تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است. جامعه آماری تحقیق ۷۴۱۲  نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری میباشد که تعداد ۳۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هانایشا (۲۰۱۶)  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات است. نتایج نشان داد که آموزش نیروی انسانی با بتای ۸۰۸/۰ درصد بیشترین تاثیر مثبت را بر متغیر کار تیمی دارد.

 

کلید واژه: آموزش نیروی انسانی، کار تیمی، تعهد سازمانی، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

 

پایان نامه  مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
۱۵۹page
word

 

آسیب شناسی آموزش منابع انسانی در شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان براساس استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵ و ارائه راهکارهای مناسب

 

چکیده

 

این پژوهش با هدف آسیب شناسی آموزش منابع انسانی در شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان براساس استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵ و ارائه راهکارهای مناسب انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان، متشکل از ۸۰۰ نفر بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر ۲۶۰ نفر محاسبه گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه سنجش آسیب شناسی آموزش منابع انسانی براساس استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵ استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. پایایی آنها نیز به روش آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۹۰/۰ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از  آزمون تی دو گروه مستقل، تحلیل واریانس، تی تک متغیره و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان دادند که آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان براساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ در حد مطلوب است. بین معیارهای آسیب شناسی آموزش (وضعیت استراتژی آموزشی، وضعیت نیازسنجی آموزشی، وضعیت طراحی و برنامه ریزی آموزشی، وضعیت اجرای آموزشی، وضعیت ارزشیابی آموزشی، وضعیت پایش و بهبود آموزشی) منابع انسانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان براساس استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ در حد مطلوب است. همچنین آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی(با تمام ابعاد آن) در بین مردان و زنان دارای تفاوت معناداری با هم نمی باشد و میزان آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی آنها در یک سطح قرار دارد. آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی (با تمام ابعاد آن) در بین گروه تحصیلی فوق دیپلم و پایین تر بیشتر دو گروه (لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر) است. میانگین آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی در بین کسانی که در رسته خدمتی صف هستند بیشتر از دو گروه دیگر (پشتیبانی و ستاد) است. بین ابعاد آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی فقط بین پایش و بهبود آموزش و سابقه کار رابطه معناداری وجود دارد. آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی (با تمام ابعاد آن) در بین کارگران بیشتر از گروه های دیگر (مدیر، رئیس، مسئول، کارشناس و کارمند) است. میانگین آسیب شناسی فرایندهای آموزش منابع انسانی در بین کسانی که دارای مدرک تحصیلی غیرفنی هستند بیشتر از دو گروه دیگر (نیمه فنی و فنی) است.

 

واژگان کلیدی : آموزش منابع انسانی، استراتژی آموزشی، نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای آموزشی، ارزشیابی آموزشی، پایش و بهبود آموزشی.

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
۱۴۵page
word

بررسی تأثیرمتغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به کشف روابط هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون می پردازد به علاوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کار برد از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۳۳ شرکت می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر ۲۴۰ شرکت می باشد. بنابراین پرسشنامه ها توزیع و در نهایت تعداد ۲۴۰ پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن پرسشنامه ها توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی، و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از آزمون رگرسسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که متغیر انتخابات سیاسی به میزان ۸/۶۵درصد بر نوسان پذیری شاخص قیمت تاثیر داشته و متغیر تحولات در روابط بین الملل نیز به میزان ۲/۶۷درصد توانسته است نوسان پذیری شاخص قیمت ها را پیش بینی کند.

 

کلمات کلیدی: متغیرهای سیاسی، شاخص قیمت، بورس اوراق بهادار

 

پایان نامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

۱۱۳page

word

” تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات کشور)”

 

چکیده

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغل خود دارد اطلاق می شود. فردی که از شغل خود راضی است، احساس مثبت و فردی که از شغل خود ناراضی است، احساسی منفی نسبت به شغل خود دارد. ارزش کنونی و موفقیت آینده هر سازمان بستگی کامل به توانایی ها و مهارت های کارکنان آن دارد.نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. به نظر صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد  یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات بود، که حدود ۱۲۰  نفر کارشناس را تشکیل می داد.  آزمون فرضیه های تحقیق به صورت دو مرحله ای برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار پی ال اس برای ۹۵ کارمند  منطقه چهار دیوان محاسبات کشور به طریق نمونه گیری تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روائی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که بین تمامی متغیرها در فرضیات اصلی و فرعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، در واقع تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ارزشهای حرفه ای ، رضایت شغلی کارکنان، اثربخشی مدیریت منابع انسانی، منطقه چهار دیوان محاسبات کشور.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۲۳ page

word

عنوان: ” نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور)”

 

چکیده

توجه به عامل انسانی و رهبری مؤثر در سازمانها یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در نظام کارآمد بوده و ابزاری مؤثر جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده ها از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری جهت خدمت رسانی مطلوبتر محسوب می گردد. از مواردی که در تعیین کارآیی نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش قابل توجهی دارد، میزان استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان است. استرس ضمن آنکه سلامت و بهداشت روانی را به مخاطره می اندازد، کارآیی افراد را نیز کاهش می دهد و برعکس رضایت شغلی با افزایش انگیزه، کارآیی را مضاعف می سازد. بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان واحد مورد مطالعه بمنظور تحقق مناسبتر اهداف سازمانی از ضروریات مدنظر محقق بوده لذا به نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان در منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور پرداخته، متغیرهای اصلی تعیین و ارتباط بین آنها بررسی شد. جامعه آماری پژوهش را ۱۲۰ نفر از کارکنان فنی تشکیل دادند که نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۱۰۴ نفر انتخاب شد.

پژوهش حاضر توصیفی بوده و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد، از نوع پژوهش های همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها تک مقطعی بوده و با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اکسل انجام شده است. در سطح توصیفی ضمن بررسی جمعیت شناسی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و نمودار و جداول استفاده شده است. نتایج حاصله و تایید آزمون فرضیات مبتنی بر یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. همچنین نشان داده شد ویژگی های شغل به واسطه متغیر توانمندسازی کارکنان به عنوان میانجی گری دارای تأثیر منفی بر استرس شغلی و تأثیر مثبت بر رضایت شغلی است.

واژه های کلیدی: استرس شغلی، رضایت شغلی، توانمندسازی کارکنان، منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور

 

پایان نامه  مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۳۱page

word

بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  در شرکت  بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. در این پژوهش ۲ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. روش پژوهش کاربردی از نوع همبستگی است، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۴۷ سوال که بر اساس روایی صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای ۷۰ درصد) مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تایید شدند. یافته ها نشان می دهند  که استراتژی مدیریت تغییر موفق دارای سه مرحله است : بسترسازی (آماده کردن) برای تغییر، اجرا و پیاده سازی تغییر، و اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان. در مرحله ی آماده کردن برای تغییر، رهبری سازمانی باید به منظور تغییر فرهنگ سازمانی و ساختار آن آماده شوند و بدین منظور باید کارکنان، سازمان و فرهنگ آن به دقت تحت نظر قرار بگیرند. سپس، در مرحله اجرا و پیاده سازی تغییر، شرکت باید عوامل زیر را اعمال نمایند : عوامل موثر بر رهبری پروژه ها / تیم، عامل ارتباطی با کارکنان نهایی، عامل فرهنگ، عوامل آموزش / مشارکت کارکنان نهایی، و عامل رشد و ترقی. در نهایت، در مرحله ی اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان، شرکت باید میزان تاثیر عوامل استراتژی تغییر را بر کارکنان نهایی اندازه گیری نمایند، همچنین شرکت باید به بازخوردهای سه مرحله قبلی به منظور شناسایی خطاها و توسعه  استراتژی تغییر، توجه نمایند.

 

واژگان کلیدی: اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی  (ERP)، استراتژی مدیریت تغییر و مدیریت منابع.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۱page

word

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی،رضایت مشتری و شهرت بر ارزش بازاری (مطالعه موردی: شعب بانک اقتصاد نوین استان فارس)

 

عنوان                                                                                              صفحه

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱ بیان مسئله پژوهش… ۴

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۶

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۳-۱ اهداف اصلی.. ۸

۱-۳-۲ اهداف فرعی.. ۸

۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: ۹

۱-۵ سوالات تحقیق.. ۹

۱-۵-۱ سؤال اصلی.. ۹

۱-۵-۲ سؤالات فرعی.. ۹

۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. ۱۰

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی.. ۱۰

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی.. ۱۰

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۱

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۲

۲-۱ شهرت سازمان. ۱۳

۲-۱-۱ تاریخچه شهرت سازمان. ۱۴

۲-۱-۲ تعاریف شهرت.. ۱۵

۲-۱-۳ اهمیت شهرت شرکت.. ۱۷

۲-۱-۴ اجزاء شهرت سازمانی.. ۱۹

۲-۱-۵ مدل‌های اندازه‌گیری شهرت.. ۲۱

۲-۱-۵-۱ مدل نشریه فورچون یا مدل تحسین شده‌ترین شرکت‌های آمریکایی.. ۲۱

۲-۱-۵-۲ مدل بهترین شرکت‌ها برای همکاری.. ۲۱

۲-۱-۵-۳ مدل استوارت.. ۲۲

۲-۱-۵-۴ مدل بهره‌ی شهرت(RQ ) 22

۲-۱-۶ تصویرذهنی (شهرت برند) ۲۲

۲-۲ وفادداری مشتری به برند. ۲۴

۲-۲-۱ برند و برندسازی.. ۲۴

۲-۲-۲ برند مشارکتی.. ۲۶

۲-۳ ارزش درک شده ۳۰

۲-۳-۱ اهمیت ارزش درک شده ۳۱

۲-۳-۲ برند و ارزش درک شده ۳۱

۲-۳-۳ برند و رضایت مشتری.. ۳۲

۲-۳-۴ برند و اعتماد مشتریان. ۳۳

۲-۳-۵ ارزش ادراک شده و اعتماد. ۳۳

۲-۳-۶ اعتماد و وفاداری به برند. ۳۴

۲-۳-۷ برند و وفاداری مشتریان. ۳۴

۲-۴ مسئولیت اجتماعی شرکت.. ۳۵

۲-۴-۱ تاریخچه و فرآیند بلوغ مسئولیت اجتماعی شرکت: ۳۵

۲-۴-۲ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت چیست؟. ۳۷

۲-۴-۳ ابعاد مسئولیت سازمانی و جایگاه مسئولیت اجتماعی.. ۴۲

۲-۴-۳-۱ مسئولیت اقتصادی (ER) 42

۲-۴-۳-۲ مسئولیت قانونی (LR) 42

۲-۴-۳-۳ مسئولیت اجتماعی (SR) 42

۲-۴-۳-۴ مسئولیت اخلاقی (ER) 43

۲-۴-۴ دیدگاه‌های نظری پیرامون مسئولیت اجتماعی.. ۴۳

۲-۴-۵ سطوح مسئولیت اجتماعی.. ۴۴

۲-۴-۶ مسئولیت اجتماعی ، پیش فرض پاسخگویی اجتماعی.. ۴۵

۲-۴-۷ مسئولیت اجتماعی و ذی‌نفعان. ۴۷

۲-۴-۷ استراتژی‌های سازمانی و مفهوم توازن‌بخشی مسئولیت اجتماعی.. ۴۹

۲-۵ اعتماد. ۵۰

۲-۵-۱ اهمیت و ضرورت اعتماد. ۵۳

۲-۵-۲ ابعاد اعتماد. ۵۵

۲-۵-۲-۱ ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر. ۵۵

۲-۵-۲-۲ ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران. ۵۶

۲-۵-۳ انواع اعتماد. ۵۸

۲-۵-۴ مزایای فردی و گروهی اعتماد. ۶۱

۲-۶ پیشینه تحقیق: ۶۲

۲-۶-۱ داخلی: ۶۲

۲-۶-۲ خارجی: ۶۵

فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. ۶۹

۳-۱- مقدمه. ۷۰

۳-۲- روش تحقیق (ازنظر هدف و نحوه گردآوری داده‌ها) ۷۰

۳-۳- جامعهی آماری، نمونه و شیوهی نمونه‌گیری.. ۷۱

۳-۴- روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ۷۲

۳-۵- ابزار پژوهش (پرسشنامه) ۷۳

۳-۶- پیش‌آزمون پرسشنامه. ۷۳

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۷-  تعیین پایایی پرسشنامه. ۷۴

۳-۸-  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۵

خلاصه فصل.. ۸۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادهها ۸۱

مقدمه. ۸۲

۴-۱- توصیف داده‌ها ۸۲

۴-۱-۱-  سن پاسخ دهندگان. ۸۳

۴-۱-۲- تحصیلات.. ۸۴

۴-۱-۳-  سابقه کار ۸۵

۴-۱-۴- جنسیت.. ۸۶

تحلیل داده ها ۸۷

۴-۲- فرایند تجزیه و تحلیل.. ۸۸

۴-۲-۱- بیان مدل. ۸۸

۴-۲-۲- چگونگی آزمون. ۹۰

۴-۲-۲-۱- روش‌های ارزیابی مدل‌های سنجش انعکاسی.. ۹۰

۴-۳- پایایی و روایی مدل اندازه گیری.. ۹۳

۴-۳-۱- پایایی سازگاری درونی.. ۹۳

۴-۳-۲- پایایی مرکب.. ۹۴

۴-۳-۳- تجزیه تحلیل روایی ابزار اندازه گیری.. ۹۵

۴-۳-۳- ۱- بررسی روایی همگرا ۹۵

۴-۳-۳-۲- روایی واگرا ۹۶

۴-۴- پاسخ به فرضیات پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی (PLS) 97

۴-۴-۱- فرضیه های اصلی.. ۹۷

۴-۴-۱-۱- فرضیه اول: مسئولیت اجتماعی با توجه به نقش میانجی گر اعتماد بر شهرت شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۹۷

۴-۴-۱-۲- فرضیه دوم: مسئولیت اجتماعی با توجه به نقش میانجی گر اعتماد بر هویت برند شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۹۸

۴-۴-۲- فرضیه های فرعی.. ۹۹

۴-۴-۲-۱- فرضیه اول: مسئولیت اجتماعی بر هویت برند شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۹۹

۴-۴-۲-۲- فرضیه دوم : مسئولیت اجتماعی بر هویت برند شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۱۰۰

۴-۴-۲-۳- فرضیه سوم : مسئولیت اجتماعی بر هویت برند شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۱۰۰

۴-۴-۲-۴- فرضیه چهارم : اعتماد مشتریان بر شهرت شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۱۰۱

۴-۴-۲-۵- فرضیه پنجم: اعتماد مشتریان بر هویت برند شعب بانک ملی استان خوزستان تاثیر معناداری دارد. ۱۰۲

۴-۵- نتایج کلی فرضیات تحقیق.. ۱۰۳

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۰۴

۵-۱-مقدمه. ۱۰۵

۵-۲-یافته‌های پژوهش… ۱۰۵

۵-۲-۱-یافته‌های توصیفی.. ۱۰۵

۵-۲-۲-یافته‌های استنباطی.. ۱۰۶

۵-۳-پیشنهادهای پژوهش… ۱۰۷

۵-۳-۱-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش… ۱۰۸

۵-۳-۲-پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. ۱۱۱

۵-۴- محدودیت‌های پژوهش… ۱۱۲

۵-۵-خلاصه و جمع بندی پژوهش… ۱۱۲

پیوست.. ۱۱۳

فهرست منابع و مأخذ. ۱۱۴

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۳۱page

word

تأثیر سبک‌های رهبری تحول آفرین و مبادله‌ای بر عملکرد شرکت با توجه به نقش برنامه ریزی استراتژیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی فارابی)

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر سبک‌های رهبری تحول آفرین و مبادله‌ای بر عملکرد شرکت با توجه به نقش برنامه ریزی استراتژیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی فارابی) انجام شد. بدین منظور، تعداد ۲۷۰ نفر از کارکنان پتروشیمی فارابی از بین جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم‌افزارهای مورد استفاده در این پژوهش smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی پاراگونزالز و همکاران[۱] (۲۰۱۸)، پرسشنامه سبک رهبری مبادله‌ای کارک و همکاران[۲] (۲۰۱۴)، پرسشنامه برنامه‌ریزی استراتژیک نورانی (۱۳۹۳) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی کائو و همکاران[۳] (۲۰۱۵) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأیید تمامی فرضیات به جز تأثیر سبک تحول آفرین بر عملکرد شرکت است. نتایج نشان داد که برنامه ریزی استراتژیک با بتای ۲۹۴/۰ بیشترین تأثیر بر متغیر عملکرد شرکت دارد.

 

کلید واژه: سبک‌های رهبری، رهبری تحول‌آفرین، رهبری مبادله‌ای، برنامه‌ریزی استراتژیک، عملکرد سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۷۵ page

word

 

بررسی رابطه اتوماسیون اداری با چابکی سازمان و سلامت سازمان در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با توجه به متغیر میانجی ابعاد ساختار سازمانی

 

با توجه به اینکه تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می گذارد، سازمان ها باید با استفاده از راه کارهای مناسب خود را به صورت پویا با تغییرات محیطی وفق دهند تا قادر به بقای خود شوند. یکی از بهترین روش ها برای مقابله با تغیرات محیطی هدایت سازمان به سمت چابکی و سلامت سازمان می باشد.

سرعت شاید مهمترین ثروت در هزاره ی سوم و عصر جدید مرسوم به عصر اطلاعات باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمان ها به وجود آیند. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمت به مشتری، افزایش کیفیت محصول و تغییرات فناوری کاری که بقای سازمان ها را تهدید می کند. موسسات دولتی چابک،نرخ فزاینده ای ( حدوداً ۲۰درصد) در اجرای اقدامات تحولی نسبت به همتایان خود به دست می آورند. دولت هایی که در زمینه سرعت، انعطاف پذیری بیشتر و پاسخگویی فراوان سرمایه گذاری می کنند به احتمال قوی به اهدافشان خوهند رسید، زیرا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه با سرعت هر چه تمام، به دولت ها و تصمیمات آنها تاثیر گذارنده، شهروندان و بازرگانان به خدمات سریع تری و تخصصی تری نیاز داشته، و در نتیجه خط مشی ها می بایست سریعتر از گذشته تهیه و تدوین و اجرا سوند. مسلماً با انجام این امور موسسه موفق به انجام رسالت و کسب اهداف سازمانی خود خواهد شد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ***سه فصل اول

۸۱ page

word

تبیین مولفه های تاب آوری کالبدی در فرآیند بازسازی بافت های فرسوده شهری نمونه مورد مطالعه ؛ بافت فرسوده شهر شیراز

 

مفهوم

تاب‌آوری اولین بار در سال ۱۹۷۳ به وسیله هولینگ مطرح شد. طبق تعریف او، تاب‌آوری، معیاری از توانایی سیستم برای جذب تغییرات، در حالی که هنوز مقاومت قبلی را دارد، است.  در تعاریف اولیه تاب‌آوری، اشاره به مفهوم برگشت به گذشته می‌شود، یعنی افراد جامعه در مقابل مخاطرات و فشار، تاب‌آوری دارند و بعد از بحران به شرایط متعادل گذشته برمی‌گردند و تلفات انسانی و خسارات اقتصادی به حداقل می‌رسد؛ اما در تعاریف متاخر، توانایی یک سیستم به گونه‌ای مطرح می‌شود که نه‌ تنها در مقابل بحران‌ها مقاوم و برگشت‌ پذیر است؛ بلکه در این راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست می‌یابد.  در واقع، تاب‌آوری کلانشهرهای ایران به گونه‌ای است که نه‌تنها در مقابل بحران‌ها مقاوم و برگشت‌پذیر است؛ بلکه در این راه به کارکرد و توانمندی بیشتری دست می‌یابد. پس، شهر تاب‌آور می‌تواند در مقابل بحران‌ها به دور از تخریب زیاد، کاهش تولیدات، یا کاهش کیفیت زندگی و همچنین بدون حمایت چندانی از سایر شهرها به حیات خود ادامه دهد و پس از تحمل فشارها همچنان یکپارچگی، هویت و کارکردهای موجود خود را حفظ کرده و حتی مقاوم‌تر شود و بتواند با توانایی‌های بالاتری به حیات خود ادامه دهد.

