بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی و از نظر زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی و بودجه اداره گمرک در سراسر کشور ایران در سال ۱۳۹۵ می باشد که تعداد آنها ۶۰۰  نفر می باشد که از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از نمونه‌گیری غیر تصادفی (در دسترس) استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها به اثبات رسیده است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، روش‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد، و بین همه ابعاد نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود داشت. همچنین در تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش مشخص شد که متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۴۸) بیشترین نقش را در سودمندی اطلاعات مالی داشته، همچنین متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۳۷) بیشترین نقش را در عملکرد مالی داشته است.

کلمات کلیدی:  سودمندی اطلاعات مالی، نظام نوین مالی، قوانین و مقررات، فرهنگ پاسخگویی، قابلیت اعتماد، هدفمندی اطلاعات ، عملکرد مالی.

 

پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۱۴۵ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.