرمایه: ۲

ترازنامه: ۲

صورتحساب سود و زیان: ۳

ترازنامه. ۴

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۴

«سند حسابداری» مهر ماه. ۵

دفتر روزنامه. ۸

« دفاتر کل در پایان مهر ماه ». ۱۵

« صورت مغایرت بانکی ». ۱۹

صورت مغایرت بانکی… ۲۰

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۲۰

تراز آزمایشی چهار ستونی… ۲۱

کارخانه تولیدی شکلات… ۲۱

« مهر ماه ». ۲۲

« ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول ». ۲۲

« سند حسابداری آبان ماه ». ۲۳

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه ». ۳۹

صورت مغایرت بانکی… ۳۹

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۳۹

از آزمایشی چهار ستونی… ۴۱

کارخانه تولیدی شکلات… ۴۱

« ارزیابی موجودی پایان آبان ماه ». ۴۲

« سند حسابداری آذر ماه ». ۴۵

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه ». ۵۹

صورت مغایرت بانکی… ۶۰

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۰

« ثبت عملیات اصلاحی ». ۶۰

تراز آزمایشی چهار ستونی… ۶۲

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۲

اطلاعات بدست آمده جهت اصلاح حسابها: ۶۳

تراز آزمایشی اصلاح شده. ۶۵

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۵

« ارزیابی موجودی پایان آذر ماه ». ۶۶

« مبلغ موجودی اول دوره در آذر ماه ». ۶۷

« ثبت بستن حسابهای موقت ». ۷۰

« ثبت بستن حسابهای دائم ». ۷۳

صورتحساب سرمایه. ۷۷

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۷۷

صورتحساب سرمایه: ۷۷

ترازنامه. ۷۸

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۷۸

 

پایان نامه رشته حسابداری  کارشناسی ارشد
۸۳page
word

Sorry, the comment form is closed at this time.