مخاطرات طبیعی پتانسیل این امر را دارند که در نبود سیستمهای تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک بدل شوند(Chadha et al, 2007). در طی سالهای گذشته، جهان شاهد برخی از مخاطرات پیش بینی نشده طبیعی چون تسونامی آسیا، گردباد کاترینا و زمین لرزه سیچوان چین بوده است. اگرچه برخی از ابزارهای پیش بینی کننده به کار گرفته شده اند ، اما واقعیت این است که مخاطرات آتی را نمی توان بر اساس شواهد راحتی حالت، اندازه و مکان این مخاطرات را از پیش بیان کرد. بنابراین افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سیستم برای ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرات بسیار مهم است.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری ***سه فصل اول

۶۲ page

word

 

تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری)

 

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش نیروی انسانی و کار تیمی بر تعهد سازمانی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری است. جامعه آماری تحقیق ۷۴۱۲  نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری میباشد که تعداد ۳۸۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هانایشا (۲۰۱۶)  استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات است. نتایج نشان داد که آموزش نیروی انسانی با بتای ۸۰۸/۰ درصد بیشترین تاثیر مثبت را بر متغیر کار تیمی دارد.

 

کلید واژه: آموزش نیروی انسانی، کار تیمی تعهد سازمانی

،، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

 

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۵۹ page

word

بررسی تأثیرمتغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران

 

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متغیرهای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد زیرا علاوه بر توصیف وضع موجود به کشف روابط هریک از متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون می پردازد به علاوه ازاین جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کار برد از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ۶۳۳ شرکت می باشد. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر ۲۴۰ شرکت می باشد. بنابراین پرسشنامه ها توزیع و در نهایت تعداد ۲۴۰ پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن پرسشنامه ها توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس و ضریب چولگی، و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از آزمون رگرسسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بیانگر این است که متغیر انتخابات سیاسی به میزان ۸/۶۵درصد بر نوسان پذیری شاخص قیمت تاثیر داشته و متغیر تحولات در روابط بین الملل نیز به میزان ۲/۶۷درصد توانسته است نوسان پذیری شاخص قیمت ها را پیش بینی کند.

 

کلمات کلیدی: متغیرهای سیاسی، شاخص قیمت، بورس اوراق بهادار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۱۲ page

word

” تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات کشور

 

چکیده

رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغل خود دارد اطلاق می شود. فردی که از شغل خود راضی است، احساس مثبت و فردی که از شغل خود ناراضی است، احساسی منفی نسبت به شغل خود دارد. ارزش کنونی و موفقیت آینده هر سازمان بستگی کامل به توانایی ها و مهارت های کارکنان آن دارد.نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. به نظر صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد  یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزشهای حرفه ای بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری اثربخشی مدیریت منابع انسانی انجام شد. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان منطقه ۴ دیوان محاسبات بود، که حدود ۱۲۰  نفر کارشناس را تشکیل می داد.  آزمون فرضیه های تحقیق به صورت دو مرحله ای برای مدل یابی به روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار پی ال اس برای ۹۵ کارمند  منطقه چهار دیوان محاسبات کشور به طریق نمونه گیری تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روائی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایائی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که بین تمامی متغیرها در فرضیات اصلی و فرعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، در واقع تمامی فرضیه ها مورد تایید قرار گرفتند.

واژگان کلیدی: ارزشهای حرفه ای ، رضایت شغلی کارکنان، اثربخشی مدیریت منابع انسانی، منطقه چهار دیوان محاسبات کشور.

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۲۳page

word

سرمایه تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد شرکت سینره با توجه به نقش میانجی¬گر فکری با مدلسازی معادلات ساختاری

 

 

 

چکیده

عوامل مؤثر بر تعهد و نیت ترک خدمت کارکنان از دو جنبه داخلی و خارجی قابل بحث می­باشد لذا در این مطالعه هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی و قصد ترک شغل در پتروشیمی رازی است. جامعه آماری تحقیق ۶۵۰ نفر از کارکنان پتروشیمی رازی میباشد که تعداد ۲۴۶ نفر با استفاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شد. نرم افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Smart PLS (نسخه ۲) و SPSS (نسخه ۲۳) می‌باشد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد کیم و همکاران (۲۰۱۶) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیات است. نتایج نشان داد که تعهدسازمانی با بتای ۵۵۷/۰- درصد بیشترین تاثیر منفی را بر متغیر قصد ترک شغل و مسئولیت اجتماعی شرکت با بتای ۳۷۹/۰ درصد بیشترین تاثیر مثبت را بر متغیر تعهدسازمانی دارد.

 

کلید واژه: مسئولیت اجتماعی شرکت ، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی ، قصد ترک شغل

 

پایان نامه ارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۷۴page

word

بررسی ارتباط میان اجرای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانکها با نقش واسطه ای مدیریت سرمایه انسانی در بانک های استان کهگیلویه و بویراحمد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده ۱

فصل اول. ۲

کلیات پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

۱-۱- بیان مسأله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۶

۱-۲-۱- ضرورت نظری: ۶

۱-۲-۱-۱- نظریه ساختار-نظریه-عملکرد (SCP): 6

۱-۲-۱-۲- نظریه بانکداری جامع (مدل متمایز بانکداری تجاری): ۷

۱-۲-۱-۳- بانکداری الکترونیک (کانال توزیع خدمات بانکی): ۸

۱-۲-۲- ضرورت علمی: ۸

۱-۳- اهداف پژوهش: ۱۰

۱-۳-۱- هدف اصلی.. ۱۰

۱-۳-۲- اهداف فرعی.. ۱۰

۱-۴- سوالات پژوهش: ۱۱

۱-۵- فرضیه های پژوهش: ۱۲

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی: ۱۳

منابع و مآخذ ۱۵

فهرست منابع فارسی.. ۱۶

فهرست منابع انگلیسی.. ۱۷

 

پایان نامه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد

۲۵page

word

بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره أمین بر عملکرد مالی با نقش میانجی راهبردهای قیمت‌گذاری (مطالعه موردی شرکت نفت و گاز گچساران)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- هدف تحقیق.. ۶

۱-۵- سوالات تحقیق.. ۶

۱-۶- فرضیه تحقیق.. ۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۷

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی.. ۷

۱-۷-۲- قلمرو مکانی.. ۷

۱-۷-۳- قلمرو زمانی.. ۷

۱-۸- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۷

۱-۸-۱- تعاریف نظری متغیرها ۷

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها ۸

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده

۲-۱- مقدمه. ۱۰

۲-۲- زنجیره تأمین.. ۱۰

۲-۲-۱- تعریف زنجیره‌تأمین.. ۱۰

۲-۲-۲- تاریخچه زنجیره‌تأمین.. ۱۲

۲-۲-۳- مفهوم زنجیره‌تأمین.. ۱۲

۲-۲-۴- مفهوم یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۳

۲-۲-۴-۱ یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۳

۲-۲-۴-۲ یکپارچگی داخلی.. ۱۴

۲-۲-۴-۳ یکپارچگی خارجی.. ۱۵

۲-۲-۴-۴ تحقیقات انجام شده پیرامون مزایای یکپارچگی زنجیره‌تأمین.. ۱۵

۲-۲-۵- نظریات پیرامون یکپارچگی‌زنجیره‌تأمین.. ۱۷

۲-۲-۶- عملیات‌مدیریت‌زنجیره‌تأمین.. ۱۸

۲-۲-۶-۱ اثر ‌عملیات ‌مدیریت ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملکرد ‌شرکت… ۱۸

۲-۲-۷- اثر ‌یکپارچگی ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملیات ‌مدیریت ‌زنجیره‌تأمین.. ۱۹

۲-۲-۸-  اثر‌یکپارچگی ‌زنجیره‌تأمین ‌بر ‌عملکرد‌ شرکت… ۱۹

۲-۲-۹- همکاری در زنجیره‌تأمین.. ۲۰

۲-۲-۱۰- مشکلات زنجیره‌تأمین و منابع آنها ۲۱

۲-۲-۱۱- راه‌حل‌های مشکلات زنجیره‌تأمین.. ۲۲

۲-۲-۱۲- تکنیک‌های مناسب در برنامه‌ریزی تولید شامل.. ۲۳

۲-۱۲-۱۳- عملکردهای مدیریت در برابر چالشهای زنجیره‌تأمین.. ۲۳

۲-۲-قیمتگذاری.. ۲۵

۲-۲-۱- مفهوم قیمت‌گذاری.. ۲۵

۲-۲-۱- تعریف قیمت‌گذاری‌.. ۲۵

۲-۲-۲-  اهداف قیمت‌گذاری.. ۲۵

۲-۲-۳- عوامل‌ مؤثر بر قیمت‌گذاری‌.. ۲۷

۲-۲-۴- پایه و اساس قیمت‌گذاری سنتی.. ۲۷

۲-۲-۵- استراتژی قیمت‌گذاری بین المللی.. ۲۷

۲-۲-۶- دو مشکل اصلی در عدم ایجاد یک برنامه قیمت‌گذاری مناسب… ۲۸

۲-۲-۷- برنامه قیمت‌گذاری.. ۲۸

۲-۲-۸- برنامه‌ریزی قیمت‌گذاری استراتژیک…. ۳۰

۲-۲-۹- استراتژی‌های پیشرفته قیمت‌گذاری.. ۳۰

۲-۲-۱۰- انواع قیمت‌گذاری عبارتند از : ۳۱

۲-۲-۱۱- نظریه‌های ﻗﻴﻤﺖگذاری.. ۳۲

۲-۲-۱۱-۱-  نظریه قیمت‌گذاری نئوکلاسیک‌ها ۳۳

۲-۲-۱۱-۲- نظریه قیمت‌گذاری مارشال.. ۳۳

۲-۲-۱۲-  نظریه‌های قیمت‌گذاری توسط متفکران مسلمان.. ۳۴

۲-۲-۱۳- ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ قیمت‌ها ﺩﺭ ﻧﻈﺎمهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.. ۳۵

۲-۲-۱۴- ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ۳۵

۲-۲-۱۵- ﺩﻻﻳﻞ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ… ۳۶

۲-۲-۱۶- ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ قیمتها ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ۳۷

۲-۲-۱۷- نقش زنجیره‌تأمین در تعدیل قیمت‌ها در بازار ۳۹

۲-۲-۱۸- زنجیره عرضه مناسب به عنوان فرصتی برای کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود. ۴۱

۲-۲-۱۹- آیا در همه زنجیره های تأمین بحث قیمت بحث اصلی است؟. ۴۱

۲-۲-۲۰- قیمت‌گذاری در زنجیره عرضه. ۴۲

۲-۳- عملکرد مالی.. ۴۲

۲-۳-۱- اهداف مالی.. ۴۲

۲-۳-۲- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. ۴۷

۲-۳-۲-۱- معیارهای حسابداری.. ۴۷

۲-۳-۲-۲- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. ۴۸

۲-۳-۲-۳- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ۵۰

۲-۳-۲-۴- معیارهای اقتصادی.. ۵۱

۲-۳-۳- نسبت‌های مالی عملکرد. ۵۳

۲-۴-پیشینه تحقیقات… ۵۵

۲-۴-۱- پژوهش‌های ‌داخلی.. ۵۵

۲-۴-۲- پژوهشهای خارجی.. ۵۶

۲-۵- چهارچوب نظری تحقیق.. ۵۷

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۷۶page

word

” نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان(مطالعه موردی: کارکنان منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور)”

 

چکیده

توجه به عامل انسانی و رهبری مؤثر در سازمانها یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر در نظام کارآمد بوده و ابزاری مؤثر جهت نظارت بر قدرت و پیشگیری از سوء استفاده ها از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری جهت خدمت رسانی مطلوبتر محسوب می گردد. از مواردی که در تعیین کارآیی نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش قابل توجهی دارد، میزان استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان است. استرس ضمن آنکه سلامت و بهداشت روانی را به مخاطره می اندازد، کارآیی افراد را نیز کاهش می دهد و برعکس رضایت شغلی با افزایش انگیزه، کارآیی را مضاعف می سازد. بنابراین بررسی عوامل تأثیرگذار بر استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان واحد مورد مطالعه بمنظور تحقق مناسبتر اهداف سازمانی از ضروریات مدنظر محقق بوده لذا به نقش ویژگی های شغل بر استرس شغلی و رضایت شغلی با میانجی گری توانمندسازی کارکنان در منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور پرداخته، متغیرهای اصلی تعیین و ارتباط بین آنها بررسی شد. جامعه آماری پژوهش را ۱۲۰ نفر از کارکنان فنی تشکیل دادند که نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده به تعداد ۱۰۴ نفر انتخاب شد.

پژوهش حاضر توصیفی بوده و از آن جهت که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد، از نوع پژوهش های همبستگی و از نظر مقطع جمع آوری داده ها تک مقطعی بوده و با استفاده از نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و اکسل انجام شده است. در سطح توصیفی ضمن بررسی جمعیت شناسی از شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی و نمودار و جداول استفاده شده است. نتایج حاصله و تایید آزمون فرضیات مبتنی بر یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. همچنین نشان داده شد ویژگی های شغل به واسطه متغیر توانمندسازی کارکنان به عنوان میانجی گری دارای تأثیر منفی بر استرس شغلی و تأثیر مثبت بر رضایت شغلی است.

واژه های کلیدی: استرس شغلی، رضایت شغلی، توانمندسازی کارکنان، منطقه ۶ دیوان محاسبات کشور

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۳۱page

word

پروژه حسابداری مالی شرکت شکلات فرمند

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

«تعریف حسابها». ۱

۱ـ دارایی ها: ۱

داراییهای جاری: ۱

داراییهای غیر جاری: ۱

۲ـ بدهیها: ۱

بدهیهای جاری: ۲

۳ـ درآمدها: ۲

۴ـ هزینه‌ها: ۲

۵ ـ سـرمایه: ۲

ترازنامه: ۲

صورتحساب سود و زیان: ۳

ترازنامه. ۴

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۴

«سند حسابداری» مهر ماه. ۵

دفتر روزنامه. ۸

« دفاتر کل در پایان مهر ماه ». ۱۵

« صورت مغایرت بانکی ». ۱۹

صورت مغایرت بانکی… ۲۰

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۲۰

تراز آزمایشی چهار ستونی… ۲۱

کارخانه تولیدی شکلات… ۲۱

« مهر ماه ». ۲۲

« ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول ». ۲۲

« سند حسابداری آبان ماه ». ۲۳

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه ». ۳۹

صورت مغایرت بانکی… ۳۹

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۳۹

از آزمایشی چهار ستونی… ۴۱

کارخانه تولیدی شکلات… ۴۱

« ارزیابی موجودی پایان آبان ماه ». ۴۲

« سند حسابداری آذر ماه ». ۴۵

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه ». ۵۹

صورت مغایرت بانکی… ۶۰

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۰

« ثبت عملیات اصلاحی ». ۶۰

تراز آزمایشی چهار ستونی… ۶۲

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۲

اطلاعات بدست آمده جهت اصلاح حسابها: ۶۳

تراز آزمایشی اصلاح شده. ۶۵

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۶۵

« ارزیابی موجودی پایان آذر ماه ». ۶۶

« مبلغ موجودی اول دوره در آذر ماه ». ۶۷

« ثبت بستن حسابهای موقت ». ۷۰

« ثبت بستن حسابهای دائم ». ۷۳

صورتحساب سرمایه. ۷۷

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۷۷

صورتحساب سرمایه: ۷۷

ترازنامه. ۷۸

کارخانه تولیدی شکلات فرمند.. ۷۸

 

پایان نامه رشته حسابداری  کارشناسی ارشد
۸۳page
word

بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت تغییر با اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)  در شرکت  بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. در این پژوهش ۲ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۳۸۴ نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشد. روش پژوهش کاربردی از نوع همبستگی است، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر ۴۷ سوال که بر اساس روایی صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (بالای ۷۰ درصد) مورد تایید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده شده است. فرضیه های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تایید شدند. یافته ها نشان می دهند  که استراتژی مدیریت تغییر موفق دارای سه مرحله است : بسترسازی (آماده کردن) برای تغییر، اجرا و پیاده سازی تغییر، و اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان. در مرحله ی آماده کردن برای تغییر، رهبری سازمانی باید به منظور تغییر فرهنگ سازمانی و ساختار آن آماده شوند و بدین منظور باید کارکنان، سازمان و فرهنگ آن به دقت تحت نظر قرار بگیرند. سپس، در مرحله اجرا و پیاده سازی تغییر، شرکت باید عوامل زیر را اعمال نمایند : عوامل موثر بر رهبری پروژه ها / تیم، عامل ارتباطی با کارکنان نهایی، عامل فرهنگ، عوامل آموزش / مشارکت کارکنان نهایی، و عامل رشد و ترقی. در نهایت، در مرحله ی اندازه گیری تاثیر آن بر کارکنان، شرکت باید میزان تاثیر عوامل استراتژی تغییر را بر کارکنان نهایی اندازه گیری نمایند، همچنین شرکت باید به بازخوردهای سه مرحله قبلی به منظور شناسایی خطاها و توسعه  استراتژی تغییر، توجه نمایند.

 

واژگان کلیدی: اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی  (ERP)، استراتژی مدیریت تغییر و مدیریت منابع.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۱page

word

ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

 

مقاله word 

ارائه مدل ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نت با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت های پالایشگاهی

خلاصه

این پژوهش با ارائه مدلی جهت گروه بندی ایمنی تجهیزات مبتنی بر اهمیت آنها در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات با بکارگیری مدل RFM و تکنیک داده کاوی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پرداخته است. توسعه مدل RFM، تعیین اوزان پارامترها، مقایسات زوجی پس از خوشه بندی ایمنی تجهیزات با تعداد خوشه های بهینه توسط شاخص دیویس بولدین در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که از نتایج به دست آمده مشخص است، دستگاه برج های تقطیری (D) به دلیل اهمیت کاربرد آن در مجتمع NGL1300 گچساران و تاثیر به سزای آن بر روی سایر ایمنی تجهیزات و همینطور هزینه بر بودن خرید دستگاه و قطعات کلیدی آن مستلزم نگهداری و تعمیرات می باشد. پس پیشنهاد می شود امکان رخداد خرابی در کل دستگاه برج های تقطیری (D) ارزیابی شود و چون نمی توان برای کمپرسور مذکور جایگزینی ایجاد کرد، باید قابلیت اطیمنان و ریسک کل را با تعیین ریسک از کار افتادگی قطعات کلیدی شناسایی و در مورد آن تصمیم گیری کرد. برج های تقطیری (D) بالاترین نرخ شکست و کمترین مقدار قابلیت اطمینان را به خود اختصاص داده است، اما به کمک اجرای روش RFM حدود ۵۰ % کاهش در مجموع اعداد ریسک ایجاد می شود که البته این مقدار همواره ثابت نیست و مقدار آن به تیم کاری RFM و نوع فعالیت های سازمان بستگی دارد.

 

کلمات کلیدی: RFM، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، تکنیک داده کاوی، ایمنی

تأثیر سبک‌های رهبری تحول آفرین و مبادله‌ای بر عملکرد شرکت با توجه به نقش برنامه ریزی استراتژیک و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: پتروشیمی فارابی)

 

Abstrac

Morad Pirzad

The purpose of this study was to investigate the effect of transformational and transactional leadership styles on Organizational performance in terms of the role of strategic planning and organizational culture (case study: Farabi Petrochemicals). For this purpose, 270 employees of Farabi Petrochemical Company were selected randomly from among the statistical population using Cochran’s formula. Structural equation modeling (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) were used to analyze the data and test the hypotheses. The software used in this study is smart PLS (version 2) and SPSS (version 23). In this research, data were collected from the standard transformational leadership style and Organizational Culture Questionnaire Para-González (2018), the Transactional Leadership Questionnaire Kark et al et al., (2014), Strategic Planning (2014), and the Cao Organizational Culture Questionnaire. The results of the research indicate confirmation of all assumptions except the effect of transformational style on the company’s performance. The results showed that strategic planning with beta of 0.294 has the most effect on the company’s performance va

riable.

