ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج)

 

دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و توﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲو ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی و اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎ وﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ واﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎری در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻟﺰوم ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوری ﻣﻲﺳﺎزد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی واﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﻴﺎ را در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (IT) ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺤﻮﻻت آن،ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎمﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن زده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻟﺰوم اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه و ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه آﻧﺎن در اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﻠﻔﻨﻲ وموﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا  ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. (کنجکاو و میرحسینی،۱۳۹۲)

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیت­های تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به دو دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۸۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.