ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج

 

چکیده

نادیده گرفتن بازار خدمات الکترونیک ، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی بوجود می آورد تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج)است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر جمع اوری داده ها میدانی، از نظر تجزیه و تحلیل داده ها، همبستگی است جامعه آماری این تحقیق، کلیهمشتریان با گردش حساب بالای بانک ملی شعبه مطهری یاسوج بود که تعداد آنها ۳۶۰ نفر می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اینکه جامعه ۳۶۰ نفر می باشد نمونه آماری ۱۸۶ نفر خواهد بود. .روش نمونه گیری تصادفی ساده بود برای گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS 22 و pls استفاده شد. تجزیه و تحلیل این تحقیق به دو بخش تقسیم گردید. ابتدا در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد بین مؤلفه­های مختلف (سازگاری  سهولت درک هزینه های درک شده سودمندی درک شده  اعتبار اعتماد) و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه: بانکداری الکترونیکی، همراه بانک، بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۸۸ page

word

Sorry, the comment form is closed at this time.