 

 

Keywords: Leadership Styles, Transformational Leadership, transactional Leadership, Strategic Planning, Organizational Performance

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۷۵page

word

بررسی ارتباط میان کیفیت محصولات وب سایت فروشگاه های اینترنتی بر قصد خرید مجدد با نقش واسطه ای رضایت، اعتماد و تعهد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

 

تحولات جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن بروز شیوه های جدید تجارت و بازار یابی که تحت تأثیرپیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری به وجود آمده و بسیاری از اقتصاددانان ، متخصصان و آینده نگران بر این باور داشته اند که در سالهای اخیر ، انقلابی شبیه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است. این انقلاب، جهان را وارد ” عصر اطلاعات “کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهره گیری ازفناوریهای نوین، به سطحی جدید و غیرقابل تصور از پویایی و تغییر پذیری دست یافته است (خانی جزنی، ۱۳۸۶: ۷۵)

تجارت الکترونیک حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبه رو شده است ،اما در زمینه توسعه و بکارگیری این فناوری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته ایجاد شده است ( اکبری و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۴)

با توجه به اینکه در عصری قرار گرفته ایم که موفقیت در آن به میزان زیادی به توسعه اقتصادی وابسته است و توسعه اقتصادی درگرو جهش صادراتی می باشد . یکی از ابزارهای مفید برای توسعه مبادلات تجاری در نتیجه توسعه صادرات ،کاربرد تجارت الکترونیکی است (نوری: ۱۳۸۵: ۹۸)

تجارت الکترونیکی واژه ای است که امروزه بسیار بر سر زبانها است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه ای عمومی بسیار شنیده می شود و این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت آن نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد . و همچنین تجارت الکترونیکی پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش ، مباحث مالی و اقتصادی وحقوقی پیوستگی دارد (توفیقی عدالت خواه: ۱۳۸۶: ۶۷)

در تجارت الکترونیکی خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت به خصوص ” شبکه جهانی۱ ” انجام می شود. این نوع تجارت به عنوان یکی از مهمترین و ارزش افزاترین کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، نقش ویژه ای را در حرکت کشورهای گوناگون به سمت اقتصاد شبکه ای ایفا کرده است، گرچه تجارت الکترونیکی عموماً در حوزه های بازرگانی وتجارت و به منظور داد وستد کالا و خدمات شناخته شده است و تراکنشهای مالی جزء جدایی ناپذیر آن محسوب می شود ،اثرات حاشیه ای و سرریز آن تأثیر مستقیمی بر سایر حوزه ها از جمله حوزه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جوامع به دنبال خواهد داشت

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۶۹ page

word

شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

 

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تأکید بر اهمیت و جایگاه آن‌ها در بانک‌ها صورت پذیرفته است.  به منظور تهیه مطالب نظری از طریق کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اقدام به تهیه مطالب و منابع موردنیاز گردیده و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده  و مطالعه عملی و بهره‌گیری از مطالعات نظری اقدام به طراحی پرسشنامه شده است .جامعه پاسخگویان عبارت‌اند از کلیه‌ی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، روش انجام تحقیق روش توصیفی پیمایشی از شاخه علی بوده، تجزیه تحلیل داده‌ها از هر دو روش توصیفی و  استنباطی (و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS)  استفاده‌شده است. در این تحقیق ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک به ۴ پارامتر تفکیک شده است. این ۴ پارامتر عبارت‌اند از : حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از بیماران خاص، حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر و حمایت از محیط‌زیست.نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر جامعه، حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از محیط‌زیست و حمایت از بیماران خاص،به ترتیب بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک‌های کشاورزی استان بوشهر تأثیر دارند.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ،ظرفیت موجود در جامعه.

 

 

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۱۶page

word

بررسی تأثیر اجتماعی شدن و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآوری خریدار در شرکت های تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. ۶

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴-۱- هدف کلی: ۷

۱-۴-۲- اهداف جزایی: ۷

۱-۵- سؤالات پژوهش…. ۸

۱-۶- فرضیه‏های پژوهش…. ۸

۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): ۸

۱-۷-۱- ظرفیت جذب: ۸

۱-۷-۲- نوآوری: ۹

۱-۷-۳- همکاری استراتژیک…. ۹

۱-۷-۴- اجتماعی شدن: ۹

۱-۷-۵- ارزش استراتژیک عرضه کنندگان: ۱۰

۱-۸- قلمرو پژوهش…. ۱۰

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه. ۱۲

۲-۲- مبانی نظری.. ۱۳

۲-۲-۱- اجتماعی شدن.. ۱۳

۲-۲-۱-۱- مفهوم اجتماعی شدن.. ۱۳

۲-۲-۱-۲- تعریف اجتماعی شدن: ۱۴

۲-۲-۱-۳- تاریخچه اجتماعی شدن.. ۱۵

۲-۲-۱-۴- دیدگاه های بررسی اجتماعی شدن.. ۱۵

۲-۲-۱-۵- عناصر اساسی جامعه‌پذیری.. ۱۶

۲-۲-۱-۶- انواع اجتماعی شدن.. ۱۶

۲-۲-۱-۷- اهمیت فرایند اجتماعی شدن در سازمان.. ۱۶

۲-۲-۱-۸- اهداف فرایند اجتماعی شدن.. ۱۷

۲-۲-۱-۹- کارکردهای جامعه‌پذیری.. ۱۸

۲-۲-۲- ظرفیت جذب… ۱۹

۲-۲-۲-۱- مفهوم ظرفیت جذب… ۱۹

۲-۲-۲-۲- اندازه گیری ظرفیت جذب… ۲۰

۲-۲-۲-۳- رویکردهای مربوط به ظرفیت جذب… ۲۱

۲-۲-۲-۳-۱- ظرفیت جذب فردی.. ۲۱

۲-۲-۲-۳-۲- ظرفیت جذب سازمانی.. ۲۲

۲-۲-۲-۴- اهمیت ظرفیت جذب برای سازمان.. ۲۴

۲-۲-۲-۵- مدل های ظرفیت جذب… ۲۵

۲-۲-۲-۵-۱- مدل کوهن و لوینتال.. ۲۵

۲-۲-۲-۵- ۲- مدل زهرا و جورج.. ۲۶

۲-۲-۲-۶- ظرفیت جذب دانش…. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۱- مفهوم ظرفیت جذب دانش…. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۲- تأثیر ظرفیت جذب دانش بر نوآوری در سازمان.. ۲۸

۲-۲-۲-۶-۳- تأثیر ظرفیت جذب دانش برانعطافپذیری.. ۲۹

۲-۲-۳- عملکرد نوآورانه. ۳۰

۲-۲-۳-۱- مفهوم نوآوری.. ۳۰

۲-۲-۳-۲- انواع نوآوری.. ۳۰

۲-۲-۳-۲-۱- نوآوری سازمانی.. ۳۰

۲-۲-۳-۲-۲- نوآوری فرآیند. ۳۱

۲-۲-۳-۲-۳- نوآوری بازار ۳۱

۲-۲-۳-۲-۴- نوآوری محصول.. ۳۲

۲-۲-۳-۳- اهمیت نوآوری در سازمان.. ۳۲

۲-۲-۳-۴- عملکرد نوآورانه. ۳۳

۲-۲-۴- رابطه ظرفیت جذب با نوآوری.. ۳۳

۲-۲-۵- همکاری استراتژیک زنجیره تامین.. ۳۴

۲-۲-۵-۱- مفهوم  استراتژیک…. ۳۴

۲-۲-۵-۲- شکل گیری فرایند همکاری استراتژیک در سازمان ها ۳۴

۲-۲-۵-۳- ضرورت استقرار نظام همکاری.. ۳۵

۲-۲-۵-۴- منافع استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۳۶

۲-۲-۵-۵- پیش نیازهای استقرار نظام همکاری.. ۳۸

۲-۲-۵-۶- هزینه ها و برخی از ریسک های استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۳۹

۲-۲-۵-۷- عوامل کلیدی موفقیت و شکست استقرار نظام همکاری استراتژیک…. ۴۰

۲-۲-۵-۷- ۱- عوامل کلیدی موفقیت… ۴۰

۲-۲-۵-۷-۲- عوامل کلیدی شکست… ۴۰

۲-۲-۶- ارزش استراتژیک تامین کننده ۴۱

۲-۳- پیشینه پژوهش…. ۴۲

۲-۳-۱- پیشینه پژوهش داخلی.. ۴۲

۲-۳-۲- پیشینه پژوهش های خارجی.. ۴۴

۲-۴- مدل مفهومی پژوهش…. ۴۷

فصل سوّم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۴۹

۳-۳-  جامعه آماری.. ۴۹

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۵۰

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات… ۵۰

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۵۰

۳-۶-۱- پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-  روایی و پایایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-۱ – روایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه. ۵۱

۳-۸- متغیرهای پرسش…. ۵۲

۳-۹- روش های آماری مورد استفاده ۵۳

۳-۹-۱- آزمون رگرسیون.. ۵۳

۳-۹-۲- آزمون کالموگروف… ۵۳

– آزمون فرید من.. ۵۳

۳-۹-۴- آزمون تی تک نمونه ای.. ۵۴

۳-۹-۵- معادلات ساختاری.. ۵۴

۳-۵-۶- تحلیل مسیر. ۵۴

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی: ۵۶

فهرست منابع غیرفارسی: ۶۱

 

سه فصل پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۷۷page

word

بررسی استراتژی های زنجیره تامین وعملکرد آن با نقش واسطه ای قابلیت های چابکی سیستم های اطلاعاتی درکارخانه سیمان بهبهان

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- متغیر ها ۶

۱-۵- سؤالات پژوهش…. ۶

۱-۶- سؤالات تحقیق: ۶

۱-۶-۱- سؤال اصلی: ۶

۱-۶-۲- سؤالات فرعی: ۶

۱-۷- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۷-۱- هدف اصلی: ۶

۱-۷-۲- اهداف فرعی: ۷

۱-۸- فرضیه های تحقیق: ۷

۱-۸-۱- فرضیه اصلی: ۷

۱-۸-۲- فرضیه های فرعی: ۷

۱-۹- قلمرو پژوهش…. ۷

۱-۱۰- تعاریف متغیرهای پژوهش…. ۸

۱-۱۰-۱- مفهومی: ۸

۱-۱۰-۲- عملیاتی: قابلیت های چابکی ۸

۱-۱۱-ساختار پایان‌نامه. ۸

۱-۱۲- خلاصه فصل.. ۹

فصل دوّم: مروری بر تحقیقات انجام‌شده

۲-۱- مقدمه. ۱۱

۲-۲- مبانی نظری پژوهش…. ۱۱

۲-۲-۱- زنجیره تأمین.. ۱۱

۲-۲-۲- تعریف زنجیره تأمین.. ۱۲

۲-۲-۳- فرایندهای اصلی در هر زنجیره تأمین.. ۱۴

۲-۲-۴- یکپارچگی زنجیره تأمین.. ۱۴

۲-۲-۵- معیارهای عملکرد زنجیره تأمین.. ۱۵

۲-۲-۵-۱- معیارهای کمی.. ۱۵

۲-۲-۵-۲- معیارهای کیفی.. ۱۶

۲-۲-۶- مدل‌های زنجیره تأمین.. ۱۷

۲-۲-۶- ۱- مدل SCOR.. 17

۲-۲-۶-۲- مدل میلتنبرگ… ۱۹

۲-۲-۷- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. ۱۹

۲-۲-۸-  مؤلفههای مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۰

۲-۲-۸-۱- مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین.. ۲۰

۲-۲-۹- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. ۲۲

۲-۳ -استراتژی های  زنجیره تامین.. ۲۴

۲-۳-۱- مفهوم استراتژی.. ۲۴

۲-۳-۲- استراتژی بازاریابی.. ۲۴

۲-۳-۳- بخش بندی بازار ۲۴

۲-۳-۴- هدف گیری بازار ۲۵

۲-۳-۵- جایگاه یابی محصول.. ۲۵

۲-۳-۶- آمیخته بازاریابی.. ۲۵

۲-۴- ویژگی‌های زنجیره‌های تأمین ناب، چابک…. ۲۶

۲-۴-۱- زنجیره تأمین.. ۲۶

۲-۴-۱-۱- نقطه انفصال در زنجیره تأمین.. ۲۶

۲-۴-۲- الگوی ناب… ۲۶

۲-۴-۲- ۱- مفهوم ناب بودن.. ۲۷

۲-۴-۲-۲- زنجیره تأمین ناب… ۲۷

۲-۴-۲-۳- محدودیت های الگوی ناب… ۲۷

۲-۴-۳- الگوی چابک…. ۲۸

۲-۴-۳-۱- تعریف چابکی.. ۲۸

۲-۴-۳-۲- مفهوم چابکی.. ۳۰

۲-۴-۳-۳- زنجیره تأمین چابک…. ۳۸

۲-۴-۳-۴- محدودیت های الگوی چابک…. ۳۹

۲-۴-۴- زنجیره تأمین ناب/چابک…. ۳۹

۲-۴-۴- ۱- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیره‌تأمین های ناب و چابک…. ۴۰

۲-۴-۴- ۲- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک…. ۴۵

۲-۵- سیستم های اطلاعاتی.. ۴۹

۲-۵-۱- عوامل انسانی موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات مدیریت… ۵۰

۲-۵-۲- انواع سیستم های اطلاعاتی.. ۵۱

۲-۵-۳- سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS) 52

۲-۵-۳-۱- آشنایی با اینترنت… ۵۳

۲-۵-۴- شبکه های ارتباطی.. ۵۵

۲-۶- کاربرد فن آوری اطلاعات… ۵۵

۲-۷- اهمیت فن آوری اطلاعات… ۵۶

۲-۸- مزایای فن آوری اطلاعات… ۵۷

۲-۹- اثرات به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان.. ۵۸

۲-۹-۱- پیاده سازی فن آوری اطلاعات در سازمان ها ۵۹

۲-۹-۱-۱- دیدگاه های اساسی در اجرای فن آوری اطلاعات… ۶۰

۲-۱۰- محدودیت های فن آوری اطلاعات… ۶۲

۲-۱۰-۱- موانع به کارگیری فن آوری اطلاعات در سازمان ها ۶۲

۲-۱۰-۲- مشکلات برنامه ریزی فن آوری اطلاعات… ۶۳

۲-۱۱- سیستم های اطلاعاتی و روش های توسعه آن.. ۶۵

۲-۱۲- طراحی و تحلیل سیستم ها ۶۵

۲-۱۲-۱- چرخه عمر توسعه ی سیستم.. ۶۵

۲-۱۳- روش چابک…. ۶۷

۲-۱۴- طراحی و تحلیل سیستم شی گرا ۶۹

۲-۱۵- بیشینه تحقیق.. ۷۰

۲-۱۵-۱- بیشینه داخلی: ۷۰

۲-۱۵-۲- پیشینه خارجی: ۷۱

۲-۱۶- مدل مفهومی‌پژوهش…. ۷۳

۲-۱۷- خلاصه فصل.. ۷۳

فصل سوّم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۷۵

۳-۲- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها : ۷۵

۳-۳- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۷۶

۳-۴- روایی و پایایی داده‌ها ۷۶

۳-۴-۱- روایی.. ۷۶

۳-۴-۲- روایی سازه (مفهومی‌): ۷۷

۳-۴-۳- پایایی.. ۷۷

۳-۵- روش شناسی پژوهش…. ۷۸

۳-۵-۱- مدل‌سازی معادلات ساختاری.. ۷۹

۳-۶خلاصه فصل سوم۸۰

 

سه فصل پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۶page

word

مطالعه شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی: نقش هویت، تنوع شغلی، حمایت سازمانی و سازگاری شغلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

 

در هزاره سوم مزیت رقابتی سازمان­ها در میزان هوش، دانایی، دانش خردمندانه و شایستگی نیروی انسانی آنها نهفته است. در اقتصاد دانش بنیان عصر کنونی نیز دارایی فکری، به خصوص سرمایه های انسانی جز مهم­ترین دارایی های سازمان به حساب می آیند و موفقیت پنهان سازمان ریشه در توانایی فکری نیروی انسانی سازمان دارد(خدایار،۱۳۹۲: ۳۷).

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی بر کسی پوشیده نیست. در بین عوامل تولید نیروی انسانی با ارزش ترین عامل است که بی توجهی به آن نه تنها کارایی و اثربخشی سازمان را کاهش میدهد بلکه افزایش ضایعات و نارضایتی از شغل را به همراه خواهد داشت(مظفری و فتحی­نژاد، ۱۳۹۶: ۱).

در واقع نیروی انسانی یک سازمان، منبعی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها به حساب می اید. از این رو مدیریت اثر بخش منابع انسانی، یه یکی از مهمترین مسائل پیش روی سازمان ها برای نیل به اهداف سازمانی تبدیل شده است.  در دهه اخیر در پی وقوف به اهمیت استراتژیک منابع انسانی، اتخاذ استراتژی هاییی مناسب برای مدیریت این منابع، دغدغه اصلی مدیران ارشد سازمان ها محسوب می شود(ذبیحی و نیک­پور، ۱۳۹۳: ۲).

توجه به شایستگی مدیران منابع انسانی کمک می کند تا سازمان­ها رقابت جهانی، ملی و منطقه ای را بهتر درک کرده، عملکرد حرفه ای شان را بهبود بخشیده و تضمین دهند که واحد منابع انسانی خدمات با ارزش افزوده­ای در حمایت اهداف کسب و کار فراهم سازند. از آنجائیکه فرایندهای منابع انسانی با مدیریت و رهبری مدیران منابع انسانی تاثیر مستقیمی بر کسب مزیت رقابتی یک سازمان دارند، ضروری است مدیران منابع انسانی بر اساس مدل شایستگی خاص هر کشور و صنعت  به صورت مستمر بهبود و توسعه یابند. ارزیابی مدیران منابع انسانی بر اساس مدل شایستگی می­تواند روشن کننده وضعیت فعلی آنان و مقدمه­ای برای ترسیم نقشه راه آینده در شرایط مطلوب و مطابق روندهای جدید کسب و کار خودشان باشد(ایرانژاد و زنجانی، ۱۳۹۵: ۴۸).

نقش هویت، تنوع شغلی، حمایت سازمانی و سازگاری شغلی باعث شده است که در دو دهه گذشته توجه زیادی به نقش مدیران منابع انسانی در سازمان ها معطوف شود(روچ و تیگو[۱]، ۲۰۱۲: ۱۳۳۵).

هویت سازمانی، تنوع شغلی و حمایت سازمانی برای مدیریت منابع انسانی استراتژیک می­تواند شایستگی استراتژیک مدیران منابع انسانی چین را به­طور مثبتی پیش بینی کند

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی * سه فصل اول *

۶۰ page

word

نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران

 

چکیده

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود. با توجه به اهمیت موضع فناوری اطلاعات و ارتباطاعات در عصر حاضر و پیشرفت های چشمگیری که در این عرصه ایجاد می­شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل۱۰۰ نفراز مدیران و مسئولین فنی صنایع تولیدی شهرستان گچساران می باشند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۲۶ بودند که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

نتایج نشان داد که؛ سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی اثر دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و مسئولین شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، صنایع تولیدی، مدیریت.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۱۱ page

word

بررسی عامل‌های تسهیل کننده سرمایه گذاری در بخش خدمات شهرستان گچساران

 

چکیده

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیر بنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. هدف از انجام این پژوهش بررسی عامل‌های تسهیل کننده سرمایه گذاری در بخش خدمات شهرستان گچساران می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد،۵ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۱۵۰ نفر کارشناسان مالی و اقتصادی شهرستان گچساران می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای تعیین اعتبار اندازه‌گیری از روایی صوری استفاده گردیده است همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss 20 استفاده شده است. تمامی فرضیه‌ها مورد تائید قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که همکاری دستگاه های اجرایی از میان سایر عوامل تسهیلکننده بر اساس آزمون فریدمن مهم‌ترین اثر را بر سرمایه گذاری در بخش خدمات دارد.

