کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی و تشکیل هیدرات گاز ورودی به پالایشگاه ۹۰۰ با استفاده از نرم افزار مطلب

 

چکیده

هیدرات های گازی ترکیبات جامد کریستالی هستند که جزء خانواده اندرون گیر ها به حساب می آیند. اندرون گیر یک ترکیب ساده است که یک مولکول از ماده ای (مولکول مهمان) در شبکه ساخته شده از مولکول ماده ای دیگر (مولکول میزبان) به دام می افتد. اندرون گیر مربوط به آب، هیدرات نامیده می‌شود. شبکه عصبی یک سیستم ارگانی شامل نورون‌ها می‌باشد که اعمال و واکنش جانداران را هماهنگ می‌سازد و سیگنال‌ها را به بخشه‌ای متفاوت بدن می‌فرستد. بنابراین عبارت ‘شبکه عصبی’ در حالت کلی به دو مفهوم مختلف شبکه‌ی عصبی زیستی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی اشاره دارد. آنچه در این پایان نامه انجام گردیده مقایسه و پردازش داده‌های صنعتی و آزمایشگاهی میزان تشکیل هیدرات در خطوط لوله می‌باشد، که با برنامه نویسی الگوریتم شبکه هوشمند عصبی جهت بهینه‌سازی داده‌های مربوط به کربن دی اکسید و متان انجام گرفته است. با توجه به نمودارهای به دست آمده شبکه عصبی و بهینه‌سازی داده‌ها نتایج در نمودارها و جداول مقایسه آورده شده است. در این پروژه هدف ما، استفاده از شبکه عصبی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی می‌باشد.

کلمات کلیدی: کریستال، اندرون گیر، نورون، سیگنال.

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۹۷ page

word

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.