 

کلمات کلیدی: عامل‌های تسهیل کننده، همکاری دستگاه های اجرایی، معافیت از مالیات و سرمایه گذاری در بخش خدمات.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۹۷ page

word

بررسی رابطه بین ظرفیت جذب با برون سپاری تحقیق و توسعه در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ظرفیت جذب با برون‌سپاری تحقیق و توسعه در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می‌باشد. در این پژوهش ۴ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر از مسئولین و مدیران بخش‌های مختلف شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می‌باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد مشتمل بر ۲۰ سؤال که بر اساس روایی صوری و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ (۸۰%) مورد تائید قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss20 استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی- علی است، تمامی فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون رگرسیون خطی تائید شدند. نتایج پژوهش نشان داد افزایش تربیت و جذب کارکنان ماهر در کنار سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی هم‌زمان با استفاده از تأمین کنندگان خارجی و سرمایه گذاری در برون‌سپاری تحقیق و توسعه می‌تواند موفقیت شرکت را به همراه داشته باشد. این پژوهش پیشنهاد‌هایی را در راستای موضوع مورد مطالعه و نتایج به دست آمده، ارائه می‌دهد که می‌تواند مورد استفاده مدیران شرکت‌های صادراتی قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: جذب کارکنان ماهر، استفاده از تأمین کنندگان خارجی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی، برون‌سپاری تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۵ page

word

ارزیابی روند توسعه گردشگری پایدار شهر شیراز با تاکید بر اقتصاد بازار

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

چکیده ‌ز

فصل اوّل: کلیّات تحقیق… ۱

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مساله : ۲

۱-۳- اهداف پژوهش : ۴

۱-۳-۱- هدف کلی پژوهش: ۴

۱-۳-۲- اهداف خرد : ۴

۱-۴- ضرورت های خاص انجام تحقیق : ۵

۱-۵- سوالات پژوهش : ۷

۱-۶- فرضیات پژوهش : ۷

فصل دوّم:‌ ادبیات پژوهش و مبانی نظری… ۸

۲-۱- مقدمه. ۸

۲-۲- تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری: ۸

۲-۲-۱- مبانی نظری: ۸

۲-۳- تعریف گردشگری.. ۱۰

۲-۳-۱- وضع موجود وآینده گردشگری.. ۱۱

۲-۴- گردشگری پایدار ۱۳

۲-۴-۱- گردشگری پایدار چیست و بر چه اصولی پایبند است؟. ۱۴

۲-۵- شاخص های توسعه پایدار گردشگری.. ۱۶

۲-۵-۱- اهمیت اندازه‏گیری پایداری در اصول بلاجیو. ۱۶

۲-۵-۲- اصول بلاجیو برای توسعه پایدار ۱۷

۲-۵-۳- شاخص های پایداری.. ۱۷

۲-۵-۴- مفهوم شاخص های پایداری گردشگری.. ۱۸

۲-۵-۵- شاخص های گردشگری پایدار و WTO.. 20

۲-۶- جایگاه ایران در بازار گردشگری حلال.. ۲۰

۲-۷- نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری.. ۲۱

۲-۸- شش ماموریت « توریستی » برای مدیریت شهری.. ۲۳

۲-۹- نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری.. ۲۳

۲-۹-۱- رسالت اصلی؛ بسترسازی.. ۲۴

۲-۹-۲- تجارب موفق و ناموفق داخلی.. ۲۴

۲-۱۰- اقتصاد گردشگری: ۲۵

۲-۱۰-۱- عمده‌ترین این عوامل عبارتند از: ۲۷

۲-۱۱- امنیت و گردشگری.. ۲۷

۲-۱۱-۱- عوامل تاثیر گذار در امنیت گردشگران.. ۲۸

۲-۱۲- اهمیت پایداری و مکان های پایدار ۲۹

۲-۱۳- نظریه های گردشگری.. ۲۹

۲-۱۴- پیشینه پژوهش : ۳۱

۲-۱۴-۱- پیشینه داخلی : ۳۱

۲-۱۴-۲- پیشینه خارجی : ۳۴

۲-۱۵- چارچوب نظری پژوهش : ۳۵

فصل سوّم: روش شناسی پژوهش….. ۳۶

۳-۱- روش تحقیق : ۳۶

۳-۲- روش گردآوری اطلاعات : ۳۷

۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات : ۳۷

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۳۷

۳-۵- معرفی شهر شیراز : ۳۷

۳-۶- جاذبه های گردشگری شیراز ۳۹

۳-۶-۱- جاذبه های تاریخی.. ۳۹

۳-۶-۲- جاذبه های مذهبی.. ۳۹

۳-۶-۳- جاذبه های طبیعی.. ۳۹

۳-۶-۴- موزه های شهر شیراز ۴۰

۳-۷- ساختار تدوین پایان نامه: ۴۲

منابع و مآخذ.. ۴۳

فهرست منابع فارسی: ۴۳

فهرست منابع غیرفارسی: ۵۰

 

سه فصل اول پایان نامه

۵۹page

word

بررسی ابعاد کیفیت محیط شهری در محلات منفصل شهری (محلات اکبر آباد و نجف آباد)

 

 

چکیده:

پس از نگارش کامل پایان نامه این بخش تکیمل می گردد

کلمات کلیدی: کیفیت محیط شهری، محلات منفصل شهری، اکبر آیاد، نجف آباد، یاسوج

 

پایان نامه مدیریت شهری کارشناسی ارشد

۷۱page

word

بررسی اثر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد مالی و غیر مالی(نقش واسطه اعتماد)در سازمان امور مالیاتی استان خوزستان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر قابلیت‌های مدیریت دانش بر عملکرد مالی و غیر مالی(نقش واسطه اعتماد)در سازمان امور مالیاتی استان خوزستان در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۱۰ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصفی-علی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خوزستان بالغ بر ۱۴۰۰ نفر بود، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید ،بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد،  سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین ۳۰۲ نفر از کارکنان سازمان به روش تصادفی ساده  جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: اعتماد، قابلیت‌های مدیریت دانش، عملکرد مالی

 

پایان نامه مدیریت بازرگانی

۱۴۲page

word

 

بررسی روش‌های جلوگیری از فرار مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش‌افزوده در استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

مالیات ابزار اجرای عدالت اجتماعی و یکی از مهم‌ترین دغدغه­های هر دولتی است که استفاده درست از آن نقش گسترده­ای در سرمایه­گذاری دولت و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی روش­هایی برای جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در سیستم مالیاتی بر ارزش‌افزوده در استان کهگیلویه و بویراحمد است. در این پژوهش ۳۲۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند و نمونه­ای از ۱۷۵ نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری و سپس داده­ها مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر جرائم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به ترتیب برابر ۳۱/۰ و ۳۴/۰ و مقدار آن‌ها برابر ۰۰۱/۰ و کوچک‌تر از سطح معنی­داری ۰۵/۰ = α هستند. همچنین ارتباط معنی­داری بین جرائم ناشی از عدم ثبت‌نام، عدم صدور صورتحساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و جلوگیری از فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد وجود دارد. مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب‌خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین این متغیرها و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در حالی که بین جرائم مربوط به تأخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه معنی­داری وجود ندارد. مطالعات انجام شده نشان داد که این نتایج به دست آمده را تحقیقات گذشته حمایت می­کند پس نتایج حاصل از تحقیق از پشتوانه تجربی قوی برخوردار بوده است.

 

کلمات کلیدی: اظهارنامه، تأخیر، جرائم، دفاتر و اسناد، صورتحساب، فرار مالیاتی، مالیات بر ارزش‌افزوده.

 

پایان نامه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

۱۱۴page

word

نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمداست. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۴ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت‌های صادراتی استان کهکیلویه و بویر احمد به تعداد ۶۵ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های صادراتی جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌های  پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: آموزش تجاری بازرگانان تجار و تولید کنندگان ، توسعه صادرات، ارتقای فضای کسب و کار، رقابت مندی محصول و سیاست‌های حمایتی تعرفه ای

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۷page

word

بررسی رابطه ادغام خارجی و عدم اطمینان محیطی با عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه  ادغام خارجی  و عدم اطمینان محیطی با  عملکرد مالی شرکت در شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز می‌باشد، روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی می‌باشد، جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط شیراز  که در حدود ۷۰۰  شرکت می‌باشند، که از این تعداد، ۲۴۸ نفر از مدیران شرکت‌ها  به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران با ابزار پرسشنامه محقق ساخته مورد پرسش قرار گرفتند. پرسشنامه مورد استفاده با توجه به روایی صوری  و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ بالای ۷۰ /۰ مورد تائید قرار گرفت. در قالب ۱ فرضیه اصلی و ۳  فرضیه فرعی مسئله اصلی طرح شد، تمامی فرضیه‌های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون تائید شدند. در این راستا پیشنهادانی برای مدیران و مسئولین این شرکت‌ها ارائه‌شده است که می‌تواند در جهت بهبود عملکرد مالی موردتوجه قرار گیرد. ازجمله اینکه مدیران با تعامل با شرکت‌های دیگر به ایجاد مشارکت استراتژیک با تأمین‌کنندگان و توسعه روابط با مشتریان باشند.چراکه روبرو شدن با شرکت‌های دیگر به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به بالاترین سطح عملکرد مالی ازلحاظ، هزینه و زمان  برسند. از طرفی یکپارچگی روابط با مشتری می‌تواند اثرات نامطلوب عدم اطمینان زیست محیطی(عدم اطمینان تقاضا، عدم اطمینان فناوری و تهدیدات رقابتی) بر عملکرد شرکت را کاهش داده ،عملکرد مالی را بالا ببرد.

 

کلمات کلیدی: ادغام خارجی، عدم اطمینان محیطی  و عملکرد مالی شرکت

 

پایان نامه مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد

۹۹page

word

بررسی رابطه فعالیت¬های مدیریت تکنولوژی با سیستم تولید انعطاف‌پذیر در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه فعالیت­های مدیریت تکنولوژی با سیستم تولید انعطاف‌پذیر در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۷ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بالغ بر ۶۰۰۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۳۸۴ نفری برآورد و مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: مدیریت تکنولوژی، سیستم تولید انعطاف‌پذیر، بهبود عملیات تولید، کاهش ضایعات و کیفیت تولید.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۱ page

word

بررسی دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن در بین کارشناسان و متخصصین اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

تغییر از مبنای حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی در بخش عمومی، درواقع از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شروع شد. تحقیقات صورت گرفته نشان دهنده ان است که صورتهای مالی و گزارشهایی که بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه             می شوند، اطلاعات مفیدتری را برای تصمیم گیرندگان فرآهم می آورند.  لذا، بکارگیری مبنای تعهدی باعث افزایش  قدرت سنجش عملکرد دولت بوسیله استفاده کنندگان میشود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن است که امکان به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداریِ بخش عمومی کشور را تسهیل کند.

داده های تحقیق با استفاده از پیمایش جمع آوری شده اند. برای این کار، کارشناسان و متخصصین اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان جامعه ی هدف انتخاب شدند. نمونه گیری از میان این افراد به صورت هدفمند و با استفاده از تجزیه و تحلیل انحراف معیار یک نمونه ی اولیه انجام شده است.

در این راستا، پرسشنامه ای شامل ۴۳ سوال تهیه و برای نمونه، بین ۱۰۰ نفر از صاحبنظران توزیع شد. سپس، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات ایشان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که در نهایت ۵/۹۰ درصد محاسبه شد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل تحقیق (بهبود رویه حسابداری، شناسایی و ارزش گذاری دارایی ها، سودمند بودن اطلاعات و آموزش و مهارت حسابداری) با متغیر وابسته تحقیق (دلایل اجرای استانداردهای حسابداری تعهدی در بخش عمومی)  است و می توان عنوان کرد، کلیه ابعاد پرسشنامه دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در نتیجه فرض اصلی این پژوهش که بر پایه این چهار بعد استوار است پذیرفته می شود و اثرگذاری آن معنادار می باشد. پس، دلایل اجرای استاندارد های حسابداری تعهدی در بخش عمومی و موانع اجرای کامل آن در سیستم حسابداری تاثیر گذار هستند.

 

واژه های کلیدی: حسابداری تعهدی، رویکردهای گذار، بخش عمومی.

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۸۴ page

word

بررسی و شناسایی موانع مؤثر بر بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با هدف کاهش واردات تجهیزات

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی موانع مؤثر بر بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با هدف کاهش واردات تجهیزات است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۸ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بالغ بر ۶۰۰۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۳۸۴ نفر برآورد و موردمطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: نبود مقررات یکپارچه و مدون، نبود اعتماد به تولیدکنندگان داخلی، عدم تثبیت قیمت­ها و بومی سازی تجهیزات و قطعات حفاری و کاهش واردات تجهیزات

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۸ page

word

 

تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر هوش اجتماعی مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر هوش اجتماعی مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۴ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و نمایندگان شرکت‌های بیمه ایران بالغ بر ۸۰ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌های  پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهادانی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، هوش اجتماعی مدیران، پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۹۷ page

word

تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با بکارگیری تلفیقی از مدل SWOT و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

چکیده

مدیریت تعمیرات در شرکت ملی نفت خیز جنوب از مهمترین و حیاتی ترین بخش های این شرکت می باشد زیرا در صورت وجود مشکلات در این بخش می تواند کل روند استخراج ، بهره برداری و انتقال نفت خام و گازمایع جهت فروش و یا تولید فراورده های نفتی وتراکم و تزریق گازهای همراه در میادین گازی را با چالش مواجه کند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد نماید در نتیجه نگاه استراتژیک به این بخش می تواند از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری نموده  و یک نقشه راهی جلوی کارشناسان و تصمیم گیرندگان ترسیم نماید. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشی با هدف تدوین و ارزیابی استراتژی‌های سازمانی با بکارگیری تلفیقی از مدل SWOT و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام گرفت تا این استراتژی ها بررسی شوند و راهکارهای اجرایی از نظرکارشناسان ارائه شوند. بر همین اساس با استفاده از نظرات ۱۸ نفر از کارشناسان تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به روش تمام شمار انتخاب شدند و انجام روش ها و تجزیه و تحلیل های سلسله مراتبی فازی و بر مبنای ماتریس  SWOT زیرشاخص های نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها شناسایی شدند و با ترکیب این چهار عامل که مولفه های ماتریس مذکور می باشند رتبه بندی به این صورت در پایان ارائه گردید. اولین رتبه، برنامه ریزی استراتژیکی ST با میانگین وزنی ۳۶/۰ است و دومین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT ، برنامه ریزی استراتژیکیSO با میانگین وزنی۳۰/۰ است و سومین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT، برنامه ریزی استراتژیکی WO با میانگین وزنی۲۲/۰ است و چهارمین رتبه برنامه های استراتژیکی مدیریت تعمیرات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بر مبنای ماتریس SWOT ، برنامه ریزی استراتژیکی WT با میانگین وزنی۱۱/۰ است.

 

کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک،شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ماتریس

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۵۰ صفحه

word

بررسی و شناسایی موانع بانکداری الکترونیک در بانک‌های شهرستان گچساران

 

سرعت تحولات در عرصه خدمت رسانی بانک‌ها در دیگر کشورها بسیار بالاست و در ایران نیز، بانک‌ها به‌عنوان کاربر، از ارگان‌ها و شرکت‌های فعال در عرصه زیرساخت الکترونیک انتظار دارند که بستر را برای ارائه آخرین خدمات بانکی به نحو مطلوب و مورد انتظار مشتریان فراهم کنند. الزامات اجرای فراگیر و کامل بانکداری الکترونیک را مستلزم ایجاد سه زیرساخت “فنی ارتباطی”، “حقوقی” و “فرهنگی اجتماعی” می باشد. همچنین در بخش فنی و ارتباطی ایجاد ارتباط صحیح و بی وقفه بین ارکان و اجزاء ارائه خدمات بسیار حائز اهمیت است، البته تاکنون اقدامات خوبی در کشور در این زمینه انجام شده اما نیاز به پیشرفت‌های بیشتری داریم. قانون به‌عنوان مجموعه مقررات بین روابط اشخاص و بازیگران یک مجموعه به شمار می‌رود و در زمینه بانکداری الکترونیک قواعد تدوین و نوشته شده اما هنوز پیوست قانونی آن فراهم نشده است۹۷

ارائه آخرین آموزش‌های مربوطه جهت معرفی مزایای محصولات به مشتریان را رکن فرهنگی و اجتماعی بانکداری الکترونیک دانست و اگر نتوانیم رفتار و بینش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک را عوض کنیم نخواهیم توانست بستر مناسب را بر

 

ای اجرای صحیح بانکداری الکترونیک آماده کنیم. بر اساس آمار، در بخش ارتباطات الکترونیک هزینه‌های بسیاری در کشور صرف شده است، اما در مقایسه با کشورهای دیگر پیشرفت لازم را نداشته‌ایم. تا تولید علم و ایده نو ایجاد نشود حرکت رخ نخواهد داد؛ باید آموزش و فرهنگ‌سازی را در سه لایه مدیران، کارکنان و مشتریان با جدیت پی گیری کنیم و در این مسیر از آخرین دستاوردهای علمی سایر کشورهای بهره‌گیریم. هریک از بانک‌ها در مسیر افزایش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک و افزایش ضریب امنیت این بانکداری تلاش می‌کنند

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، سیستم‌ بانکداری الکترونیکی، خدمات بانکی آسان و سریعی را به مشتریان ارائه می‌دهد اما به همان اندازه رشد فن‌آوری، خطرات ناشی از استفاده آن نیز بزرگ می‌شود از این رو می‌بایست تدابیر لازم برای پیشگیری و مقابله با مشکلات احتمالی اندیشیده شود. به اعتقاد کارشناسان، در راستای دستیابی به خدمات الکترونیکی بانکی ایمن، باید مواردی همچون آموزش مستمر کارکنان بانک‌ها، بهره‌گیری از نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه و استاندارد، تقویت زیرساخت امن و مطمئن ارتباطی، فرهنگ سازی عمومی برای استفاده صحیح از خدمات الکترونیک، ایجاد استانداردها و سازوکارهای تعاملات بین بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی و الزامات قانونی برای استفاده و توسعه خدمات الکترونیکی مورد توجه مسئولان ذی ربط قرار گیرد

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی

۹۷ page

word

شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر

 

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تأکید بر اهمیت و جایگاه آن‌ها در بانک‌ها صورت پذیرفته است.  به منظور تهیه مطالب نظری از طریق کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اقدام به تهیه مطالب و منابع موردنیاز گردیده و با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده  و مطالعه عملی و بهره‌گیری از مطالعات نظری اقدام به طراحی پرسشنامه شده است .جامعه پاسخگویان عبارت‌اند از کلیه‌ی مشتریان شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، روش انجام تحقیق روش توصیفی پیمایشی از شاخه علی بوده ، تجزیه تحلیل داده‌ها از هر دو روش توصیفی و  استنباطی (و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS)  استفاده‌شده است. در این تحقیق ظرفیت‌های موجود در جامعه برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک به ۴ پارامتر تفکیک شده است. این ۴ پارامتر عبارت‌اند از : حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از بیماران خاص، حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر و حمایت از محیط‌زیست.نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که حمایت از محرومین و قشر آسیب پذیر جامعه، حمایت از ایجاد اشتغال زایی، حمایت از محیط‌زیست و حمایت از بیماران خاص،به ترتیب بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بانک‌های کشاورزی استان بوشهر تأثیر دارند.

 

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی  ، ایفای نقش مسئولیت اجتماعی ،ظرفیت موجود در جامعه

 

پایان نامه مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد

۱۱۷page

word

 

 

 

بررسی روش های جلوگیری از فرار مالیاتی در سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کهگیلویه و بویراحمد

 

Abstract

Tax is a tool for implementing social justice and one of the most important concerns of any government, whose proper use has a large role in government investment and economic growth in the country. The purpose of this study is to evaluate methods for avoiding tax evasion in the value added tax system in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. In this study, 320 people were selected and a sample of 175 people was selected based on Morgan’s table. The data were collected using a questionnaire and then the data were analyzed. Data analysis showed that Pearson and Spearman’s correlation coefficients between two variables of tax crimes and avoidance of tax evasion were 0.31 and 0.34 respectively and their value was equal to 0.001 and less than the significance level of 05 / 0  and. Also, there is a meaningful relationship between crimes due to non-registration, non-issuance of bills, failure to submit a declaration, failure to provide offices and documents, and to prevent tax evasion in the Tax Administration of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province. Positive correlation coefficients and fitted line slopes indicate a direct relationship between these variables and avoid tax evasion. While there is no meaningful relationship between delinquency and tax evasion offenses. Studies have shown that these results support previous research, so the results of the research have been based on strong experimental support.

Key words: statements, delays, crimes, offices and documents, invoicing, tax evasion, value added tax.

 

پایان نامه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

۱۱۲page

word

بررسی علل اجرای طولانی طرح‌های عمرانی شهرداری شهرستان گچساران در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

 

چکیده

یکی از متداولترین مشکلات در شهرداری‌ها عدم اتمام به‌موقع پروژه و تأخیر در اجرای آن‌هاست. بطوری‌که اگر بهره‌برداری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه‌های ملی، برخی از آن‌ها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند دادهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی علل اجرای طولانی طرح‌های عمرانی در شهرداری گچساران می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق ۶۴ نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، شهرداری شهرستان گچساران است. روش پژوهش توصیفی- علی می‌باشد. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سؤال می‌باشد. که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. در این پژوهش ۵ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون رگرسیون خطی مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج نشان داد که؛ هماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با یکدیگر در خصوص رفع به موقع معارضین پروژه که منجر به افزایش زمان اجرا میگردد و تعیین زمان مشخص برای مطالعات دقیق طرح و جمع آوری اطلاعات کامل پیش از اجرای طرح می‌تواند در این راستا مفید واقع شود.

 

کلمات کلیدی: مدیریت طرح‌های عمرانی، مدیریت هزینه و واگذاری پروژه‌ها.

 

پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد

۹۸page

word

رابطه سبک های رهبری و استراتژی های جانشین پروری در بین مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های رهبری و استراتژی‌های جانشین پروری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز که بالغ بر ۱۰۰ نفر بودند و از روش سرشماری برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو  پرسشنامه جانشین پروری (هورنا،۲۰۰۷)، و سبک های رهبری  (کلارک، ۱۹۹۸) بود. که روایی محتوایی انها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس روش آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۴/۰ و ۷۵/۰ بدست آمد . آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دستوری با  استراتژی های جانشین پروری رابطه معنادار وجود ندارد، بین سبک مشارکتی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد  و بین سبک رهبری تفویضی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و سبک رهبری تفویضی قادر به پیش بینی معنادار جانشین پروری می باشد.

 

کلید واژه:سبک‌های رهبری ، استراتژی‌های جانشین پروری. مدیران

پایان نامه مدیریت کارشناسی ارشد

۱۰۰page

word

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج

 

چکیده

نادیده گرفتن بازار خدمات الکترونیک ، فضای مناسبی را برای دیگر موسسات بانکی بوجود می آورد تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود نمایند. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج)است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر جمع اوری داده ها میدانی، از نظر تجزیه و تحلیل داده ها، همبستگی است جامعه آماری این تحقیق، کلیهمشتریان با گردش حساب بالای بانک ملی شعبه مطهری یاسوج بود که تعداد آنها ۳۶۰ نفر می باشد. جهت محاسبه حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به اینکه جامعه ۳۶۰ نفر می باشد نمونه آماری ۱۸۶ نفر خواهد بود. .روش نمونه گیری تصادفی ساده بود برای گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید.. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS 22 و pls استفاده شد. تجزیه و تحلیل این تحقیق به دو بخش تقسیم گردید. ابتدا در بخش توصیفی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی استفاده شد و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد بین مؤلفه­های مختلف (سازگاری  سهولت درک هزینه های درک شده سودمندی درک شده  اعتبار اعتماد) و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

 

کلید واژه: بانکداری الکترونیکی، همراه بانک، بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۸۸ page

word

نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه نقش آموزش تجاری بازرگانان و تجار و تولید کنندگان بر توسعه صادرات محصولات تولیدی استان کهگیلویه و بویر احمداست. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۴ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران شرکت‌های صادراتی استان کهکیلویه و بویر احمد به تعداد ۶۵ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های موردنیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین مدیران شرکت‌های صادراتی جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌های  پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: آموزش تجاری بازرگانان تجار و تولید کنندگان ، توسعه صادرات، ارتقای فضای کسب و کار، رقابت مندی محصول و سیاست‌های حمایتی تعرفه ای.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۹۷ page

word

نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در بین کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه ده شیراز به تعداد۱۷۰ نفر می باشد که با توجه به حجم جامعه آماری و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد ۱۳۵ نفراز طریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از  پرسشنامه های چابکی سازمانی (شریفی و ژانگ،۱۹۹۹)، مدیریت دانش (جوزف حداد، ۲۰۰۶) و نوآوری سازمانی  (امید و همکاران، ۲۰۰۲) استفاده گردید که روایی محتوایی این پرسشنامه ها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و میزان پایایی بر اساس شیوه آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۲/۰، ۸۱/۰ و ۸۶/۰ بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون و کنی استفاده شد و نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد. بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و بین نوآوری سازمانی با چابکی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و چابکی سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش واسطه ای معنادار دارد.

 

کلمات کلیدی:چابکی سازمانی ، مدیریت دانش ، نوآوری سازمانی، کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۲۵ page

word

 

رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد عملیاتی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

صنعت و شرکت‌های فعال در حوزه‌های صنعتی با گذر زمان و استفاده از امکانات و تجهیزات به‌صورت دائم، نیازمند به‌روزرسانی، نگهداری و تعمیر خواهد بود تا بر اساس آن بتواند به بقا و فعالیت خود ادامه دهد. در واقع لازمه حیات و ادامه فعالیت یک سیستم صنعتی و عملیاتی شدن آن به‌کارگیری سیستم‌های نگهداری و تعمیر است تا بتواند با قدرت و سرعت کامل به جریان سیستمی و چرخه فعالیت خود ادامه دهد. به‌منظور عملیاتی شدن سیستم‌های نگهداری و تعمیر می‌بایست عوامل مهم در حوزه‌های کارکردی شناسایی و اولویت‌بندی تا میزان اهمیت و تأثیرگذاری هرکدام از عوامل سنجیده شوند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به عوامل فنی، نیروی انسانی، محیطی و پیمانکاری اشاره کرد که هرکدام به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این پژوهش سعی در بررسی تأثیرگذاری عوامل فوق بر عملکرد عملیاتی سیستم نگهداری و تعمیر شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران دارد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

۱۲۷ page

word

بررسی رابطه بین سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و رفتار تولید پایدار در کارکنان شرکت تولید سیمان یاسوج

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده و رفتار تولید پایدار در کارکنان شرکت تولید سیمان یاسوج است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی (۵ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و ازلحاظ ماهیت همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه‌ی کارکنان کارخانه سیمان یاسوج بالغ بر ۳۶۵ نفر می‌باشند که بر اساس نمونه‌گیری به روش کوکران نمونه‌ای ۱۸۹ نفری برآورد و مورد مطالعه قرار گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی توسط اساتید، بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تأیید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع‌آوری شد. درنهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسان بر پایه داده‌های گردآوری‌شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به‌صورت جداگانه مورد تأیید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند موردتوجه مدیران قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، رفتار تولید پایدار، نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۰۵ page

word

رابطه جانشین پروری و ساختار سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جانشین پروری و ساختار سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان بود.روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه که بالغ بر ۱۲۰ نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه تعداد ۸۳ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل سه پرسشنامه جانشین پروری (هورنا،۲۰۰۷)، پرسشنامه عملکرد شغلی کوپمنز (۲۰۱۲) و پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز و ایوانزویچ (۲۰۰۸) بود که روایی آنها توسط اساتید محترم تایید گردید و پایایی آنها بر اساس شیوه آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۴/۰، ۷۸/۰ و ۷۵/۰ بدست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگانه نشان داد که بین جانشین پروری و ابعاد سه گانه آن یعنی عوامل فردی، فرایندی و سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنادارد وجود دارد و بین ساختار سازمانی و ابعاد سه گانه آن یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معکوس معنادار وجود دارد همچنین هیچ یک از متغیرهای ساختار سازمانی و جانشین پروری و ابعاد آن ها به تنهایی قادر به پیش بینی عملکرد شغلی نمی باشند ولی روی هم رفته بیست و چهار درصد واریانس عملکرد شغلی توسط این متغیرها قابل پیش بینی است.

 

کلمات کلیدی: جانشین پروری، ساختار سازمانی، عملکرد شغلی، کارکنان.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۱۲ page

word

رابطه سبک های رهبری و استراتژی های جانشین پروری در بین مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‌های رهبری و استراتژی‌های جانشین پروری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران ارشد و میانی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی اهواز که بالغ بر ۱۰۰ نفر بودند و از روش سرشماری برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو  پرسشنامه جانشین پروری (هورنا،۲۰۰۷)، و سبک های رهبری  (کلارک، ۱۹۹۸) بود. که روایی محتوایی انها توسط اساتید محترم مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن ها بر اساس روش آلفای کرانباخ به ترتیب برابر با ۹۴/۰ و ۷۵/۰ بدست آمد . آزمون فرضیات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دستوری با  استراتژی های جانشین پروری رابطه معنادار وجود ندارد، بین سبک مشارکتی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد  و بین سبک رهبری تفویضی با  استراتژی های جانشین پروری رابطه مستقیم معنادار وجود دارد و سبک رهبری تفویضی قادر به پیش بینی معنادار جانشین پروری می باشد.

 

کلید واژه:سبک‌های رهبری ، استراتژی‌های جانشین پروری. مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۱۰۰ page

word

بررسی تأثیر شاخص بحران مالی بر ساختار سرمایه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر وقوع بحران مالی بر ساختار سـرمایه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات ۱۰۴ شرکت طی ۵ سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴  برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود دو استثناء ساختار سـرمایه  و شاخص بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. با توجه به هدف یاد شده در این تحقیق سه فرضیه بیان شد . در فرضیه اول رابطه شاخص بحران مالی و انعطاف پذیری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که رشد فروش به عنوان یک استثناء در بازار اوراق بهادار مطرح نمی‌باشد . در فرضیه دوم رابطه بین شاخص بحران مالی با ارزش نهایی وجه نقد  مورد برسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی داری بین شاخص بحران مالی و ارزش نهایی وجه نقد جود ندارد در فرضیه سوم رابطه بین دو عامل اهرم مالی  و شاخص بحران مالی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به نوع بیان فرضیه مدلهای رگرسیونی در دو گام ارائه گردید.

 

وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی،  اهرم مالی ، ساختارسرمایه ، بحران مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

 

۸۱ page

word

بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه های کیفیت در شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه‌های کیفیت در شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی(۵ فرضیه) ارائه شدند. روش تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان شهرک‌های صنعتی استان کهگیلویه  و بویراحمد بالغ بر ۳۸۴ نفر بود، ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که  پس از تائید روایی توسط اساتید ،بر اساس ضریب آلفای کرونباخ بالای ۷۰ درصد پایایی آن تائید شد، سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران و به روش تصادفی ساده جمع آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تائید قرار می‌گیرد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: تکنولوژی، محدودیت‌های اقتصادی ، سطح تخصص مدیران  و توسعه برنامه‌های بهبود کیفیت.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۹ page

word

بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و ارائه راهکار مناسب

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه­ریزی عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی ­یاسوج  و ارائه راهکار مناسب است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهشی(۳  فرضیه : اثر مشکلات و موانع، عوامل انسانی  و عوامل غیر انسانی  بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی) ارائه شدند. سپس داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته ۳۰ سوالی (استاندارد شده: روایی صوری و تایید پایایی از طریق آلفای کرونباخ بالای ۷۰%) بین ۱۰۵ تن از مدیران و کارشناسان فعلی و سابق دانشگاه علوم پزشکی یاسوج جمع آوری شد. در نهایت همه  فرضیه ها  با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمام فرضیه های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می گیرد. و در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیه های پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: مشکلات و موانع، عوامل انسانی، عوامل غیر انسانی  و پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۰۹ page

word

مطالعه عوامل موثر مالی و حمایتی در رونق تولید صنایع دستی در بخش روستایی شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل موثر مالی و حمایتی در رونق تولید صنایع دستی در بخش روستایی شهرستان گچساران است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه های پژوهشی(۵  فرضیه) ارائه شدند. سپس داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته ۲۸ سوالی (استاندارد شده: روایی صوری و تایید پایایی از طریق آلفای کرونباخ بالای ۷۰%) بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان فرهنگی در سطح استان و اداره میراث فرهنگی  و گردشگری و صنایع دستی  جمع آوری شد. در نهایت همه  فرضیه ها  با استفاده از آزمون رگرسیون خطی بر پایه داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تمام فرضیه های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می گیرد. و در نهایت پیشنهاداتی مبتنی بر فرضیه های پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: رونق تولید صنایع دستی، توسعه صادرات، مبادلات فرهنگی، تعادل بخشی بازار کار، توسعه صنعت توریسم.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۱۲ page

word

بررسی رابطه فروشنده و کیفیت محصول بر خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان

 

چکیده

کارکنان بخش فروش بنگاه های تجاری نقش اصلی را در فروش و سودآوری بنگاه برعهده دارند و به همین دلیل فشار فراوانی برای بهبود عملکرد بر این دسته از کارکنان وارد است. تصویر ذهنی مشتری از بنگاه می تواند متأثر از رفتار کارکنان آن باشد. در نتیجه تمایل مشتری برای حفظ یا قطع رابطه با سازمان متأثر از چگونگی تعامل کارکنان با مشتری خواهد بود، کیفیت محصول و رضایت مشتری می باشد. با توجه به اهمیت این مسئله،

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه رفتار فروشنده و کیفیت محصول با خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل ۱۹۶  نفراز از مشتریان شرکت سیمان بهبهان می باشند.  ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سوال می باشد.که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد.در این پژوهش ۸ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون  همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار SPSS استفاده شد.

 نتایج نشان داد که؛ رفتار فروشنده و کیفیت محصول با خرید مشتری در شرکت سیمان بهبهان  رابطه دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: رفتار فروشنده ، کیفیت محصول  وخرید مشتری.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۲۴ page

word

 

نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران

 

چکیده

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که از آن به عنوان یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه یاد می شود. با توجه به اهمیت موضع فناوری اطلاعات و ارتباطاعات در عصر حاضر و پیشرفت های چشمگیری که در این عرصه ایجاد می­شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش جامعه آماری شامل۱۰۰ نفراز مدیران و مسئولین فنی صنایع تولیدی شهرستان گچساران می باشند.  ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۲۶ بودند که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

نتایج نشان داد که؛ سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر افزایش میزان کسب و کار در صنایع تولیدی اثر دارد. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می تواند مد نظر مدیران و مسئولین شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه گذاری، فناوری اطلاعات، صنایع تولیدی، مدیریت.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

۱۱۱ page

word

بررسی علل اجرای طولانی طرح های عمرانی شهرداری شهرستان گچساران در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴

 

چکیده

یکی از متداولترین مشکلات در شهرداریها عدم اتمام بموقع پروژه و تاخیر در اجرای آنهاست . بطوریکه اگر بهره برداری از پروژه ها با تاخیر مواجه شوند، ضمن اتلاف سرمایه های ملی، برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند دادهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی  علل اجرای طولانی طرح های عمرانی در شهرداری گچساران می باشد.  جامعه آماری این تحقیق ۶۴ نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، شهرداری شهرستان گچساران است. روش پژوهش توصیفی- علی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۳۲ سوال می باشد.که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد.در این پژوهش ۵ فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که از طریق آزمون  رگرسیون خطی مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار SPSS   استفاده شد.

 نتایج نشان داد که؛  هماهنگی سازمانها وارگانهای دولتی با یکدیگر در خصوص رفع به موقع معارضین پروژه که منجر به افزایش زمان اجرا میگردد و تعیین زمان مشخص برای مطالعات دقیق طرح و جمع آوری اطلاعات کامل پیش از اجرای طرح می تواند در این راستا مفید واقع شود.

 

کلمات کلیدی: مدیریت طرح های عمرانی، مدیریت هزینه و واگذاری پروژه ها.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۰۱ page

word

بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی و از نظر زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی و بودجه اداره گمرک در سراسر کشور ایران در سال ۱۳۹۵ می باشد که تعداد آنها ۶۰۰  نفر می باشد که از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها به اثبات رسیده است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، روش‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد، و بین همه ابعاد نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود داشت. همچنین در تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش مشخص شد که متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۴۸) بیشترین نقش را در سودمندی اطلاعات مالی داشته، همچنین متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۳۷) بیشترین نقش را در عملکرد مالی داشته است.

 

کلمات کلیدی: سودمندی اطلاعات مالی، نظام نوین مالی، قوانین و مقررات، فرهنگ پاسخگویی، قابلیت اعتماد، هدفمندی اطلاعات ، عملکرد مالی.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۱۶۸ page

word

بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و کیفیت عملکرد در شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

انتقال و جذب تکنولوژی در جهان سوم، مقوله پیچیده ای است که هم از نظر علمی و هم از جنبه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی سالهاست نه فقط کشورهای در حال توسعه، بلکه بسیاری از مجامع پژوهشی غرب و سازمانهای بین المللی را به خود مشغول داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و کیفیت عملکرد در شرکت آب منطقه ای استان کهکیلویه و بویر احمد پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش براساس هدف، کاربردی، اما براساس روش انجام پژوهش ، از نوع علی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان  شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد که حدود ۵۳۵  نفر می باشند،که از این تعداد ، ۲۲۷ نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت انجام روایی تحقیق از نظر متخصصان و برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن  ۰۸۶/۰ برای کل پرسشنامه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد انتقال تکنولوژی  بر کیفیت عملکرد با نقش واسطه مدیریت کیفیت جامع در شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویر احمد رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: انتقال تکنولوژی ، کیفیت عملکرد و مدیریت کیفیت جامع.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

 

۱۲۲ page

word

بررسی تاثیر تفکرات استراتژیک در توسعه منابع انسانی در بوشهر

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تفکرات استراتژیک در توسعه منابع انسانی در نیروگاه اتمی بوشهر می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف یک تحقیق  کاربردی و با توجه به روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه متخصصین نیروگاه اتمی به تعداد ۵۶ نفر  می باشد. که به روش نمونه گیری تمام شماری به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار ما در این پژوهش پرسشنامه تفکرات استراتژیک گلدمن (۲۰۰۵)و پرسشنامه توسعه منابع انسانی نیکرسون ایربای (۱۹۹۸) بود که روایی آن با تایید اساتید مربوطه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۸۹/۰ و ۷۹/۰ مورد تایید قرار گرفت، یافته های آزمون ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان می دهد که تفکرات استراتژیک بر توسعه منابع انسانی تأثیر دارد. همچنین بین مؤلفه های تفکر سیستمی، تفکر مفهومی، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگری با توسعه منابع انسانی در سطح ۰۵/۰و با اطمینان ۹۵/۰رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان  می دهد که هر چقدر متخصصین از تفکرات استراتژیک بیشتری برخوردار باشند، توسعه منابع انسانی نیز بیشتر می شود و در نتیجه باعث موفقیت و پیشرفت سازمان می گردد.

واژگان کلیدی: تفکرات استراتژیک، توسعه منابع انسانی، نیروگاه اتمی بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۱۳۵ page

word

بررسی تأثیر بازاریابی مالی بر عملکرد شرکت به کمک مدل بازاریابی مالی شرکت تویوتا در صنعت خودروسازان ایران

 

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی به تبع چالشی شدن محیط، موجب گردیده است که در فرآیندهای تخصصی و حرفه ای، روابط بین علوم و ابزارها در حوزه های مختلف مخصوصا بازاریابی در چهارچوب مبانی نظری تبیین شود. وظایف مدیران مالی بنگاه ها در محیط رقابتی، با اهمیت تر و موثرتر تلقی می گردد. در این محیط، ناسبات مالی، فرآیندها و شیوه های مدیریت مالی در بنگاه های اقتصادی پیچیده تر می شود. تامین منابع مالی در چهارچوب دیگر وظایف مدیران مالی، اصلی ترین مظیفه تلقی می شود. زیرا به تبع موفقیت در این وظیفه، توفیق در انجام وظایف دیگر نظیر تخصیص بهینه منابع، تحلیل گری منابع، برنامه ریزی مالی و مدیریت نقد و نظایر این ها، تصمین می گردد. توجه به ایننکته ضروری است که بین وظایف مدیریت بازاریابی رابطه تعاملی وجود دارد.

مدیریت مالی موثر و کارآمد در تامین منابع مالی و موفقیت در این راستا، به درجه شناخت آن ها از بازار و ابزارهای مالی بستگی دارد. توفیق در شناخت بازار مالی به درجه شناخت مدیران از فرآیند بازاریابی نیز مرتبط است علی رغم این که واژه بازاریابی در مدیریت بازرگانی مصطلح گردید و توسعه یافت، ولی این واژه را می توان به صورت مفهومی در حوزه های دیگر نظیر مدیریت مالی نیز تبیین نمود و به صورت کاربردی توسعه داد. بنابراین با توجه به فراگیر شدن مفاهیم مثبت در حیطه بازاریابی و پیامدهای مهم این قبیل مفاهیم، پژوهش حاضر با هدف تاثیر بازاریابی مالی بر عملکرد شرکت به کمک مدل بازاریابی مالی شرکت تویوتا بر صنعت خودروسازان ایران انجام می شود. در ادامه ی این فصل به بیان مساله پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش، خلاصه روش تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها پرداخت شده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۷۰ page

word

شناسایی و اولویت بندی معیارهای برون‌سپاری فعالیتهای مدیریتی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 

چکیده

برون سپاری امروزه تبدیل به یک تصمیم راهبردی شده است که به سازمان ها اجازه می‌دهد قابلیت‌های مورد نیاز خود را برای رقابت در محیط کسب و کار جهانی رشد و توسعه دهند. یکی از مشکلات برون‌سپاری مشخص کردن فعالیت‌هایی است که باید برو‌سپاری شوند. هدف از این تحقیق شناسایی معیارهای برون‌سپاری و تعیین اوزان آنها و همچنین ارائه روش مناسب به منظور تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری در راستای رشد و تعالی هر چه بیشتر مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران است، از این رو این تحقیق با یک مطالعه اکتشافی به منظور شناسایی معیارهای برون‌سپاری آغاز شده و پس از شناسایی معیارها، با بهره‌گیری از آمار استنباطی (تحلیلی عاملی) و توصیفی مدل تحلیلی طراحی گردید. پرسشنامه تهیه شده بر مبنای مدل تحلیلی توسط ۴۰ نفر از کارشناسان و روسای بخش های مختلف مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران که خبره در امر برون سپاری بودند تکمیل و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پنج بعد اصلی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها در مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران مؤثر است. این ابعاد عبارتند از: بعد مالی، بعد سازمانی، بعد رقابتی، بعد تأمین‌کنندگان و بعد رشد و نو آوری.

 

کلید واژه : شناسایی، اولویت بندی، برون سپاری، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

۱۲۶ page

word

بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

سودآوری بانکها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانکها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاینرو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. در این پژوهش که از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- همبستگی می باشد،۵ فرضیه بر اساس یک مدل مفهومی بررسی شد. نمونه آماری به تعداد ۲۸۳ نفر متخصصین مالی و مدیران بانک ها می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss20 استفاده شده است.  نتایج  پژوهش نشان می دهدکه رابطه معناداری بین سرمایه در گردش با عملکرد مالی در شعبه های بانک ملی استان کهگیلویه و بویراحمد  وجود دارد، در نهایت پیشنهاداتی در راستای پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مدیران قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: سرمایه در گردش، نرخ بهره، حد اعتباری، اعتبار در حسابهای جاری، مانده جبرانی و  عملکرد مالی.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۰ page

word

 

نقش محیط و فضای فیزیکی در میزان رضایتمندی مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان گچساران

 

چکیده

هدف همۀ مؤسسات خدماتی از جمله بانکها ارائه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. طراحی و ساخت یک شعبه بانک، در برگیرنده فرآیند پیچیده‌ای است که شامل دادوستد عالی و اطلاعات است و لیکن از همه مهمتر خدمات‌دهی صحیح موجب تعلق خاطر مشتریان می‌باشد.پژوهش حاضر با هدف نقش محیط و فضای فیزیکی در میزان رضایت مندی مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری ۱۶۹ نفراز مشتریان هفتگی شعب بانک صادرات شهرستان  گچساران  می باشند .  ابزار جمع آوری داده ها  پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۴۰ سوال   بود  که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش تصادفی ساده در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار SPSS   استفاده شد. این پژوهش شامل بررسی ۵ فرضیه می باشد که از طریق آزمون رگرسیون خطی همگی تایید شدند. در نهایت پیشنهاداتی در راسای پژوهش ارائه شد که می تواند مورد توجه مسئولین بانک قرار بگیرد.

 

کلید واژه ها: محیط و فضای فیزیکی، میزان رضایت مندی مشتریان ، سبک های مدرن چیدمان و ادب و تواضع کارکنان.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۱۲۲ page

word

 

بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در واقع اجتناب مالیاتی سبب می‌شود تا محیط اطلاعاتی مبهم شده و کاهش شفافیت محیط اطلاعاتی این امکان را فراهم می‌آورد تا مدیران دست به مدیریت سود بزنند. لذا اجتناب مالیاتی به طور بالقوه می‌تواند یکی از انگیزه‌های مدیریت سود تلقی شود. بر همین اساس تحقیق حاضر با محاسبه اجتناب مالیاتی از طریق تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات و همچنین مدیریت سود تعهدی از طریق مدل کازنیک به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر مدیریت سود می‌‌پردازد. برای این منظور، تعداد ۸۱ نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ انتخاب شده و با استفاده از روش رگرسیون تحلیلی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجتناب مالیاتی تاثیری مثبت و معناداری بر مدیریت سود شرکتهای بورسی دارد. همچنین بین نرخ موثر هزینه مالیات و مدیریت سود، بین نرخ موثر مالیات نقدی و مدیریت سود، بین تفاوت درآمد قبل از مالیات و درآمد مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: اجتناب مالیاتی، مدیریت سود، درآمد قبل از مالیات، مالیات نقدی، نرخ موثر هزینه مالیات

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۱۱۷ page

word

 

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﮏ دﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﮔﺮدﺵ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻻ (مورد مطالعه: بانک ملی شعبه مطهری یاسوج)

 

دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و توﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲو ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی و اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎ وﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ واﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎری در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﻟﺰوم ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوری ﻣﻲﺳﺎزد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی واﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﻴﺎ را در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (IT) ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎیﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺤﻮﻻت آن،ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﻈﺎمﻫﺎی درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن زده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻟﺰوم اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه و ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه آﻧﺎن در اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﻠﻔﻨﻲ وموﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا  ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. (کنجکاو و میرحسینی،۱۳۹۲)

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیت­های تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به دو دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

۸۸ page

word

بهای تمام شده یک کیلو ذرت در زمینهای زراعی باشت در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

با اتخاذ سیاستهای توسعه بخش کشاورزی توسط دولت، در سالهای اخیر تا حدودی بنگاه­های نسبتاً بزرگی در زمینه فعالیت­های کشاورزی فعال شده اند. صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای تخصیص بهینه منابع نیاز به اطلاعات دارند که بخش اساسی این اطلاعات محصول سیستمهای حسابداری است. دستیابی به اطلاعات فوق مستلزم برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بوده که صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برای بهره وری از سرمایه گذاریهای انجام شده و امکان رقابت از اطلاعات خروجی آن استفاده کنند.

نداشتن اطلاعات بهای تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنایی اساسی برای واکنش به موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده، امکان بررسی توانایی رقابت با تولید کنندگان محصولات مشابه، ارزیابی موجودیها و قیمت گذاری محصولات بوده، و پیشنهاد قیمت برای کشت محصولی خاص را غیر عملی و ارزیابی کارآیی عملیات واحد کشاورزی را غیر ممکن می سازد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن است که کشت ذرت در زمین­های آبی شهرستان باشت در استان کهگلویه و بویراحمد از نقطه نظر حسابداری و عملیات حسابرسی مورد بررسی قرار گیرد. سطح زیر کشت ذرت در حوزه مرکزی و روستاهای اطراف ۸۵۵ هکتار می­باشد. با بررسی اطلاعات و محاسبات لازم، بهای هر کیلوگرم ذرت محاسبه و با قیمت تضمینی مصوب دولت مقایسه گردید.

 

واژه های کلیدی: حسابداری، باشت، ذرت.

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

۸۱ page

word

مطالعه و ارزیابی ارتباط نسبت وام‌های بانکی و بازده سرمایه با اعتبار تجاری شرکت‌های مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تأمین منابع مالی ازجمله مهم‌ترین مباحث در مدیریت مالی بوده و از دغدغه‌ها و وظایف مدیران مالی به شمار می‌رود. شرکت‌ها با استفاده از شیوه‌ها و روش‌های مختلف می‌توانند تأمین مالی کنند. آگاهی مدیران مالی از انواع روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی و اثرات آن بر شرکت‌ها موجب می‌گردد که تداوم فعالیت‌های شرکت‌ها امکان‌پذیر و ساختار مالی آن‌ها کمتر آسیب‌پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. داشتن درک درستی از تأثیرات و ارتباطات تأمین مالی مدیران را در تصمیم‌گیری‌های مهم شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها را فراهم می‌نماید. (حجازی، ۱۳۹۲،۸۱). ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض[۱]، سهام ممتاز[۲]، سهام عادی[۳] و سود تقسیم‌نشده تأمین‌شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور تأمین می‌گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت‌سازی جدید بکار گرفته می‌شود. با توجه به اینکه منابع تأمین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است، لذا به‌کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد. (قالیباف اصل، ۱۳۸۵، ۲۵). اعتبار تجاری در واقع یک روش تأمین مالی کوتاه مدت است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.  استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، ۱۳۸۶، ۱۰۰). به عبارت دیگر اعتبار تجاری زمانی به وجود می­آید که یک شرکت کالا و خدمات را از عرضه کنندگان دریافت می­کند، بدون آن که در زمان معامله پول آن را پرداخت نماید. به عبارتی دیگر، اعتبار تجاری توافقی است بین خریدار و فروشنده (که می­توانند دو شرکت باشند) که به موجب آن فروشنده به خریدار اجازه می­دهد وجه کالا و خدمات خریداری شده را با تأخیر پرداخت نماید (میان و اسمیت[۴]، ۱۹۹۲).وقتی عرضه کنندگان به صورت اعتباری به مشتریان خود کالا می­فروشند، حاشیه سود مؤثر می­تواند کمتر از حاشیه سود اسمی باشد. زیرا در چنین حالتی به دلیل ارزش زمانی پول، قیمت فروش محصولات کاهش می­یابد. علاوه بر این، دادن اعتبار به مشتریان از سوی عرضه­کنندگان در واقع همانند اعطای وام به مشتریان بدون دریافت بهره می­باشد (باقری، ۱۳۸۸). هرچه خدمات و کالای عرضه شده نیازمند تجهیزات بیشتر و هزینه بالاتر باشد، شرکت عرضه کننده علاوه بر وضعیت کوتاه مدت شرکت مشتری به وضعیت بلند مدت این شرکت نیز توجه خواهد کرد (برادشاو[۵] و همکاران، ۲۰۰۶).عرضه­کنندگان به عنوان فراهم­کنندگان منابع مالی کوتاه مدت، زمانی که می­خواهند به مشتریان خود اعتبار تجاری دهند، چندین جنبه مهم از اطلاعات مشتریان خود را بررسی خواهند کرد تا از توانایی مشتری برای پرداخت به موقع تعهدات تجاری خود و وضعیت مالی بلندمدت شرکت مشتری را در نظر می­گیرند

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می‌شود سپس فرضیه های تحقیق و در آخر تعاریف متغیرها بیان می‌شود.

[۱] Borrowing

[۲] Preferred stock

[۳] Common stock

[۴] Mian and Smith

[۵] Brad Shaw

پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی فصل اول و دوم

۶۵ page

word

عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

چکیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

 

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقیق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد ۱۰۰ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، ۱۲ فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شرکت هایی که  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی ، نسبت ارزش بازار به دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنین قابلیت پیش بینی جریان نقدی پایین تری دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. که از بین متغیرهای اصلی سود هر سهم و از میان متغیرهای مجازی ارزش بازار به دفتری اثر بهتری بر تغییرات سود آتی دارد.همچنین مقدار ضریب هم بستگی (R) از ۰٫۴۹۰ برای سه متغیر اصلی به ۰٫۶۲۱ برای مجموع متغیرهای اصلی و مجازی افزایش یافت ، که این نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغیرهای مجازی مذکور می باشد.

واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغییرات سود آتی، ارزش بازار به دفتری،  بازده حقوق صاحبان سهام.

v

تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

 

چکیده تحقیق:

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات ۹۴ شرکت طی ۶ سال از سال ۸۳ تا ۸۸  برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول  آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.

وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل

 

 

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 

چکیده:

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته  شد در راستای این هدف ۱۹۶ شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۷ساله مورد تحقیق ۸۱-۸۷  در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل  استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی  بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد  وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس  را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

 

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد

تعداد صفحات:۱۱۷

فایل:word

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

 

چکیده:

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی  تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS   و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

 

word

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

صفحات : ۱۴۱

بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

 

چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

 

word

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

صفحات : ۱۰۹

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات‌ مالی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهرستان گچساران)

 

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات (گزارشگری)  مالی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان در حوزه مدیریت مالی و گزارشگری مالی در شعب بانک ملی شهرستان گچساران می‌باشد که این افراد با انتخاب استراتژی آشنا و نسبت به آن صاحب دیدگاه و ایده‌اند. لذا تعداد ۲۵ نفر از مدیران عالی بانک‌ها به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش پس از شناسایی عوامل نهادی مهم از طریق مطالعه‌ی ادبیات پژوهش و گرفتن نظر خبرگان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و مدیریت مالی، سه معیار فنی، رفتاری و فرهنگی موثر بر عدم استفاده مدیران در تصمیم‌گیری از اطلاعات مالی شناسایی شده که این سه معیار شامل ۱۱ زیر معیار نهادی مهم می‌باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌‌دهد که از بین این ۳ عامل اصلی موثر، عامل فنی با وزن ۴۰۲۹/۰ در رتبه اول درجه اهمیت، عامل رفتاری با وزن ۳۶۱۳/۰ در رتبه سوم درجه اهمیت از نقطه نظر مدیران حوزه بانکی قرار گرفته است. از بین زیر شاخص‌های عامل فنی آشنا نبودن مدیران با مفاهیم و تکنیک‌های حسابداری مدیریت با وزن ۳۷۹/۰ در درجه اول و عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم‌های موفق با وزن ۳۳۷/۰ در درجه دوم درجه اهمیت قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: تصمیم‌گیری، اطلاعات مالی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی، بانک ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

۱۱۲ page

word

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده:

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای ۱۳۸۶ تا پایان دوره مالی ۱۳۸۸ نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز  به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری ۹۵٪  فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 125 pages

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده:

در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران  به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و… هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد ۵۶ شرکت  در طی دوره زمانی ۸۶–۱۳۸۲ از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشکیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک  تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان کلیدی: اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 104 pages

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

 

چکیده:

بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ است و در مجموع ۷۴ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.

در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.

واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 151 pages

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها

 

 

در­این­پژوهش­،­رابطه­بین­کیفیت سود با بازده و قیمت بازار سهام طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها برای­شرکتهای پذیرفته شده در بورس­اوراق بهادار تهران­بررسی­شده­است.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر­چرخه­عمر­شرکت بر­محتوای اطلاعاتی کیفیت سود است.در این پژوهش رابطه بازده و قیمت بازار سهام­با­استفاده­از­۳ الگوی کیفیت سود:لویز(۲۰۰۳) ، بارتون-سیمکو(۲۰۰۲) و پنمن(۲۰۰۱) طی مراحل چرخه عمر­شرکتها مورد بررسی قرار­گرفت.تحلیل داده­های­گرد­آوری­شده­در­این­پژوهش­در­۲ مرحله انجام شد.نخست ، شرکتهای عضو نمونه آماری به مراحل رشد­،­بلوغ­و­افول طبقه بندی شدند.سپس هر یک­از­شرکتهای­مراحل­رشد­،­بلوغ و افول با­استفاده­از­روشهای­آماری­تحلیل همبستگی­و­رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار­گرفتند.نتایج حاصل از بررسی­۳۹۰ سال-شرکت(۶۵ شرکت) طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸ نشان داد­برازش­رگرسیون­با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در هر سه مرحله رشد­،­ بلوغ و­افول  معنی­دار و الگوی پنمن در هر سه مرحله بی معنی می باشد . در مرحله رشد­، الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری­با بازده و قیمت  بازار سهام نسبت به الگوی لویز دارد. در مرحله بلوغ کیفیت­سود با الگوی بارتون-سیمکو ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی لویز­،­­و ارتباط ضعیفتری­با بازده سهام نسبت به الگوی لویز دارد­. در مرحله افول ، الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو ، و ارتباط ضعیفتری با بازده سهام نسبت به الگوی بارتون-سیمکو دارد­.­لذا­،­تفاوت معنادار بین الگوهای لویز و بارتون-سیمکو طی­مراحل­چرخه عمر وجود دارد .

کلید واژه ها: کیفیت سود ، چرخه عمر شرکت ، لویز  ، بارتون-سیمکو ، پنمن .

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 125 pages

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده:

 

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما،  محل تلاقی عرضه و تقاضای  خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان،  سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید،  فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ می باشد. همچنین از مجموع ۲۹۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد ۵۵ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی –  استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها،  این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 105 pages

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

واژگان کلیدی : ساختار سرمایه، چرخه عمر شرکت، تئوری سلسله مراتبی، کسری مالی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

word – 144 pages

کارآفرینی، پول آفرینی (شهروندان کارآفرین در ایران)

 

فایل کتاب کارآفرینی، پول آفرینی (شهروندان کارآفرین در ایران)

 

فهرست مطالب

مقدمه. ۷

فصل اول

شناسایی فرصت های شغلی و بازاریابی کالا و خدمات

الف : تعاریف و مفاهیم بازاریابی.. ۱۵

ب : فرصت… ۱۷

پ : انتخاب رسانه تبلیغاتی.. ۲۳

ت: کاربرد فناوری اطلاعات در راه اندازی کسب و کار های جدید. ۲۶

فصل دوم

آموزش تهیه طرح کسب و کار

الف : آموزش تهیه طرح کسب و کار ۴۱

ب : صورت های مالی.. ۵۳

فصل سوم

راه‌های کسب آمادگی برای ورود به بازار کسب و کار

الف : مقدمات ورود به بازار کسب و کار ۵۷

ب : مراحل کسب و کار ۵۹

پ : ویژگی های کارآفرینان.. ۶۱

ت: تامین منابع مالی کسب و کار ۶۳

ث : مشاغل خانگی: مزایا و شیوه ها ۶۶

ج : مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی.. ۷۶

فصل چهارم

آشنایی با قانون کار، تامین اجتماعی، مالیات و بانک ها

الف : آشنایی با قانون کار ۹۳

ب : آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی.. ۱۰۱

پ : آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی.. ۱۰۸

مقدمه

شهروندان کارآفرین در ایران

کارآفرین بودن آسان نیست. در حقیقت، می‌توانم اینطور بگویم که کارآفرین بودن حتی از زندانی بودن هم سخت تر است.    

                   «جاگریتی چادهاری»

اقتصاد جهانی، بر پایه کسب و کار های کوچک و متوسطی بنا شده است که حاصل فرآیند کارآفرینی است. یک کارآفرین برای شروع یک کسب و کار، ملزم به داشتن تمامی تخصص های مرتبط با کسب و کار نیست ولی با آگاهی از مفاهیم کارآفرینی، می تواند با گام های محکم تری وارد عرصه کارآفرینی شود. کسانی که قصد ورود به بازار کسب و کار را دارند می بایست با الفبای کارآفرینی آشنا شوند تا بتوانند در میان انبوه کسب و کارها به موفقیت دست یابند. اگر چشم انداز خود را ترسیم نمودیم و دانستیم که به کجا می خواهیم برویم، آنگاه می توانیم ایده خود، در مورد راه اندازی یک کسب و کار را عملی سازیم. هنگام ورود به بازار کسب و کار، باید با روش های راه اندازی یک کسب و کار آشنا باشیم و بدانیم که چه کاری را می بایست آغاز کنیم و انتخاب های دیگرمان چیست؟ از آنجایی که به دنبال موفقیت هستیم، پس باید بدانیم که چگونه می توان کارآفرین شد؟ کارآفرینی فرآیندی است که طی آن، فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاق و شناسایی فرصت های جدید و بسیج منابع، مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت های نوآور می کند . کارآفرین کسی است که به انگیزه های مختلف و با داشتن یک هدف مشخص، پس از شناسایی زمینه های مناسب و نوین تولید، اقدام به ثروت آفرینی برای دیگران می کند.

کارآفرین فردی است که دارای ایده و فکر جدیدی است و از طریق ایجاد یک کسب و کار که توام با ریسک مالی و اجتماعی و حیثیتی است، محصول و خدمت جدیدی را به بازار عرضه می کند. کارآفرین منتظر استخدام شدن نیست، بلکه خود استخدام کننده است. او ممکن است سرمایه دار یا کارگر نباشد، اما از سرمایه و نیروی کار به خوبی استفاده می کند. او به ارزش های خاصی پای بند است، لذا صداقت، اعتماد، از خود گذشتگی و نوع دوستی، جز خصوصیات اخلاقی وی است.

بر خلاف سایر فرهنگ ها و اقتصادها، که کارآفرینی به یک سبک زندگی تبدیل شده است، در ایران همواره به کارآفرینی بعنوان یک پروژه نگاه شده است و بیش از آنکه فرآیند کارآفرینی برای ما جذاب باشد، دستاوردهای کارآفرینی برایمان مهم است. پروژه کارآفرینی از این جهت می‌تواند عنوانی معنادار باشد که بسیاری از کسانی که سودای کارآفرینی را در سر دارند، درست مانند یک پروژه، نقطه‌ی شروع و پایان مشخصی را برای کارآفرینی در نظر می‌گیرند و منتظر هستند تا پروژه کارآفرینی به پایان برسد و بتوانند از میوه‌های این تلاش استفاده کنند و در سایه دستاوردهای آن بیاسایند. یک کارآفرین تلاش می­کند ضمن ارائه‌ی راه­ها و فرصت‌های جدید، راه و روش­های جدید را به فرصت­های پول‌ساز و رشد و تعالی شخصی خود مبدل نماید. اغلب کارآفرینان از نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت­ها استفاده می­کنند و آنها را به شرایط پول‌ساز و فرصت­های جدیدی تبدیل می­کنند. یک کارآفرین دقیقاً از موضوعی استفاده می­کند که به عقیده‌ی بسیاری از مردم عادی مشکل و ناسازگار با شرایط است. موضوعی که اغلب مردم از آن ناراحت و برای خود و یا صنعت و تولید خود آن را معضل می­دانند. متأسفانه در ایران به دلیل تسلط دولت بر امور جاری متولی و کارفرمای اصلی برای اغلب صنایع و شرکت های بزرگ همچنان دولت محسوب می شود و این دقیقاً بر خلاف رویکرد اغلب کشور های توسعه یافته و پیشرفته است که بخش خصوصی با اختیارات فراوان صاحب صنعت و تکنولوژی محسوب می شود. یکی از دلایل رشد بیکاری در جوامع کمتر توسعه یافته نبود ایده و خلاقیت در سطح سازمآنها و شرکت­ها است. در ایران تسلط دولت بر امور شرکت­ها خلاقیت و رقابت را از سطح جامعه ربوده است. جامعه کمتر در خود نیاز به رقابت می­بیند و بیشتر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان جامعه تنها به دنبال یافتن یک کار ثابت و بدون دردسر در شرکتی دولتی هستند. هر چند تحصیلات دانشگاهی و دبیرستانی نیز در ایران متأسفانه به نحوی برنامه‌ریزی و تدریس نمی­شود تا دانش­آموزان و دانشجویان ما با خودباوری و توانایی لازم برای ایجاد یک کسب و کار نوین و خلاقانه وارد بازار کار شوند. چیزی که به شدت در جامعه به آن نیاز داریم قشر تحصیل کرده و کاردانی است که از فرصت­های به شدت زیاد و منابع اولیه و پتانسیل­های موجود در بازار ایران بتوانند انواع کارآفرینی­ها و راه­های جدید را بوجود بیاورند. به عقیده‌ی بسیاری از سازمان های بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان توسعه و مشارکت اجتماعی، سازمان ملل متحد و… تنها دولت­ها هستند که می­توانند با تغییر ایدئولوژی­های تحصیلی و حمایت از ایده­ها و کارآفرینان فرصت­های مرده را به جریان و رگ جامعه تزریق نموده و مشکلاتی مانند بیکاری را کنترل و ریشه کن بکنند. شرایط دانشگاهی و آموزشگاهی و نخبه‌پروری ما در حوزه‌ی کارآفرینی باید اعتماد به نفس و استقلال بیشتر و اتکا به توان داخلی را بیشتر در دانشجویان تقویت کند. دانشجو باید شرایط جامعه را بداند و نسبت به موضع جامعه و شرایط حاکم بر صنعت و اقتصاد جامعه بتواند مشکلات خود را مرتفع نماید تا موفقیت خود را در کارآفرینی تضمین کند. دانشجوی کارآفرین باید بتواند بدون نیاز به استفاده از شرایط اقتصاد روان و سالم بتواند با به کارگیری کمترین فرصت­ها بهترین شرایط را برای خود به وجود بیاورد و از قدرت رقابتی بسیار زیادی بهره­مند شود. متأسفانه تعداد دانشجویان در ایران هر روز بیشتر شده و تعداد افرادی که خواهان ورود به بازار کار هستند و این زیاد بودن تعداد دانشجویان متأسفانه بر روند آموزش نیز تأثیر منفی داشته و کیفیت آن را کاهش داده است. دانشجویان ما باید از ابتدا مسیر خود را درست کنند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته سطوح ابتدایی و راهنمایی خود را تقویت کرده­اند به شکلی که دانشجو در زمانی که خواهان ورود به تحصیلات عالیه است به خوبی توانایی حضور در بازار کار را دارد و تنها به جهت توسعه‌ی دانش و توانایی خود به تحصیلات ادامه می­دهد. در حالی که در ایران تمام نگرانی دانش‌آموزان موفقیت در کنکوری است که همه‌ی تمرکز آن بر علوم غیر عملی و  مهارت­های علمی و کتابی دانش‌آموزان است. حتی دانشجو در زمان تحصیل در دانشگاه هم اغلب توانایی لازم را به دست نمی­آورد و پس از ورود به بازار کار تازه باید از ابتدا دوباره آموزش ببیند. حتی این موضوع قبلاً شرایط بدتری داشت چرا که دانشجویان فارغ از علاقه و تخصص نسبی خود و صرفاً برای حضور در دانشگاه در رشته­هایی تحصیل کرده­اند که اغلب اصلاً علاقه­ای به آن ندارند. یکی از نیازهای اساسی آموزش کارآفرینی در همه‌ی جوامع استفاده از فناوری­ها و تکنولوژی­های پیشرفته‌ی آموزشی است. وقتی دانشگاه و مرکز آموزش عالی در بسیاری از مناطق ما از امکانات اولیه‌ی دانشگاهی برخوردار نیست، نمی­توان انتظار داشت تا کارآفرینی در ایران موفقیت زیادی به دست بیاورد. مشکلاتی مانند زیر ساخت­های ضعیف بسترهای اینترنتی، نبود رایانه و تجهیزات به روز تحصیلی، نبود کارشناسان توانا برای ایجاد منابع تحصیلی رایانه ای، خدمات ارتباطی ضعیف، ضعف شناخت زبان انگلیسی، اطلاعات قدیمی و نا معتبر بازار کار و …. اساس و پایه‌ی بسیاری از فرصت­های کارآفرینی نه تنها در بین دانشجویان و دانش­آموزان بلکه در همه‌ی صنایع و خدمات و تولیدی­ها، در تمامی کشور­های توسعه یافته وجود تحقیق و توسعه است. ما در ایران بخصوص در حوزه­های کارآفرینی، تحقیقات نداریم و اگر هم باشد بسیار ضعیف است. در حالی که شناخت فرصت­های جدید تنها در سایه‌ی تحقیقات میدانی و علمی بسیار دقیق است. باید یک کارآفرین بداند چه فرصت­ها و موقعیت­هایی دارد. در کدام نقاط ضعف وجود دارد، کدام صنایع به چه مواردی نیاز دارند، اکثر واردات کشور در چه حوزه­ای و برای تأمین آن در داخل مشکلات چیست، نیازهای خرد و کلان هر صنعت و خدمتی چیست و… . این وظیفه‌ی تحقیقات است که این فرصت­ها و شرایط را مهیا نماید تا کارآفرین با طراحی ایده‌ی مناسب در تلاش برای حل مشکلات شناخته شده و فرصت­های موجود بتواند ضمن کارآفرینی در حوزه‌ی تعیین شده و رفع مشکل به کمک اقتصاد کشور هم بیاید. خوشبختانه تلاش چند ساله‌ی اخیر دولت برای برون رفت از این شرایط تا حدود زیادی توانسته مشکلات آموزشی را مرتفع نماید هر چند هنوز فاصله‌ی زیادی داریم. از طرفی هم دیدگاه مردم به تولیدات داخلی عوض شده و فرهنگ کارآفرینی و ایجاد کسب و کار تازه در حال رشد است. در نتیجه می­توان به آینده‌ی کارآفرینی در ایران بسیار خوش‌بین بود.

۱۳۸ صفحه

pfd

 

بررسی رابطه تبادل دانش با عملکرد بیمه‌ای و مالی نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تبادل دانش و عملکرد مالی وبیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شد.این پژوهش براساس هدف کاربردی ، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی ،از نظر زمانی مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان نمایندگی‌های بیمه‌ایران در سال ۱۳۹۵ در استان کهگیلویه و بویر احمد که تعداد آنها ۱۱۰  نفر می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان ۹۲  نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید.در این پژوهش از نمونه گیری  غیر تصادفی( در دسترس) جهت نمونه گیری استفاده شد.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود، که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه ها  به اثبات رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیر سون و رگرسیون چند گانه به کار رفته است. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام شد. نتایج نشان داد که همه ابعاد تبادل دانش (تسهیم دانش، خلق دانش، بکار گیری دانش و ذخیره سازی دانش)با عملکرد مالی و بیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در تحلیل رگرسیون مشخص شد که متغیر ذخیره سازی دانش با میزان بتای(۴۰۸/۰) و بتای(۴۷۶/۰) بیشترین نقش را  به ترتیب در عملکرد مالی و بیمه‌ای نمایندگی‌های بیمه‌ایران در استان کهگیلویه و بویر احمد داشته است.

 

کلمات کلیدی: عملکرد مالی، عملکرد بیمه‌ای، تبادل دانش، تسهیم دانش، خلق دانش بکارگیری دانش، ذخیره سازی دانش.

پایان نامه ارشد رشته مدیریت صنعتی

۱۵۵ صفحه

word

حاکمیت شرکتی و به‌موقع بودن اعلان سود شرکت‌ها¬ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده

اطلاعاتسودبرایاینکهمربوطباشد،بایدبه‌سرعتدربازارمنتشرودردسترساستفاده‌کنندگانقرارگیرد.اعلانبموقعسود،بهتواناییسودجاریدرانتقالاطلاعاتجاریمربوطاست. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی ارتباط بین برخی مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اعلانبموقعسودشرکت‌های بورسی می‌باشد. در راستای هدف فوق ۵ فرضیه تدوین و دربین۱۵۱ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مورد آزمون قرار گرفته­اند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردیده است.نتایج حاصل نشان می­دهد که رابطه معکوس و معنی‌داری میان تمرکزمالکیت، درصد مالکیت سهامداران عمده و درصد مالکیت دولتیو به‌موقع بودن اعلان سود شرکت‌ها وجود دارد. در مقابل بین استقلال هیئت‌مدیره و به‌موقع بودن اعلان سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی:اعلان سود، تمرکز مالکیت، مالکیت سهامداران عمده، مالکیت دولتی، استقلال هیئت‌مدیره.

پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۱۱۸ page

word

بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نظام نوین مالی در سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی از شاخه تحقیقات میدانی و از نظر زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان امور مالی و بودجه اداره گمرک در سراسر کشور ایران در سال ۱۳۹۵ می باشد که تعداد آنها ۶۰۰  نفر می باشد که از جدول مورگان تعداد ۲۳۴ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از نمونه‌گیری غیر تصادفی (در دسترس) استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه بود که در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه‌ها به اثبات رسیده است. به‌ منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، روش‌های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و بهبود عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود دارد، و بین همه ابعاد نظام نوین مالی و سودمندی اطلاعات مالی و عملکرد مالی در گمرک جمهوری اسلامی ایران رابطه وجود داشت. همچنین در تجزیه و تحلیل مدل رگرسیونی پژوهش مشخص شد که متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۴۸) بیشترین نقش را در سودمندی اطلاعات مالی داشته، همچنین متغیر هدفمند بودن اطلاعات با میزان بتای (۰٫۴۳۷) بیشترین نقش را در عملکرد مالی داشته است.

کلمات کلیدی:  سودمندی اطلاعات مالی، نظام نوین مالی، قوانین و مقررات، فرهنگ پاسخگویی، قابلیت اعتماد، هدفمندی اطلاعات ، عملکرد مالی.

 

پایان نامه ارشد رشته حسابداری

۱۴۵ page

word

بررسی آثار تأخیر مشتریان در پرداخت قبوض آب مصرفی در شهرستان گچساران

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف برّرسی آثار تأخیر مشتریان در پرداخت قبوض آب مصرفی در شهرستان گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی- علی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۱۵۱ نفر از مشتریان سازمان آب شهرستان گچساران می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقّق ساخته مشتمل بر ۲۰ سؤال است که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه مورد نظر توزیع و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از طریق نرم‌افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. ۵ فرضیه در این پژوهش بررسی شد که همگی تأیید شدند.

 نتایج نشان داد که از بین عوامل متعدد که موردمطالعه قرار گرفت، مهم‌ترین متغیر زمان مناسب ارسال صورتحساب به مشترکان شناخته‌شده است چرا که در کنار سایر عوامل، منجر به پرداخت به‌موقع قبوض شود. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مدنظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: تأخیر مشتریان، فرهنگ‌سازی مناسب، میزان اعتماد مشترکان و زمان مناسب ارسال صورتحساب به مشترکان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۱۰

نوع فایل :WORD

 

بررسی عامل‌های تأثیرگذار بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد

 

چکیده

بودجه‌ریزی عملیاتی، ابزار مدیریتی سودمندی به شمار می‌آید که برای تولید و تبادل اطلاعات حال و آتی بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای عملکردی به‌منظور تنظیم بودجه برای برآورد و سنجش عملکرد سازمان‌ها ضروری می‌باشد. با توجه به محدودیت بودجه­ای سازمان و نقش و اهمیت مسئله مالی در سازمان، پژوهش حاضر با هدف بررسی عامل­های تأثیرگذار بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی علمی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل۷۵ نفر از مدیران فعلی و سابق آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه­ای محقق ساخته مشتمل بر ۲۳ سؤال بود که روایی و پایایی آن‌ها به ترتیب با روایی صوری و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و به روش سرشماری در سطح نمونه موردنظر توزیع و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از طریق نرم‌افزار SPSS و آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. درنهایت تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند.

 نتایج نشان داد که؛ موانع قانونی، موانع ساختاری و موانع انسانی بر انحراف بودجه‌ای در آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد اثر دارد، بنابراین فرضیه­های پژوهش تائید می­شود. در این راستا پیشنهاداتی ارائه شد که می‌تواند مدنظر مدیران و کارکنان شرکت قرار گیرد.

 

کلمات کلیدی: بودجه‌ریزی، سازمان، موانع قانونی، موانع ساختاری، موانع انسانی، مدیریت.

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۱۰۱

نوع فایل :WORD

 

بهای تمام شده یک کیلو ذرت در زمین‌های زراعی باشت در استان کهگیلویه و بویر احمد

 

چکیده

با اتخاذ سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی توسط دولت، در سال‌های اخیر تا حدودی بنگاه­های نسبتاً بزرگی در زمینه فعالیت­های کشاورزی فعال شده‌اند. صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برخلاف کشاورزان سنتی برای تخصیص بهینه منابع نیاز به اطلاعات دارند که بخش اساسی این اطلاعات محصول سیستم‌های حسابداری است. دستیابی به اطلاعات فوق مستلزم برقراری سیستم حسابداری بهای تمام شده مناسب بوده که صاحبان سرمایه و مدیران صنایع کشاورزی برای بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و امکان رقابت از اطلاعات خروجی آن استفاده کنند.

نداشتن اطلاعات بهای تمام شده محصولات، منجر به نبودن مبنایی اساسی برای واکنش به‌موقع در مقابل افزایش بهای تمام شده، امکان بررسی توانایی رقابت با تولیدکنندگان محصولات مشابه، ارزیابی موجودی‌ها و قیمت‌گذاری محصولات بوده، و پیشنهاد قیمت برای کشت محصولی خاص را غیرعملی و ارزیابی کارآیی عملیات واحد کشاورزی را غیرممکن می‌سازد.

با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش سعی بر آن است که کشت ذرت در زمین‌های آبی شهرستان باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد از نقطه‌نظر حسابداری و عملیات حسابرسی موردبررسی قرار گیرد. سطح زیر کشت ذرت در حوزه مرکزی و روستاهای اطراف ۸۵۵ هکتار می­باشد. با استفاده از  بررسی اطلاعات و محاسبات لازم، بهای هر کیلوگرم ذرت محاسبه و با قیمت تضمینی مصوب دولت مقایسه می‌گردد.روش پژوهش میدانی بوده و متغیرها از نوع پیمایش توصیفی و روش آماری مورداستفاده  تکنیک دلفی می‌باشد .

 

واژه‌های کلیدی: حسابداری، باشت، ذرت.

پایان نامه کارشناسی ارشد

تعداد صفحات :۷۳

نوع فایل :WORD

 

شنا سایی و اولویت بندی روشهای موثر انتقال تکنولوژی در منطقه ۱ (عملیات انتقال گاز خوزستان)

 

چکیده

فرایند انتقال تکنولوژی درهرمرحله ازقبیل انتخاب پروژه ی انتقال تکنولوژی ،انتخاب تکنولوژی ،انتخاب عرضه کنندگان ،انتخاب گیرندگان وانتخاب روش انتقال تکنولوژی نیازمندتصمیم گیری است. در هر پروژه پس از شناخت اجزای فوق اولویت بندی روش های ممکن از اهمیت بالایی برخورداراست تا درمذاکرات برآن تاکید شود.

این پایان نامه شناسایی و اولویت بندی روش های موثر انتقال تکنولوژی در منطقه ۱(عملیات انتقال گاز خوزستان) را با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و با استفاده از مدل تصمیم گیری تاپسیس با توجه به معیار های ذکر شده درتحقیق ارائه کرده و هدف آن انتخاب موثرترین و مناسب ترین روش انتقال تکنولوژی برای دستیابی به توسعه صنعتی عملیات انتقال گاز در منطقه ۱ ( خوزستان ) می باشد.

این تحقیق توصیفی _پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت ملی انتقال گاز ایران ،شرکت گاز رسانی ایران، شرکت توسعه مهندسی گاز ایران ومناطق ده گانه عملیات انتقال گاز می باشد که تعداد فعالان در این بخش ۳۰۰۰ نفر هستند. روش نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی ساده می باشدو روایی پرسشنامه این تحقیق با نظراستاد راهنماوخبرگان تایید گردید و در پژوهش حاضر، جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده عدد  ۸۲۴ / . بدست آمد، و اعتبار بالای پرسشنامه به تایید رسید.

در نهایت با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند شاخصه ، نتایج رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی در منطقه یک عملیات انتقال گاز خوزستان نشان دهنده ی این است که روش های سرمایه گذاری مشترک ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آموزش فنی کارکنان به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار می گیرند.

واژگان کلیدی: تکنولوژی، روش های انتقال تکنولوژی، تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)، روش TOPSIS

پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۰۵ page

word

سمینار اخلاق کسب و کار بصورت word & Powerpoint

 

سمینار اخلاق کسب و کار بصورت word

بهمراه فایل پاورپوینت ارائه ppt
صفحات  : ۳۰

اسلاید پاورپوینت : ۳۵

اخلاق کسب وکار ( اخلاق سازمانی ) شکلی از اخلاق کاربردی یا اخلاق حرفه‌ای است که به بررسی اصول اخلاقی و مشکلات اخلاقی که در یک محیط کسب ‌وکار به وجود می‌آید می‌پردازد. آن به تمام جنبه ‌های جریان کار اعمال می‌شود و مرتبط با رفتار افراد و کل سازمان است. تعریفی که معمولا از آن ارائه می‌شود بدین صورت است که اخلاق کسب‌ وکار سیستمی از قوانین و دستورالعمل‌ های حرفه‌ ای یک کسب‌ وکار و یا یک سازمان در یک مد عادلانه، قانونی و اخلاقی است. آن یک موضوع گسترده‌ای است که همه‌ی مسئولیت‌ های یک شرکت در قبال عموم مردم ( مسئولیت اجتماعی شرکت‌ ها ) و هم‌ چنین قوانین خاص منع کارهای غیرقانونی در محل کار را شامل می‌شود. با بررسی ادبیات موجود اخلاق کسب و کار و رویکرد های گوناگون آن در جهان نشان می دهد، اخلاق کسب و کار با چالش های عملی و نظری متعددی روبه رو است و با پیشرفت جهانی شدن در آینده، این چاش ها پیچیده تر خواهند شد. رویکردهای متفاوت به اخلاق کسب و کار، اغلب خود جوش بوده، فقط از یکدیگر می آموزند. اخلاق شرکتی مناسب مؤسسات تجاری در سطح جهانی به توضیح بیشتری نیاز دارد. مسائل سیستمی باید با صراحت مورد ملاحظه قرار گیرد. اهمیت تصمیم گیری های افراد و رفتارهایشان باید جدی گرفته شود. اخلاق کسب و کار به صورت رشته علمی، نیازمند شبکه سازی و جهانی شدن است در این صورت بهتر می تواند رهنمود های اخلاقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. هدف نهایی این است که کیفیت اخلاقی تصمیم گیر ی ها و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

همبندی شبکه بر تراشه / فایل با کیفیت بالا

 

فصل ۱-    شبکه روی تراشه پویا ۷

۱-۱-     مقدمه  ۷

۱-۲-     مکانیزمهای ارتباطی درون تراشه سنتی.. ۸

فصل ۲-    شبکه روی تراشه. ۱۰

۲-۱-    مقدمه  ۱۰

۲-۲-     معرفی شبکه بر روی تراشه. ۱۲

۲-۳-     چرا شبکه روی تراشه؟. ۱۷

۲-۴-     اهمیت NoC.. 19

۲-۵-     روند تکنولوژی.. ۲۰

۲-۶-     مشخصات متمایز کننده NoC.. 22

۲-۷-     ویژگی های اساسی شبکه های روی تراشه. ۲۳

۲-۷-۱-      همبندی   ۲۳

۲-۷-۲-      الگوریتم مسیریابی.. ۲۳

۲-۷-۳-      روش های راهگزینی.. ۲۶

۲-۸-     لایه بندی شبکه بر روی تراشه. ۳۱

۲-۹-     معماری روی تراشه. ۳۴

فصل ۳-    طراحی اجزای شبکه روی تراشه. ۳۷

۳-۱-     طراحی سوییچ.. ۳۷

۳-۲-     طراحی پیوند ۳۹

۳-۳-     طراحی واسط شبکه ۴۰

۳-۴-    معرفی چند الگوریتم مسیریابی.. ۴۰

۳-۵-     الگوریتم های مسیریابی وفقی جزیی Torus 46

۳-۶-     . الگوریتم EFM… 47

۳-۷-     الگوریتم مسیریابی SLM… 49

۳-۸-     الگوریتم مسیریابی  SNWE.. 50

۳-۹-     الگوریتم های مسیریابی پیشنهادی Torus 52

فصل ۴-   کنترل و نظارت متمرکز در شبکه روی تراشه. ۵۵

۴-۱-    کنترل و نظارت متمرکز در شبکه روی تراشه. ۵۵

۴-۲-    ساختار کلی شبکه کنترل و نظارت… ۵۶

۴-۳-    مسیرهای ارتباطی در شبکه کنترل و نظارت… ۵۷

۴-۴-    سوئیچ شبکه روی تراشه با قابلیت پشتیبانی از شبکه کنترل و نظارت… ۵۹

۴-۵-    نحوه ارسال و دریافت اطلاعات… ۶۰

 

 

pages : 68

Quality : A

Seminar of Tehran uni

 

بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.

این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.

در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .

The Investigation Of Relationship Between Earning Per Share Forecast Error and Abnormal Stock Return Of New Corporation Accepted in Tehran Stock Exchange

فایل : word

تعداد صفحات : ۱۲۲

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری – مدیریت مالی

 

 

 

ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد ( حسابداری – مدیریت مالی )

Evaluation the type  of Earnings Management  and In Specting effect of  Ownership Structure  and firm size on Future  Profitability Management

چکیده:

رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام وسایرشرکتهای آمریکائی ،موجب برانگیخته شدن احساسات  عمومی جامعه گردید.بنابراین عموم جامعه براین باورشدن که  مدیریت سوداعمال شده  توسط مدیران شرکت ها ، به مدیریت سود فرصت طلبانه گرایش دارد ، تا  منافع شخصی آنها بیشینه گردد.

هدف پژوهش  ، بررسی نوع  مدیریت سود اعمال شده ( مدیریت سود فرصت طلبانه یا مدیریت سود کارآ) و تاثیر ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین ترغیب وتشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری باتوجه به  وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی می باشد.

از این رو از مجموع ۳۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا قبل از سال ۱۳۸۱ ، تعداد ۹۹ شرکت از طریق نمونه گیری به روش  حذف سیستماتیک در طی سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون  قرار گرفتند . متغیرهای این پژوهش عبارتند از : اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی غیر اختیاری ، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی ، اندازه شرکت و سودآوری آتی .

یافته های پژوهش نشان می دهد که نوع مدیریت سود اعمال شده بوسیله شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدیریت سود کارآ گرایش دارند .همچنین بین اندازه شرکت وپیش بینی سودآوری آتی رایطه مثبت (مستقیم ) و بین ساختار مالکیت خانوادگی وپیش بینی  سودآوری آتی رابطه منفی (معکوس) وجود دارد.در خصوص تاثیر ساختار مالکیت نهادی برپیش بینی سودآوری آتی شواهدی مشاهده نگردید.

 

فایل : word

تعداد صفحات ۱۸۰ صفحه

تعداد فصول : ۵

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویر احمد

 

بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویر احمد

بودجه‌ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می‌ورزد. در چارچوب بودجه‌ریزی عـملیاتی بخش‌های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان کهگیلویه و بویر احمد، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

 

واژه های کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها(ABC)، مدیریت عملکرد

 

تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه

پروژه کارشناسی ارشد مدیریت – کیفیت عالی – فروش ویژه و با تخفیف ۲۰ درصدی

Word

pdf

 

سیستم تولید انعطاف پذیر

 

یک سیستم تولید انعطاف پذیر از یک گروه از ایستگاه ها پردازش (عمدتا ماشین ابزارهای CNC) که به وسیله یک سیستم خودکار حمل و ذخیره مواد با یکدیگر مرتبط هستند و یک سیستم کامپیوتری مجتمع کنترل می شوند. آنچه که نام FMS را به آن می دهد این است که این قادر به پردازش همزمان روی تعدادی از انواع مختلف قطعات تحت کنترل برنامه NC در ایستگاه های کاری مختلف است. حروف ابتدای FMS بعضی مواقع برای معرفی واژه سیستم ماشینکاری انعطاف پذیر استفاده می شود. فرآیند ماشینکاری هم اکنون بزرگ ترین حوزه کاربرد تکنولوژی FMS است. با این وجود به نظر می رسد تفسیر FMS در معنای وسیع تر آن که محدود وسیعی از کاربردهای احتمالی غیر از ماشینکاری را به حساب می آورد سازگار می باشد.

 

بهمراه فایل پاورپوینت جهت ارائه

نمودارهای کنترل فرایند و زنجیره تحویل

 

چکیده: تئوری زنجیره تحویل به بررسی تحویل کالاها و خدمات به مشتریان در محدوده زمانی مشخصی می پردازد. بدیهی است مطلوب آن است که زمان تحویل کالا و خدمات به مشتریان به حداقل برسد. معمولاً وجود چندین سایت های تولید، تحویل و همچنین تنوع روش های گوناگون حمل و نقل کالا و خدمات به پیچیدگی این مسئله می افزاید. بعلاوه، زمان صرف شده در هر یک از مراحل فرایند تحویل متغیری تصادفی است. از آن رو پایش متغیرهای زمانی در یک فرایند تحویل از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله، با یک مطالعه کاربردی در شرکت TNT در ایالت دلاور آمریکا نشان داده می شود که چگونه می توان زنجیره های تحویل در مدیریت زنجیره تامین را در قالب فرایندهای چندمتغیره مدل بندی نمود. همچنین به منظور پایش فرایند ، به استقرار نمودار بهینه اقتصادی – آماری نمودار کنترل چند متغیره T2 DWL معرفی شده توسط فراز و پارسیان (۲۰۰۶) بر پایه مدل اقتصادی لورنزن و وانس (۱۹۸۶) پرداخته و سپس با استفاده از روش جستجو ژنتیک الگوریتم مقادیر بهینه پارامترهای نمودار کنترل تعیین گردیدند.

تعداد صفحات : ۵۰ صفحه

کیفیت : خوب

بررسی اهمیت نماز در قرآن

 

تعداد صفحات : ۸۰

کیفیت : عالی

word

این پایان نامه که درباره « بررسی اهمیت نماز در قرآن » است در چهار فصل تدوین شده که ابتدا به معرفی نماز از لحاظ لغتی و اصطلاحی پرداخته و سپس اهداف تحقیق ذکر شده که شامل ۴ هدف است:

۱- چه رابطه ای بین نماز و برطرف شدن گناهان وجود دارد ؟

۲- اهمیت نماز در قرآن چیست ؟

۳- آداب نماز در قرآن کدامند ؟

۴- اهمیت و آثار نماز جماعت .

سپس به تک تک سوالات به طور مختصر پاسخ داده و آداب نماز تحت عناوینی چون آداب ظاهری و باطنی توضیح داده شده است . همچنین چند نمونه از شرایط خاص نمازگزار با استناد به آیات قرآن و روایات و سخنانی از بزرگان یاد آور شده است.

اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام

 

تعداد صفحات : ۱۲۸ صفحه

کیفیت : عالی

در این پژوهش قصد آن است که علاوه بر روشن شدن مفهوم تعلیم وتربیّت،عوامل تربیّت،بررسی تعلیم وتربیّت در نظر دانشمندان وعلمای دین همچنین در مکتب های گوناگون،به مفهوم «تربیّت دینی ومذهبی» و چگونگی،راه ها و وسایلی که مارا در رسیدن به آن کمک می کند را شناسایی کرده وطبق نظریات کارشناسان این فن وشیوه های جدید علمی در بارور شدن تربیّت دینی ومذهبی کودکان قدمی برداشته شود.

مسأله ی مورد برسی در این پژوهش “اصول ومبانی تربیّت دینی کودکان در اسلام”است.تربیّت دینی اساس وریشه وپایه ی ارزش های زندگی بشر می باشد.چون تربیّت امری شتاب بردار نیست وقطعاًدر سالین مدیدی شکل می گیرد.

در این پژوهش سعی می شود با توجه به هدف آفرینش انسان و آیات قرآن مجید واحادیث ائمه ی اطهار وامامان و همچنین نظر کارشناسان وتحقیقات گذشته وحال در مورد تربیّت، به ویژه تربیّت دینی دانش آموزان وعوامل موثر وهمچنین یافتن روش هایی برای یافتن تربیّت صحیح دینی وعمیق تر کردن دیدگاه دانش آموزان به مسایل تربیّتی ودینی وهر آنچه مقدمه ای برای تربیّت دینی می باشد.

بی تردید دین مبین اسلام وارزش های آن کامل ترین وجامع ترین برنامه را برای جها نیان عرضه کرده است که همه ی آن برنامه ها یک هدف اساسی را دنبال می کند وآن سعادت وکمال برای انسان است.هنگامی که به فلسفه ی آفرینش مراجعه می کنیم وبا توجه به آیات قرآن مجید هدف از خلقت آدمی را بررسی می کنیم می بینیم شالوده جهان هستی برای نتعالی شدن انسان ورسیدن وی به ارزش های والا بوده است این موهبتی است برای ما مسلمانان که خداوند بر ما منّت گذاشته و رسولان وائمه ای فرستاده که مربیان و مروّجان ارزش های الهی ودستورات اخلاقی وتربیّتی برای جهانیان باشند.

نمونه فرم های صورتحساب مالی و ترازنامه شرکت های مختلف

 

چندین صورتحساب و ترازنامه شرکت های مختلف بصورت Word

صورتحساب های شرکت های :

شرکت فولاد خوزستان

شرکت معدنی و صنعتی‌گل‌گهر(سهامی عام)

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران

مقایسه صورتهای مالی دو شرکت

آسیب شناسی تعاونی های صنعتی،مشکلات وراهکارها

 

طی صد سال گذشته، نقش دولتها در توسعه صنعتی، دستخوش تغییرات اساسی شده است. در نیمه اول قرن بیستم، قدرت دولتها در کشورهای در حال توسعه، در ایجاد حصار به دور اقتصاد و حمایت از تولید داخلی متجلی می‌شد (نمونه آمریکای جنوبی) ، در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰، توانمندی در توسعه صنعتی، از طریق اعمال دخالتهای مستقیم همسو با بازار و به جلو راندن بنگاههای صنعتی با شیوه‌های مختلف ارزیابی می‌شد (نمونه آسیای شرقی) ، لیکن طی سالهای اخیر، ساز و کارهای نسبتاً یکسانی در کشورهای مختلف جهان جهت پیش راندنهای توسعه صنعتی عمل می‌کنند که به رغم وجود تفاوتهای فراوان در شیوه‌های اجراء، همگی از اصول واحدی پیروی می‌کنند. پیوستن به زنجیره‌های تولید جهانی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات گرایی و در نتیجه بهره بردن از تقاضا در مقیاس انبوه، محوریت بخش خصوصی در توسعه صنعتی و مشارکت فعال در فرآیند ارتقاء دانش و فناوری، ویژگیهای این چهارچوب مشترک است. در چنین چارچوبی نقش دولتها بسیار متفاوت از گذشته است دفاع مقتدرانه از حقوق مالکیت، تنظیم مناسبات سیاست خارجی با هدف توسعه صنعتی، ایفای نقش کلیدی ارتقاء سطح دانش و مهارت جامعه، فراهم کردن زیر ساختهای نهادی، حقوقی و فیزیکی متناسب با رشد مستمر صنعتی و برقراری ثبات اقتصاد کلان، حوزه‌های اصلی فعالیت دولتها در عرصه جدید جهانی شدن است. در فضای جدید جهانی، ترکیب کالایی تجارت جهانی از محصولات خام به محصولات صنعتی و از محصولات با فناوری ساده به محصولات با فناوری پیشرفته دگرگون شده است.

سمینار بازاریابی و تحقیقات بازار ( مدیریت بازار)

 

Word

PPT

شرایط کسب و کار امروز نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است . دیگر نمی توان در کنج اتاق مدیریت و پشت درهای بسته نشست و با تشکیل جلسه برای آینده شرکت تصمیم گیری کرد .

امروز شرایط فرق کرده است :

 • افزایش پیچیدگی کسب و کارها به لحاط افقی ، عمودی و جغرافیایی
 • در دنیای تجارت خریدار و فروشنده بیش از بیش به هم نزدیک می کند
 • تغییر مستمر عادات مصرف کننده
 • افزایش رقابت های تنگاتنگ
 • منوط ادامه حیات و بقای سازمانها به ارائه کالا و خدمات با کیفیت و قیمت مناسب
 • شباهت بسیار و همانند کالا و خدمات به یکدیگر
 • محوریت یافتن خریداران در بازار ها و او تصمیم گیرنده نهایی است
 • دوری فاصله ها و افزایش روزافزون جمعیت
 • توسعه فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی
 • پیشرفت و تاثیرگذاری رسانه ها در سبک زندگی افراد
 • صنعتی شدن زندگی بشر امروز
 • پیشرفت علوم و دانش بشری
 • تنوع کالا و خدمات قابل ارائه
 • تاثیرگذاری تبلیغات بر سبک و سیاق زندگی بشر امروز

بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه گچساران

 

Word

۶۵ صفحه

علل و عوامل متعددی باعث ایجاد افت تحصیلی می شود که می توان آنها را به علل و عوامل خارجی و داخلی نظام آموزش و پرورش تقسیم کرد از آنجا که این عوامل تأثیر متقابل بر روی هم دارند نمی توانند جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند ولی برای بهتر شناخته شدن این علل و عوامل و به منظور انجام یک تحقیق دقیق  یک محدوده زمانی کوتاه ناگزیر به انتخاب یک بعد از علل و و عوامل ( یعنی علل و عوامل خارجی) باعث افت تحصیلی شده است که این تحقیق میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گچساران صورت می پذیرد.

 

ترجمه مقاله : رویکرد تطبیقی از مدیریت منابع انسانی نظام سلامت در سطح اروپا

 

ترجمه : رویکرد تطبیقی از مدیریت منابع انسانی نظام سلامت در سطح اروپا

Comparative approach at the European level of the human resources

سال ۲۰۱۲

Abstract

The current article treats in the evolution, the problematic issue of the human resources in the health system at the European
level. The approach takes into account the evolution during the last years and the tendencies manifested at the human resources
level in the health system. The current article is divided into four parts with the role in presentation of the current situation and
evolution estimation in the future. During the last period of time, many significant changes took place in the structures of public
and private systems at the level of each European state. In the health system, the changes are large with a long term impact. Any
decision regarding human resources influence the long term system, because the human resources of the health system cannot be
drawn or rejected in a rhythm desired by the system, this because the human resource in the health system needs very many years
to be formed. This paper presents the evolution and the dynamics of human resources in the European Union states and presents
the way the situation appears to be evolving. This work paper contributes to the improvement of knowledge in the human
resources domain in health by the synthesis of certain general information of interest in the health system.

چکیده :

مقاله حاضر به این تحول می پردازد، به موضوع مشکل ساز منابع انسانی در نظام سلامت در سطح اروپا . این رویکرد ، تحول در طول سال گذشته و گرایش های آشکار در سطح منابع انسانی در نظام سلامت را محاسبه می کند. مقاله ی حاضر با نقش ارائه وضعیت کنونی و برآورد تحول در آینده ، به چهار بخش تقسیم شده است . در آخرین دوره ی زمانی ، بسیاری از تغییرات قابل توجه در ساختار تصمیم گیری عمومی با توجه به منابع انسانی تاثیر گذار در سیستم های طولانی مدت ، صورت گرفت. در نظام سلامت ، تغییرات بزرگ و با تاثیر طولانی مدت می باشد.

هر تصمیمی با توجه به منابع انسانی به سیستم طولانی مدت تاثیر می گذارد، زیرا منابع انسانی در نظام سلامت برای شکل گیری ، نیاز به سالهای بسیار زیادی دارد.این مقاله ،تحول و پویایی منابع انسانی در کشورهای اتحادیه اروپا را ارائه کرده و راه این وضعیت را که به نظر می رسد در حال تکامل است را نشان می دهد. این مقاله ، کاری به بهبود دانش حوزه ی منابع انسانی در سلامت ، به وسیله ی ترکیب اطلاعات عمومی خاص مورد علاقه در نظام سلامت ، کمک می کند.

Word + PDF